NORMATIVA SOBRE L'AVALUACIÓ FINAL

A L'ESO I EL BATXILLERAT L'ANY 2014

Normativa legal a seguir en les avaluacions finals (ordinària i extraordinària) a l'ESO i el Batxillerat aquest any 2014. Sindicat AMES

ÍNDEX
A) NORMATIVA SOBRE L'AVALUACIÓ DE L'ESO
B) NORMATIVA SOBRE L'AVALUACIÓ DEL BATXILLERAT

A) NORMATIVA SOBRE L'AVALUACIÓ A L'ESO EN 2014

La normativa a seguir està continguda en l'ordre EDU/295/2008 , de 13 de juny, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria i per l'ordre ENS/56/2012, de 8 de març, que modifica l'Ordre EDU/295/2008 bàsicament en què inclou els exàmens de setembre. A continuació s'exponen els articles més importants, en lletre de color negre els de l'ordre de 2008 que no0 han estat modificats i en lletra de color blau els de 2012 que han substituit als anteriors.

Article 10. Avaluació final extraordinària

10.1 En cadascun dels quatre cursos de l’etapa, i després de les proves extraordinàries, l’equip docent s’ha de reunir en una sessió d’avaluació final extraordinària.

10.2 En el context de l’avaluació contínua, la qualificació final extraordinària ha de ser el resultat global obtingut a partir de la valoració de l’evolució de l’alumne/a durant el curs, de les activitats de recuperació que s’hagin proposat realitzar al llarg de l’estiu i de la prova extraordinària.

10.3 En la sessió d’avaluació final extraordinària, vistos els resultats obtinguts per cada alumne/a, l’equip docent ha de prendre les decisions definitives respecte a la superació de les matèries i decidir l’alumnat que finalment passa de curs o supera l’etapa.

10.4 Tot allò establert als articles 12 i 14 d’aquesta Ordre és d’aplicació a les sessions d’avaluació final extraordinària.

10.5 A les sessions d’avaluació final extraordinària s’hi pot incorporar, amb veu però sense vot, un membre de l’equip directiu a fi de garantir la coherència dels processos d’avaluació entre els diferents grups del centre.”

Article 11. Qualificacions

11.1 Les qualificacions que cal usar per expressar els resultats de l'avaluació de tots i cadascun dels alumnes en tots els documents d'avaluació de caràcter oficial són: excel·lent (E), notable (N), bé (B), suficient (S), insuficient (I). Es considera qualificació negativa l'insuficient; les altres es consideren totes positives.

11.2 Aquestes qualificacions han d'anar acompanyades d'una qualificació numèrica entera, en una escala d'u a deu, amb les correspondències següents:


Insuficient: 1, 2, 3 o 4,
Suficient: 5,
Bé: 6,
Notable: 7 o 8,
Excel·lent: 9 o 10,


i han de constar en tots els documents d'avaluació de caràcter oficial que es detallen en l'article 17 d'aquesta Ordre, així com en tots els certificats oficials expedits pel centre.

Article 12. Pas de curs

12.1 En finalitzar cadascun dels cursos de l'etapa i com a conseqüència del procés d'avaluació, l'equip docent, en la sessió d'avaluació final de curs, ha d'adoptar les decisions corresponents sobre el pas de curs de cada alumne o alumna, tenint en compte la seva evolució general en relació amb les competències bàsiques i l'assoliment dels objectius en les diferents matèries.

12.2 L'alumne/a passa al curs següent quan ha superat els objectius de les matèries cursades o té qualificació negativa en dues matèries com a màxim. Ha de repetir curs si té avaluació negativa en tres matèries o més. Excepcionalment, l'equip docent pot decidir el pas al curs següent d'un alumne/a amb tres matèries suspeses quan l'equip consideri que això no li ha d'impedir seguir amb èxit el curs següent, que té expectatives favorables de recuperació i que aquest pas de curs beneficiarà la seva evolució personal i acadèmica. Aquesta decisió requereix el vot favorable de la majoria dels membres de l'equip docent presents en la sessió. En cas d'empat, el vot del tutor o tutora serà diriment.

