Normativa FP

ESTATAL

LEY ORGÁNICA 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional.

LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación

REAL DECRETO 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

REAL DECRETO 1416/2005, de 25 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1128/2003, de 5 de septiembre, por el que se regula el Catálogo Nacional de las Cualificaciones Profesionales.

REAL DECRETO 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo.

REAL DECRETO 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.

REAL DECRETO 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

CATALANA

DECRET240/2005, de 8 de novembre, pel qual s’estableixen diverses mesures flexibilitzadores de l’oferta dels ensenyaments de formació professional específica.

RESOLUCIÓEDU/2901/2007, de 25 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, la modalitat semipresencial en els ensenyaments de formació professional inicial.

ORDRE EDU/362/2009, de 17 de juliol, del procediment per completar els ensenyaments de formació professional que s’extingeixen, de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d’octubre, d’ordenació general del sistema educatiu.

ORDRE EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s’estableix el programa experimental Qualiica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s’obre convocatòria de selecció de centres per al curs acadèmic 2009-2010.

CORRECCIÓ D’ERRADES a l’Ordre EDU/336/2009, de 30 de juny, per la qual s’estableix el programa experimental Qualiica’t en els ensenyaments de formació professional del sistema educatiu, i s’obre convocatòria de selecció de centres per al curs acadèmic 2009-2010 (DOGC núm. 5415, de 7.7.2009).

RESOLUCIÓ EDU/2769/2008, de 10 de setembre, per la qual s’estableix, amb caràcter experimental, el règim d’alternança entre formació i treball en els ensenyaments de formació professional inicial.

Instruccions d’organització dels cicles formatius de la Formació Professional Inicial -LOE.

LLEI 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.