GRAU MITJÀ EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

 

Relació de mòduls professionals i unitats formatives:

 

Mòdul 1: Automatismes industrials

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 11 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Dibuix tècnic aplicat als automatismes. 22 hores

UF 2: Mecanització de quadres elèctrics. 27 hores

UF 3: Automatització elèctrica cablada. 72 hores.

UF 4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica. 33 hores.

UF 5: Automatització programable. 66 hores.

 

Mòdul 2: Instal·lacions elèctriques interiors

Durada: 264 hores.

Hores de lliure disposició: 11 hores

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Equips, dispositius, materials i eines. 26 hores.

UF 2: Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges. 76 hores.

UF 3: Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries. 80 hores.

UF 4: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors. 38 hores.

UF 5: Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques. 33 hores.

 

Mòdul 3: Instal·lacions de distribució.

Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Centres de transformació. 24 hores.

UF 2: Xarxes aèries de distribució en baixa tensió. 20 hores.

UF 3: Xarxes subterrànies de distribució en baixa tensió. 20 hores.

UF 4: Instal·lacions d’enllaç. 46 hores.

UF 5: Documentació tècnica de les instal·lacions d’enllaç. 22 hores.

 

Mòdul 4: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.

Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició: 33 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Instal·lacions d’antenes. 50 hores.

UF 2: Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació. 49 hores.

 

Mòdul 5: Instal·lacions domòtiques.

Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Automatització d’habitatges. 17 hores.

UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus. 49 hores.

UF 3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables. 29 hores.

UF 4: Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors. 17 hores.

UF 5: Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil. 20 hores.

 

Mòdul 6: Instal·lacions solars fotovoltaiques.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 44 hores.

UF 2: Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques. 22 hores.

 

Mòdul 7: Màquines elèctriques

Durada: 99 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Transformadors. 22 hores.

UF 2: Màquines rotatives de corrent continu. 33 hores.

UF 3: Màquines rotatives de corrent altern. 44 hores.

 

Mòdul 8: Instal·lacions elèctriques especials.

Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició: 11 hores.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Instal·lacions d’enllumenat exterior. 24 hores.

UF 2: Instal·lacions de receptors i de característiques especials. 77 hores.

UF 3: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques especials. 20 hores.

 

Mòdul 9: Electrònica.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Electrònica digital. 26 hores.

UF 2: Electrònica analògica. 40 hores.

 

Mòdul 10: Electrotècnia.

Durada: 165 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Corrent continu i electromagnetisme. 47 hores.

UF 2: Corrent altern. 47 hores.

UF 3: Màquines elèctriques. 47 hores.

UF 4: Seguretat en les instal·lacions electrotècniques. 24 hores.

 

Mòdul 11: Formació i orientació laboral.

Durada: 99 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Incorporació al treball. 66 hores.

UF 2: Prevenció de riscos laborals. 33 hores.

 

Mòdul 12: Empresa i iniciativa emprenedora.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Empresa i iniciativa emprenedora. 66 hores.

 

Mòdul 13: Síntesi.

Durada: 66 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

 

Mòdul 14: Formació en centres de treball.

Durada: 350 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

 

Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives:

 

Mòdul 1: Automatismes industrials.

Durada: 231 hores

Hores de lliure disposició: 11 hores

 

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Dibuix tècnic aplicat als automatismes.

UF 2: Mecanització de quadres elèctrics.

UF 3: Automatització elèctrica cablada.

UF 4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica.

UF 5: Automatització programable.

 

UF 1: Dibuix tècnic aplicat als automatismes.

Durada: 22 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1.   Dibuixa elements bàsics, conjunts de peces i esquemes elèctrics, aplicant la normalització.

