ASPECTES A MILLORAR EN L’ESBORRANY DEL CURRÍCULUM DE LES MATÈRIES “BIOLOGIA I” I “BIOLOGIA II” DEL BATXILLERAT A INICIAR EN L’ANY ACADÈMIC 2008/2009

 

Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)

 

 

Per recolzar aquesta crítica i aquesta petició envieu un e-mail indicant el nom i el centre a: ames@ames-fps.com

 

 

ÍNDEX

 

1.      PRINCIPALS DEFECTES DEL CURRÍCULUM DE BIOLOGIA I

2.      PRINCIPALS DEFECTES DEL CURRÍCULUM DE BIOLOGIA II

3.      DEFECTES DE FORMA

4.      PROPOSTA DE SOLUCIÓ

5.      ASPECTES QUE JA SURTEN EN ALTRES MATÈRIES

 

1. PRINCIPALS DEFECTES DEL CURRÍCULUM DE BIOLOGIA I

 

1. No es pot explicar l’estructura dels àcids nucleics sense prèviament haver explicat els glúcids (ribosa i desoxiribosa), els enllaços químics (enllaç fosfoestèric i enllaços d’hidrogen), el caràcter àcid i bàsic de les molècules (concepte de pH) i les propietats de les dispersions col·loïdals.

 

2. No es poden explicar les proteïnes sense una introducció sobre els bioelements, les biomolècules, els principals radicals de la química orgànica, les propietats de l’aigua, la diferencia entre dissolucions i dispersions coloidals i el concepte de pH.

 

3. No es por explicar “la localització a la cèl·lula de la duplicació, transcripció i traducció” sense prèviament haver explicat la cèl·lula (el nucli, els cromosomes, el nuclèol, els ribosomes, el RER, el citosol).

 

4. No es pot explicar l’estructura de la cèl·lula sense haver explicat prèviament els lípids i els glúcids. La membrana plasmàtica està bàsicament constituïda per lípids, glicolípids i glicoproteïnes i, gran part de les seves propietats, deriven d’aquest fet. No es pot demanar que el professorat expliqui l’impuls nerviós a Primer si els lípids es tracten a Segon i els ions han desaparegut del currículum. 

 

5. Pràcticament tots els alumnes que faran “Biologia I” hauran cursat en 4t d’ESO la matèria optativa “Biologia i Geologia” on un dels temes principals és el de Genètica i un altre la cèl·lula. Això implica que es tornaran a repetir molts continguts. L’alumne pot arribar a pensar que la Biologia és simplement la genètica i la cèl·lula.

 

6. En aquest programa continua desapareguda la biologia humana. En les altres Comunitats Autònomes en primer de Batxillerat es fa una Biologia i Geologia de 4h setmanals on es fa Anatomia i Fisiologia animal i vegetal perquè els alumnes que desprès cursin medicina, farmàcia, infermeria, veterinària i les famílies biosanitàries de la FP arribin ben preparats. Amb aquest programa els nostres alumnes arribaran només amb el que recordin dels pocs coneixements que sobre el cos humà es poden donar en 3r d’ESO.

 

2. PRINCIPALS DEFECTES DEL CURRÍCULUM DE BIOLOGIA II

 

7. En Biologia II s’ha inclòs el tema de l’evolució i les teories evolutives quan aquest tema ha estat inclòs en la nova matèria, obligatòria per a tots els alumnes, “Ciències per al Mon Contemporani”.  

 

8. No sembla que el tema de l’ecologia sigui el lloc més adient per tractar el procés molecular de la fotosíntesi i de l’estructura dels cloroplasts. Per facilitar el seu estudi es convenient establir comparacions amb la respiració mitocondrial i, per tant, és més apropiat tractar-los un a continuació de l’altre.

 

3. DEFECTES DE FORMA

 

En la redacció del currículum oficial d’una matèria s’ha de dir clarament el que entra i amb quin nivell de profunditat entra. Si això no es fa ni l’alumnat ni el professorat saben el que han de fer. Per tant no s’haurien d’utilitzar expressions com “valoració argumentada d’algunes aportacions de la genètica a la salut humana”, “concreció d’alguns mètodes d’estudi de la cèl·lula”, “Identificació d’algunes estructures cel·lulars”, “experimentació d’alguns processos de transport”. Només demanem la mateixa claredat que l’Administració utilitza en altres sectors de la societat. Per exemple, la normativa sobre els exàmens per aconseguir el permís de conductor no es diu: “l’alumne haurà de conèixer algunes normes i algunes senyals de tràfic”.