12.3 Si escau, es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

12.4 Per fer efectives les decisions sobre el pas de curs de l’alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de recuperació i de progrés en els cursos posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La decisió de l’equip docent de modificar la qualificació d’alguna matèria es pot aplicar tant en l’avaluació final ordinària com en la extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser objecte de modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un curs escolar. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. (En AMES entenem que es refereix als 2/3 dels professorat que imparteixen classes a l'alumne, no la resta del professorat present).

12.5 L'alumne/a que en finalitzar el curs escolar no compleixi els requisits per passar de curs ha de romandre un any més en el mateix curs. Es pot repetir el mateix curs un sol cop, i dos cops com a màxim dins l'etapa. Excepcionalment es pot repetir dos cops el quart curs si no se n'ha repetit cap en cursos anteriors de l'etapa.

12.6 L'alumnat té dret a cursar l'educació secundària obligatòria en els centres ordinaris fins als divuit anys complerts en l'any natural en què finalitza el curs.

Article 14. Superació de l'etapa i títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria

14.1 En el quart curs, en la sessió d'avaluació final, l'equip docent ha de decidir sobre l'acreditació de l'etapa.

14.2 L'alumnat que en finalitzar l'educació secundària obligatòria hagi assolit les competències bàsiques i els objectius de l'etapa obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria.

14.3 L'alumnat que hagi superat totes les matèries de l'etapa obté el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria. L'equip docent, considerant la maduresa de l'alumne/a i el seu grau d'assoliment de les competències bàsiques, així com les seves possibilitats de progrés, pot decidir que un alumne o alumna que té una o dues i, excepcionalment, tres matèries no superades, obtingui el títol. A aquests efectes es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable de la majoria dels membres de l'equip docent presents. En qualsevol cas, per obtenir el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria cal haver assolit la capacitat d'utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials a Catalunya.

14.4 Per fer efectives les decisions sobre superació de l’etapa de l’alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, l’equip docent pot acordar la superació d’alguna matèria, tenint en compte la maduresa, les actituds i els interessos de l’alumne/a, l’anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de progrés en estudis posteriors. Per prendre aquesta decisió cal el vot favorable d’un mínim de dos terços dels membres de l’equip docent presents en la sessió. La decisió de l’equip docent de modificar la qualificació d’alguna matèria, es pot aplicar tant en l’avaluació final ordinària com en la extraordinària, però es limita fins a un màxim de dues matèries les que poden ser objecte de modificació en el conjunt de les dues avaluacions finals realitzades al llarg d’un curs escolar. La qualificació d’aquestes matèries serà de suficient i s’indicarà a l’acta d’avaluació amb un asterisc. (En AMES entenem que es refereix als 2/3 dels professorat que imparteixen classes a l'alumne, no la resta del professorat present).

14.5 Per a l'obtenció del títol, l'avaluació de l'alumnat que cursi un programa de diversificació curricular ha de tenir com a referent l'assoliment de les competències bàsiques i els objectius de l'etapa, i també els criteris d'avaluació específics del programa.

14.6 A l'alumnat que no obtingui el títol de graduat/graduada en educació secundària obligatòria se li ha d'expedir un certificat d'escolaritat, on han de constar els anys d'escolarització, les matèries cursades i les qualificacions obtingudes.

14.7 Els centres docents han d'organitzar anualment proves per superar les matèries pendents d'avaluació positiva per a aquells alumnes que no hagin obtingut el títol de graduat en educació secundària obligatòria i hagin superat l'edat màxima de permanència a l'etapa. S'hi poden presentar, en els dos anys següents a la finalització dels estudis, alumnes amb un màxim de cinc matèries pendents d'avaluació positiva.

Article 15. Càlcul de la qualificació mitjana

De cada alumne/a que hagi superat l'etapa se n'ha de calcular la qualificació mitjana, que s'obté com a mitjana aritmètica de les qualificacions mitjanes dels quatre cursos, que s'han de calcular amb una xifra decimal i tenint en compte, si escau, les recuperacions de matèries inicialment suspeses. El bloc de matèries optatives de cada un dels tres primers cursos de l'etapa té la consideració d'una sola matèria. Per a aquest càlcul no s'ha de tenir en compte la qualificació obtinguda en l'ensenyament de la religió.