1.1. Representa a mà alçada vistes i talls.

1.2. Dibuixa croquis de perfils, envoltants, quadres i altres components.

1.3. Reflecteix les cotes.

1.4. Dibuixa els esquemes i plànols segons normalització i convencionalismes.

1.5. Utilitza la simbologia normalitzada.

1.6. Té en compte les representacions de peces i conjunts, atenent les escales establertes.

1.7. Té en compte la distribució dels elements i el seu dimensionament en les representacions realitzades.

1.8. Utilitza programes informàtics de CAD electrotècnic.

1.9. Respecta els criteris de qualitat establerts.

1.10.  Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

Continguts:

1.   Dibuix tècnic aplicat:

1.1. Simbologia normalitzada de representació de peces aplicades a la mecanització de quadres i canalitzacions.

1.2. Escales.

1.3. Simbologia normalitzada i convencionalismes de representació a les instal·lacions d'automatismes.

1.4. Plànols i esquemes elèctrics normalitzats. Tipologia.

1.5. Interpretació d'esquemes elèctrics de les instal·lacions d'automatismes.

1.6. Aplicació de programes informàtics de dibuix tècnic.

1.7. Qualitat en el dibuix tècnic d’automatismes.

1.8. Resolució de problemes en el disseny de plànols i esquemes elèctrics.

 

UF 2: Mecanització de quadres elèctrics.

Durada: 27 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1.        Determina el procés a seguir en les operacions de mecanització, interpretant plànols i utilitzant documentació tècnica.

1.1. Identifica la simbologia i especificacions tècniques en els plànols.

1.2. Identifica les diferents vistes, seccions, talls i detalls.

1.3. Identifica materials (perfils, envoltants i quadres).

1.4. Defineix les fases i les operacions del procés.

1.5. Realitza el pla de mecanització.

1.6. Analitza eines, mitjans tècnics i de seguretat segons el requeriment de cada intervenció.

1.7. Té en compte els temps previstos per als processos.

 

2.   Executa operacions de mecanització, aplicant tècniques de mesurament i marcat i utilitzant màquines i eines.

2.1. Interpreta la documentació tècnica.

2.2. Determina el pla de mecanització.

2.3. Selecciona els equips, eines, mitjans tècnics i de seguretat.

2.4. Realitza mesuraments amb la precisió exigida.

2.5. Executa operacions de distribució, traçat i marcat.

2.6. Opera amb les eines i equips de treball característics.

2.7. Executa les operacions de mecanització en perfils, envoltants, quadres i canalitzacions.

2.8. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

2.9. Resol satisfactòriament les contingències sorgides.

2.10.  Elabora un informe del procés de mecanització.

2.11.  Té en compte els temps previstos per al procés.

2.12.  Respecta els criteris de qualitat.

2.13.  Manté l'àrea de treball, les eines, utensilis i equips amb el grau apropiat d'ordre, conservació i netedat.

 

3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’automatismes industrials, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

3.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions d’automatismes industrials (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves, reparació i substitució d’elements, entre d’altres).

3.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

3.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

3.4. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts:

1. Organització del procés de mecanització de quadres elèctrics:

1.1. Materials característics dels quadres elèctrics i canalitzacions.

1.2. Seqüència de les diferents operacions de mecanització.

1.3. Equips i eines utilitzats en les operacions de mecanització.

1.4. Normativa i reglamentació.

 

2.   Operacions de mecanització de quadres elèctrics:

2.1.      Utilització d’eines, equips i mitjans tècnics en la mecanització de quadres elèctrics.

2.2.      Distribució dels elements d’acord amb la documentació tècnica.

2.3.      Operacions de mesurament i marcatge.

2.4.      Operacions de mecanització.

2.5.      Operacions de fixació.

2.6.      Qualitat en la mecanització de quadres elèctrics.

 

3. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment d’automatismes industrials:

3.1. Identificació de riscos.

3.2. Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

3.3. Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.

3.4. Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

UF 3: Automatització elèctrica cablada.

Durada: 72 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1.   Configura circuits bàsics de comandament i potència, seleccionant els seus elements i elaborant esquemes.

1.1. Descriu els circuits d'arrencada, inversió i regulació de velocitat de motors elèctrics trifàsics i monofàsics.

1.2. Descriu els principis de funcionament i característiques de mecanismes (d'accionament, control, protecció i senyalització) i receptors que intervenen en el sistema automàtic proposat.

1.3. Calcula les característiques tècniques dels components de la instal·lació.

1.4. Utilitza catàlegs de fabricants per a la selecció de materials.

1.5. Elabora esquemes de comandament i potència, amb la simbologia normalitzada.

1.6. Utilitza programes informàtics de CAD electrotècnic.

1.7. Aplica la normativa electrotècnica i convencionalismes d'automatismes.

1.8. Té en compte els temps previstos per al procés.

1.9. Respecta els criteris de qualitat.

1.10.  Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

2.   Munta circuits d'automatismes per a maniobres de petits motors, interpretant esquemes i verificant el seu funcionament.