 

4. PROPOSTES DE SOLUCIÓ

 

1.)   S’ha d’introduir dintre de Biologia I els temes de Bioquímica que falten, és a dir 1. Bioelements, Biomolècules, l’aigua, les dissolucions i les dispersions col·loïdals, 2. El glúcids i 3. Els lípids.

 

2.)    Abans de la genètica molecular s’ha d’exposar la citologia, només així es pot ubicar els processos de duplicació, transcripció i traducció. És a dir desprès de la Bioquímica s’ha d’impartir la Citologia, almenys la cèl·lula eucariota.

 

3.)   Cal introduir continguts de fisiologia animal i humana a nivell de Primer de Batxillerat. Això és fonamental pels  alumnes que després volen cursar estudis de medicina, farmàcia, veterinària, infermeria, odontología, FP biosanitària, etc.

 

4.)   S’ha de fer un estudi comparatiu entre totes les matèries amb continguts afins per a evitar la repetició de conceptes.

 

 

5. ASPECTES QUE JA SURTEN EN ALTRES MATÈRIES

 

Els paràgrafs subratllats en el mateix color corresponen als mateixos aspectes del currículum de Biologia I i II que es repeteixen en “Ciències del mon contemporani” o/i en “Ciències de la Terra i del Medi Ambient”. S’ha de recordar que molts alumnes agafaran aquestes tres matèries i alguns aspectes els poden veure tres vegades, mentre que altres, com la fisiologia animal i humana, no es veuen mai.

 


 

BIOLOGIA I -  BIOLOGIA II

CIÈNCIES MON CONTEMPORANI

CTMA

·         Anàlisi de la relació entre genotip i fenotip  i definició del concepte de gen. Estudi de les proteïnes en relació a la manifestació dels caràcters dels éssers vius. Descripció de l’estructura dels aminoàcids i la seva relació amb el medi aquós. Identificació de la unió dels aminoàcids: formació de l’enllaç peptídic. Diferenciació i significat dels nivells estructurals de les proteïnes. Desnaturalització experimental de proteïnes i la seva significació. Relació entre estructura i funció dels enzims. Anàlisi dels mecanismes d’acció i control de l’activitat enzimàtica. Estudi experimental de l’acció enzimàtica en funció de diferents variables. 

·          Reconeixement dels àcids nucleics com a portadors de les característiques hereditàries. Caracterització dels diferents nivells estructurals dels àcids nucleics. Descripció de la morfologia dels cromosomes i anàlisi de cariotips.  Explicació i localització dels processos de duplicació de l’ADN, transcripció i traducció. Utilització d’animacions i simulacions per ordinador i resolució de problemes en l’estudi d’aquests processos. Evidenciació del significat i universalitat del codi genètic. Aplicació del model d’herència d’un sol caràcter i resolució de problemes d’herència d’un sol caràcter. Significació de les mutacions gèniques, cromosòmiques i genòmiques.

Valoració argumentada d’algunes aportacions de la genètica a la salut humana: dilemes ètics en relació a la detecció precoç de malalties genètiques i la teràpia gènica.

 

Biotecnologia i societat

 

·         Sinopsi de les bases moleculars i funcionals de la genètica: àcids nucleics, estructura del gens, codificació i expressió de la informació genética. Identificació del genoma com a tret distintiu dels organismes: relació entre els gens i l’evolució. Valoració critica  de les aportacions i aplicacions del projecte Genoma.

·         Descripció de les principals tècniques i aplicacions de la enginyeria genètica. Valoració de l’interès social i econòmic dels organismes transgènics i de les tècniques de clonació. Anàlisi de les formes d’intervenció de l’ésser humà sobre la diversitat genètica de la biosfera i valoració dels riscos associats.

·         Identificació d’algunes aplicacions de la biotecnologia a la medicina i de les seves implicacions socials, ètiques i jurídiques. Argumentació sobre les controvèrsies relacionades amb la reproducció assistida, la teràpia gènica i la utilització de cèl·lules mare.

 

 

·         Descripció de la composició, morfologia i estructura bacteriana. Relació de la diversitat bacteriana amb el seu èxit biològic, ecològic i les seves capacitats metabòliques. Anàlisi i valoració del rol dels bacteris en el cicle de la matèria. Reconeixement de la presència dels bacteris en la vida quotidiana i les seves aplicacions. Utilització dels microorganismes en processos industrials: agricultura, farmàcia, alimentació, i bioremediació. I valoració de la seva importància social i econòmica. Caracterització dels antibiòtics i dels problemes de resistència. 