B) NORMATIVA SOBRE L'AVALUACIÓ DEL BATXILLERAT EN 2014

La normativa a seguir està continguda en l'ordre EDU/554/2008 , de 19 de desembre, per la qual es determinen el procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació i diversos aspectes organitzatius del batxillerat i la seva adaptació a les particularitats del batxillerat a distància i del batxillerat nocturn i per l'ordre ORDRE ENS/62/2012, de 15 de març, que modifica l'Ordre EDU/554/2008 bàsicament en què inclou els exàmens de setembre. A continuació s'exponen els articles més importants, en lletre de color negre els de l'ordre de 2008 que no0 han estat modificats i en lletra de color blau els de 2012 que han substituit als anteriors.

Article 10. Avaluació final de curs

10.1 El professor o professora de cada matèria és qui decideix, al final del curs, si l'alumne o alumna n'ha superat els objectius, prenent com a referent fonamental els criteris d'avaluació.

10.2 Els resultats de l'avaluació de cada matèria s'han d'expressar mitjançant qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals. Es consideren superades les matèries amb qualificació igual o superior a cinc.

10.3 En el cas de les matèries amb continuïtat en els dos cursos, l'alumnat que tingui cursada i no superada la matèria de primer curs no pot ser qualificat de la matèria de segon curs. Aquesta circumstància s'ha de consignar a les actes finals amb la menció .pendent de qualificació de 1r curs. (PQ). En cas que, a causa d'un canvi de matèria o de modalitat autoritzat per la direcció del centre o perquè l'alumne s'hagi incorporat al batxillerat en el segon curs, no hagi cursat la matèria de primer curs, sí que podrà ser qualificat de la matèria de segon curs.

10.4 A fi de garantir la coherència dels processos d'avaluació entre els diferents grups del centre, a la sessió d'avaluació final de cada curs hi ha de ser present, amb veu i sense vot, un membre de l'equip directiu.

10.5. En la sessió d’avaluació final ordinària de cada curs de batxillerat, s’adopten les decisions sobre el pas de curs i, si escau, d’obtenció del títol de batxiller per a l’alumnat que compleixi els requisits establerts als articles 12 i 14. En el cas de l’alumnat que tingui matèries pendents després de la sessió d’avaluació final ordinària, la decisió definitiva sobre la qualificació d’aquestes matèries i, si escau, sobre la promoció de curs o la superació de l’etapa d’aquest alumnat, queda pendent de la realització de les proves extraordinàries i de la posterior avaluació final extraordinària.

Article 11. Proves extraordinàries

11.1 Amb posterioritat a l'avaluació final del curs, el centre ha de realitzar les proves extraordinàries de recuperació, ja programades prèviament, per a l'alumnat que no hagi superat totes les matèries en l'avaluació final.

11.2 Els resultats de les proves extraordinàries s'han d'expressar mitjançant qualificacions numèriques de zero a deu sense decimals, o amb la menció .no presentat. (NP), quan calgui. Es consideren no superades les matèries amb qualificació inferior a cinc i el no presentat.

11.3 El departament didàctic corresponent ha d'elaborar les proves extraordinàries de cada matèria i establir-ne els criteris per qualificar-les, d'acord amb la programació dels currículums dels quals són responsables.

11.4 En el primer curs de batxillerat, els centres han d’organitzar aquestes proves extraordinàries en els primers dies del mes de setembre, d’acord amb les dates que determini el calendari escolar anual.

En el segon curs de batxillerat, aquestes proves extraordinàries s’han de realitzar al llarg dels cinc darrers dies de classe del curs, segons el periode lectiu establert d’acord amb el calendari escolar del curs, per tal que l’alumnat que les hagi de realitzar pugui presentar-se a les proves d’accés a la universitat que es realitzen en el mes de setembre, en el cas d’obtenir el títol de batxiller.

11.5 Després de les proves extraordinàries ha de tenir lloc una nova sessió d’avaluació final extraordinària. En aquesta, vistos els resultats obtinguts en les proves extraordinàries, cal prendre les decisions definitives del curs acadèmic respecte a la superació de matèries.