2.1. Interpreta els esquemes de comandament i potència.

2.2. Relaciona cada element amb la seva funció de conjunt.

2.3. Munta circuits de comandament i potència.

2.4. Connecta els motors elèctrics al circuit de potència.

2.5. Realitza maniobres amb motors.

2.6. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

2.7. Aplica els criteris de qualitat establerts.

2.8. Opera amb autonomia en les activitats proposades.

2.9. Realitza mesures elèctriques per verificar el correcte funcionament de l’automatisme.

2.10.  Té en compte els temps estimats en les activitats.

2.11.  Organitza les diferents fases del treball de muntatge.

2.12.  Manté l'àrea de treball, les eines, utensilis i equips amb el grau apropiat d'ordre, conservació i netedat.

 

3.   Munta quadres i sistemes elèctrics associats, interpretant documentació tècnica i verificant el seu funcionament.

3.1. Interpreta els croquis i esquemes de quadres i sistemes elèctrics.

3.2. Relaciona cada element amb la seva funció de conjunt.

3.3. Selecciona components, eines, mitjans tècnics i de seguretat.

3.4. Distribueix els components en els quadres.

3.5. Mecanitza la placa de muntatge, perfils, envoltants i canalitzacions.

3.6. Munta els mecanismes del quadre i els elements de la instal·lació.

3.7. Connecta els equips i elements de la instal·lació.

3.8. Comprova el funcionament de la instal·lació.

3.9. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

3.10.  Estableix criteris de qualitat en el muntatge de sistemes elèctrics associats als quadres elèctrics.

3.11.  Realitza el muntatge de quadres elèctrics i sistemes elèctrics associats en el temps previst.

3.12.  Organitza les diferents fases del treball de muntatge.

3.13.  Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que se li presenten.

 

4.   Localitza avaries i disfuncions de les instal·lacions d’automatització elèctriques cablades, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen.

4.1. Elabora un pla d'intervenció.

4.2. Realitza mesures i verificacions per a la localització d'avaries en instal·lacions d’automatització elèctriques cablades.

4.3. Identifica disfuncions de la instal·lació mitjançant comprovació funcional en instal·lacions d’automatització elèctriques cablades.

4.4. Identifica la causa de l'avaria.

4.5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

4.6. Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d'elements, equips i eines.

4.7. Realitza la intervenció en el temps requerit.

4.8. Aplica les normes de qualitat.

4.9. Organitza les diferents fases del treball de localització d’avaries i disfuncions.

 

5.   Repara avaries i disfuncions de les instal·lacions d’automatització elèctriques cablades, ajustant o substituint els elements defectuosos.

5.1. Elabora un pla d'intervenció correctiva i preventiva.

5.2. Repara l’avaria substituint elements en instal·lacions d’automatització elèctriques cablades.

5.3. Ajusta les proteccions d'acord amb les característiques dels receptors.

5.4. Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.

5.5. Registra dades per a l'elaboració de l'informe de reparació i factura.

5.6. Restableix les condicions de normal funcionament.

5.7. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

5.8. Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d'elements, equips i eines.

5.9. Realitza la intervenció en el temps requerit.

5.10.  Aplica les normes de qualitat.

5.11.  Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

Continguts:

1.   Configuració de circuits bàsics d’automatismes industrials cablats:

1.1. Memòria tècnica d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats.

1.2. Certificat de la instal·lació.

1.3. Simbologia.

1.4. Càlculs.

1.5. Tipus de sensors. Característiques i aplicacions.

1.6. Tipus d’actuadors. Característiques i aplicacions.

1.7. Elements de control, protecció i senyalització.

1.8. Elaboració de documents d'instruccions generals d'ús i manteniment.

1.9. Seqüència d'operacions i control de temps.

1.10.  Aplicació de programes informàtics de càlcul i configuració d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats.