·         Caracterització del binomi salut - malaltia. Descripció de les barreres de defensa de l’organisme. Anàlisi dels tipus de resposta immunitària. Explicació i contextualització de la reacció antigen i anticòs. Interpretació de l’acció del sistema immune pel que fa a les vacunes, als processos al·lèrgics i al càncer.

·         Reconeixement dels avenços de la biomedicina en el tractament de malalties infeccioses,  i valoració crítica de l’accés a aquests recursos.

 

·         Distinció entre malalties infeccioses i no infeccioses. Identificació i estudi d’alguna malaltia i del seu impacte social. Coneixement i valoració dels hàbits saludables en la prevenció de malalties. Consideració del fenomen de les epidèmies en un context històric i actual.

·         Coneixement  i classificació dels mitjans de diagnòstic (anàlisis clínics, diagnosi per la imatge) i del tractament (farmacologia, cirurgia, trasplantaments). Valoració positiva de la donació de sang i òrgans.

 

 

 

Plantejament i debat de l’evolució com un fet i dels models explicatius dels mecanismes que la produeixen. Revisió dels antecedents històrics: lamarckisme i darwinisme.

Discussió  de les teories sobre l’origen de la vida. Comparació entre arguments sustentadors de les idees evolutives: fets, teories i evidències. Anàlisi i significació  dels fòssils homínids i coneixement dels principals mètodes de datació. Valoració del lloc de l’ésser humà dins la natura en un context evolutiu.

 

 

Valoració de la importància del manteniment de la biodiversitat. Recerca d’informació d’espècies en perill d’extinció i accions per a la seva conservació. Reflexió i debat t d’algun problema ambiental global.

Debat sobre la relació entre activitat humana, escalfament global i canvi climàtic. Identificació de les causes naturals i antròpiques. Diferenciació entre evidències, teories i possibles escenaris.

 

Identificació i anàlisi  dels impactes de les activitats humanes sobre la biodiversitat. Valoració dels efectes de la introducció d’espècies exògenes en els ecosistemes.

 

 

. Establiment de relacions entre l’estructura profunda de la Terra, la tectònica global i les seves manifestacions externes.

Evidència de les transformacions energètiques en la dinàmica terrestre interna i externa. Representació de relacions causals en el diferents subsistemes terrestres.

 

 

Contextualització de la Terra dins del sistema solar i dels processos de formació i evolució dels astres. Avaluació, prevenció i predicció de riscos relacionats amb la geodinàmica interna de la Terra.

Distinció entre riscos geològics naturals i induïts. Identificació dels factors que intervenen en la valoració del risc geològic. Descripció de mètodes de previsió i prevenció de riscos. Aplicació a casos particulars de risc.

Situar les manifestacions sísmiques i volcàniques en relació a les plaques tectòniques tot valorant la capacitat de predicció i previsió d’aquests fenòmens.

 

Aplicació de la teoria de sistemes a la interpretació de la natura com a sistema integrat.

Coneixement i aplicació de la teoria de sistemes a l'estudi del medi. Identificació de la Terra com a un gran sistema.

 

Caracterització d’algunes crisis ambientals al llarg de la història. Anàlisi d’algunes interaccions actuals entre l’ésser humà i la natura: tipus d’impactes i valoració de mesures correctores.

Definició del concepte d'impacte ambiental. Caracterització d’alguns impactes ambientals a diferents escales.

 

Anàlisi dels patrons de consum d’energia en base als principis de la termodinàmica. Càlculs i comparació sobre el consum d’energia en diferents societats. Valoració dels beneficis i limitacions de l’ús de les energies renovables.

Descripció de l’explotació dels recursos naturals al llarg de història. Diferenciació i comparació entre els recursos renovables i no renovables. Identificació dels recursos energètics convencionals i alternatius.

 

Caracterització de les diferents concepcions del desenvolupament sostenible. Relació entre estratègies de desenvolupament i conflictes socials.

Enumerar i avaluar de manera crítica els impactes que provoquen els éssers humans sobre l’atmosfera, la hidrosfera, la pedosfera i la biosfera. Valorar i discutir hàbits sostenibles en l’espai i temps. Argumentar sobre les eines més adequades per a la gestió dels seus recursos de manera sostenible.