L’equip docent, actuant de manera col·legiada, ha de valorar la maduresa acadèmica de l’alumne o alumna en relació amb els objectius del batxillerat. Per a aquesta valoració, i vista l’avaluació de totes les matèries cursades, es considera que els resultats en algunes matèries poden compensar els obtinguts en altres atenent l’assoliment de les competències, i també les possibilitats de progrés de l’estudiant en opcions posteriors. Si la decisió de l’equip docent, a efectes de pas de curs o d’obtenció del títol de batxiller, implica modificar la qualificació d’alguna matèria, cal l’acord de la majoria de dos terços dels membres presents en la sessió. En el cas que es produeixi aquesta votació, cada membre de l’equip docent ha d’exposar raonadament la justificació del seu vot, la qual s’ha de fer constar en l’acta d’avaluació. La modificació de la qualificació es pot aplicar a un màxim de dues matèries. (En AMES entenem que es refereix als 2/3 dels professorat que imparteixen classes a l'alumne, no la resta del professorat present).

Article 12. Pas de curs

12.1 Els alumnes i les alumnes passaran al segon curs quan hagin superat totes les matèries cursades o no tinguin superades dues matèries com a màxim.

12.2 L'alumnat que passi al segon curs sense haver superat totes les matèries s'ha de matricular de les matèries pendents del curs anterior. Els centres han d'organitzar les consegüents activitats de recuperació i l'avaluació de les matèries pendents.

12.3 Els alumnes i les alumnes poden romandre al batxillerat en règim ordinari un màxim de quatre anys, consecutius o no.

Article 13. Permanència d'un any més en el mateix curs

13.1 Els alumnes i les alumnes que no passin a segon curs han de romandre un any més en el primer curs i l'han de cursar novament en la seva totalitat si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre.

13.2 Aquest article de l'ordre de 2008 va quedar derogat per l'Ordre de 2012: "En cas de rebre avaluació negativa de tres o quatre matèries a primer curs, els alumnes i les alumnes poden optar per repetir el curs en la seva totalitat o matricular-se de les matèries de primer amb avaluació negativa i ampliar aquesta matrícula de primer curs amb dues o tres matèries de segon, d'acord amb l'organització que tingui establerta el centre educatiu. El centre ha d'orientar l'alumnat en aquesta tria. L'alumnat menor d'edat ha de tenir l'autorització dels pares o tutors legals per a aquest règim singular de matriculació."

13.3 Els alumnes que en finalitzar el segon curs tinguin avaluació negativa en algunes matèries es poden matricular d'aquestes matèries sense necessitat de tornar a cursar les matèries ja superades.

13. 4 Els alumnes i les alumnes no hauran de tornar a cursar les matèries treball de recerca i estada l'empresa un cop les tinguin superades, encara que no passin al curs següent.

Article 15. Qualificació mitjana de batxillerat

15.1 Als alumnes i les alumnes que hagin superat el batxillerat, se'ls ha de calcular la qualificació mitjana. El càlcul d'aquesta mitjana s'ha de fer d'acord amb la fórmula que indica l'annex 2 d'aquesta Ordre (Veure a continuació).

15.2 Als alumnes i les alumnes que obtinguin una qualificació mitjana de batxillerat igual o superior a 9, se'ls pot consignar la menció de .matrícula d'honor., .MH., en les observacions de l'acta de qualificacions finals, en l'expedient acadèmic i en l'historial acadèmic. Se'n pot concedir una per cada vint alumnes, i una altra, si en resulta una fracció sobrant, sobre el total d'alumnes avaluats de segon curs. En aquest cas, s'entén per alumnes avaluats de segon curs tots els que han cursat les matèries necessàries per completar l'etapa, si bé poden no haver-les superat.

Annex 2. Càlcul de la qualificació mitjana de batxillerat

Per obtenir la qualificació mitjana de batxillerat s'ha de calcular la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries cursades (M), exceptuant el treball de recerca. Si QT és la qualificació del treball de recerca, la qualificació mitjana de batxillerat es calcula de la manera següent:

Qualificació mitjana de batxillerat = 0,9 · M + 0,1· QT

Aquesta qualificació s'ha de consignar amb dues xifres decimals. Quan les mil·lèsimes siguin iguals o superiors a 5, cal arrodonir per excés; quan les mil·lèsimes siguin iguals o inferiors a 4, cal arrodonir per defecte.

A fi de garantir el principi d'igualtat i la lliure concurrència entre tot l'alumnat, d'acord amb la disposició addicional 4.4 del Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat, no es tindrà en compte per a aquest càlcul la qualificació obtinguda en l'ensenyament de la religió.

Una cordial salutació

Barcelona, 22 de maig de 2014

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com