1.11.  Resolució de problemes en l’elaboració de documentació tècnica.

1.12.  Qualitat en la configuració d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats.

 

2.   Muntatge d’Instal·lacions d'automatismes industrials cablats aplicats a petits motors:

2.1. Control de potència: arrencada i maniobra de motors (monofàsics i trifàsics).

2.2. Proteccions contra curtcircuits i sobrecàrregues.

2.3. Arrencadors.

2.4. Aplicacions industrials d’automatismes per a petits motors.

2.5. Organització del procés de muntatge d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats aplicats a petits motors.

2.6. Qualitat en el muntatge d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats aplicats a petits motors.

2.7. Mesures de magnituds elèctriques: tensió, intensitat, resistència i continuïtat, potència i aïllaments, entre d’altres.

 

3.   Muntatge d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats:

3.1. Característiques de les instal·lacions d'automatismes cablats.

3.2. Muntatge de les instal·lacions d'automatismes.

3.3. Muntatge d’armaris, quadres elèctrics i canalitzacions.

3.4. Circuits de força.

3.5. Circuits de comandament.

3.6. Cables, terminals, connexió.

3.7. Qualitat en el muntatge d’armaris i quadres elèctrics d’automatismes industrials cablats.

3.8. Organització del procés de muntatge d’instal·lacions bàsiques d’automatismes industrials cablats.

 

4.   Avaries d’instal·lacions d’automatismes cablats:

4.1. Tipologia d’avaries característiques en instal·lacions d’automatismes cablats.

4.2. Anàlisi de símptomes. Sistemes emprats.

4.3.  Qualitat en la localització d’avaries i disfuncions de les instal·lacions d’automatització elèctriques cablades.

4.4. Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.

 

5.   Manteniment i reparació d’instal·lacions d’automatismes industrials cablats:

5.1. Manteniment correctiu i preventiu d’automatismes cablats.

5.2. Diagnosi i localització d’avaries en instal·lacions d’automatismes cablats (proves, mesures, procediments).

5.3. Reparació d’avaries.

5.4. Equips utilitzats.

5.5. Organització del manteniment correctiu i preventiu en instal·lacions d’automatismes cablats industrials.

 

UF 4: Automatització pneumàtica i electropneumàtica.

Durada: 33 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

1.   Configura circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics de comandament i potència per a aplicacions industrials senzilles, seleccionant els elements i el seu emplaçament i elaborant la documentació tècnica.

1.1. Descriu els principis de funcionament i característiques d’elements pneumàtics i electropneumàtics (unitat de manteniment, actuadors, vàlvules, electrovàlvules, elements de comandament o senyal i elements de memòria i retardament).

1.2. Calcula les característiques tècniques dels components bàsics d’una instal·lació pneumàtica.

1.3. Selecciona material a partir de documentació tècnica i catàlegs de fabricants.

1.4. Elabora esquemes de comandament i potència pneumàtics i electropneumàtics, amb la simbologia normalitzada.

1.5. Utilitza programari de CAD pneumàtic i electropneumàtic.

1.6. Té en compte els temps previstos per al procés.

1.7. Respecta els criteris de qualitat.

 

2.   Munta circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics de comandament i potència per a aplicacions industrials senzilles, interpretant documentació tècnica.

2.1. Interpreta esquemes pneumàtics i electropneumàtics de comandament i potència.

2.2. Relaciona cada element amb la seva funció de conjunt.

2.3. Munta circuits bàsics pneumàtics i electropneumàtics de comandament i potència.

2.4. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

2.5. Aplica els criteris de qualitat establerts.

2.6. Comprova la funcionalitat del muntatge.

2.7. Opera amb autonomia en les activitats proposades.

2.8. Té en compte els temps previstos per al procés.

2.9. Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

2.10.        Organitza les diferents fases del treball en les operacions de muntatge i manteniment de circuits bàsics de comandament i potència pneumàtics.

 

3.   Localitza avaries i disfuncions en instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen.

3.1. Elabora un pla d'intervenció.

3.2. Realitza mesures i verificacions per a la localització d'avaries en instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.

3.3. Identifica disfuncions de la instal·lació mitjançant comprovació funcional en instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.

3.4. Identifica la causa de l'avaria.

3.5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

3.6. Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d'elements, equips i eines.

3.7. Realitza la intervenció en el temps requerit.

3.8. Aplica les normes de qualitat.

 

4.   Repara avaries i disfuncions en instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques, ajustant o substituint els elements defectuosos.

4.1. Elabora un pla d'intervenció correctiva i preventiva.

4.2. Repara l’avaria substituint elements en instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.

4.3. Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.

4.4. Registra dades per a l'elaboració de l'informe de reparació i factura.

4.5. Restableix les condicions de normal funcionament.

4.6. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

4.7. Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d'elements, equips i eines en instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.

4.8. Realitza la intervenció en el temps requerit.

4.9. Aplica les normes de qualitat.

4.10.  Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

Continguts:

1.   Configuració de circuits pneumàtics i electropneumàtics bàsics:

1.1. Memòria tècnica d’instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.

1.2. Càlculs elementals en circuits pneumàtics i electropneumàtics.

1.3. Simbologia.

1.4. Elements pneumàtics: unitat de manteniment, actuadors, vàlvules.

1.5. Elements electropneumàtics: electrovàlvules, elements de comandament o senyal i elements de memòria i retardament.

1.6. Elaboració de documents d'instruccions generals d'ús i manteniment.

1.7. Seqüència d'operacions i control de temps.

1.8. Qualitat en la configuració d’instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.

1.9. Aplicació de programes informàtics de càlcul, dibuix d’esquemes i configuració de les instal·lacions pneumàtiques i electropneumàtiques.

 

2.   Muntatge d’instal·lacions industrials bàsiques pneumàtiques i electropneumàtiques:

2.1.      Característiques de les instal·lacions d'automatismes pneumàtics i electropneumàtics .

2.2. Interpretació d’esquemes de circuits pneumàtics i electropneumàtics.

2.3. Circuits bàsics pneumàtics de control i variació de velocitat d’un cilindre.

2.4. Circuits bàsics electropneumàtics de control.

2.5. Tècniques i eines utilitzades en el muntatge.

2.6. Organització del procés de muntatge d’instal·lacions industrials bàsiques pneumàtiques i electropneumàtiques.

 

3.   Avaries d’instal·lacions d'automatismes pneumàtics i electropneumàtics:

3.1. Tipologia d'avaries característiques en instal·lacions d'automatismes pneumàtics i electropneumàtics.

3.2. Anàlisi de símptomes. Sistemes emprats.

3.3. Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.

 

4.   Manteniment i reparació d'instal·lacions d'automatismes industrials pneumàtics i electropneumàtics:

4.1. Manteniment correctiu i preventiu d'automatismes industrials pneumàtics i electropneumàtics.

4.2. Diagnosi i localització d'avaries d’automatismes pneumàtics i electropneumàtics (proves, mesures, procediments i elements de seguretat).

4.3. Reparació d'avaries.

4.4. Equips utilitzats.

4.5. Organització del manteniment correctiu i preventiu en instal·lacions d’automatismes industrials pneumàtics i electropneumàtics.

 

UF 5: Automatització programable.

Durada: 66 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1.   Configura circuits bàsics d’automatismes programables, seleccionant els seus elements i elaborant esquemes.

1.1. Identifica les especificacions tècniques del sistema automàtic.

1.2. Descriu els principis de funcionament i característiques de mecanismes (d'accionament, control, protecció i senyalització) i receptors que intervenen en el sistema automàtic proposat.

1.3. Calcula les característiques tècniques dels components de la instal·lació.

1.4. Utilitza catàlegs de fabricants per a la selecció de materials.

1.5. Elabora esquemes de connexió d’entrades i sortides de l’autòmat, amb la simbologia normalitzada.

1.6. Confecciona el programa de control de l’autòmat.

1.7. Utilitza programes informàtics de CAD electrotècnic.

1.8. Aplica la normativa electrotècnica i convencionalismes d'automatismes.

1.9. Té en compte els temps previstos per al procés.

1.10.  Respecta els criteris de qualitat.

1.11.  Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

2.   Munta sistemes automàtics amb control programable, interpretant documentació tècnica i verificant el seu funcionament.

2.1. Identifica les entrades, sortides (analògiques i digitals) i el referenciat de les mateixes.

2.2. Connecta els equips i elements perifèrics del sistema.

2.3. Estableix la comunicació del programari amb el dispositiu programable.

2.4. Realitza circuits de control bàsics amb autòmats programables.

2.5. Realitza petits programes seqüencials de control a partir del GRAFCET.

2.6. Realitza control de motors asíncrons amb convertidors de freqüència.

2.7. Verifica el funcionament del sistema.

2.8. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

2.9. Realitza les activitats en el temps requerit.

2.10.  Aplica les normes de qualitat en les intervencions.

2.11.  Mostra autonomia i resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

2.12.  Organitza les diferents fases del treball en les operacions de muntatge de sistemes automàtics amb control programable.

 

3.   Localitza avaries i disfuncions en instal·lacions d’automatització programable, analitzant els símptomes i identificant les causes que les produeixen.

3.1. Elabora un pla d'intervenció.

3.2. Realitza mesures i verificacions per a la localització d'avaries en instal·lacions d’automatització programables.

3.3. Identifica disfuncions de la instal·lació mitjançant comprovació funcional en instal·lacions d’automatització programables.

3.4. Identifica la causa de l'avaria.

3.5. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

3.6. Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d'elements, equips i eines.

3.7. Realitza la intervenció en el temps requerit.

3.8. Aplica les normes de qualitat.

 

4.   Repara avaries i disfuncions en instal·lacions d’automatització programable, ajustant o substituint els elements defectuosos.

4.1.      Elabora un pla d'intervenció correctiva i preventiva.

4.2.      Repara l’avaria substituint elements en instal·lacions d’automatització programables.

4.3.      Ajusta les proteccions d'acord amb les característiques dels receptors.

4.4.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

4.5.      Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.

4.6.      Registra dades per a l'elaboració de l'informe de reparació i factura.

4.7.      Restableix les condicions de normal funcionament.

4.8.      Opera amb autonomia i destresa en la manipulació d'elements, equips i eines en instal·lacions d’automatització programables.

4.9.      Realitza la intervenció en el temps requerit.

4.10.  Aplica les normes de qualitat.

4.11.  Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

 

Continguts:

1.   Configuració de circuits bàsics amb autòmats programables:

1.1.      Memòria tècnica d’instal·lacions amb autòmats programables.

1.2.      Càlculs.

1.3.      Simbologia.

1.4.      Estructura i característiques fonamentals dels autòmats programables.

1.5.      Programació bàsica d’autòmats. Llenguatges i procediments.

1.6.      Elaboració de documents d'instruccions generals d'ús i manteniment.

1.7.      Seqüència d'operacions i control de temps.

1.8.      Qualitat en la configuració d’instal·lacions amb autòmats programables.

1.9.      Aplicació de programes informàtics de càlcul i configuració d’instal·lacions amb autòmats programables.

 

2.   Sistemes automàtics amb control programable:

2.1.      Entrades i sortides digitals i analògiques.

2.2.      Muntatge i connexió d'autòmats programables.

2.3.      Control de potència: arrencada i maniobra de motors (monofàsics i trifàsics).

2.4.      Proteccions contra curtcircuits i sobrecàrregues.

2.5.      Variadors de velocitat electrònics.

2.6.      Aplicacions industrials amb autòmats.

2.7.      Qualitat en el muntatge de sistemes automàtics amb control programable.

2.8.      Organització del muntatge d’instal·lacions elèctriques automatitzades amb control programable.

 

3.   Avaries d'instal·lacions d'automàtiques amb control programable:

3.1.      Tipologia d'avaries característiques en instal·lacions automàtiques de control programable.

3.2.      Anàlisi de símptomes. Sistemes emprats.

3.3.      Organització en la detecció d’avaries d’acord amb el pla de manteniment.

 

4.   Manteniment i reparació d'instal·lacions d'automatització industrial programable:

4.1.      Manteniment correctiu i preventiu d’instal·lacions d’automatització industrial programable.

4.2.      Diagnosi i localització d'avaries en instal·lacions amb autòmats programables (proves, mesures, procediments i elements de seguretat).

4.3.      Reparació d'avaries.

4.4.      Equips utilitzats.

4.5.      Organització en la realització de manteniment correctiu i preventiu en instal·lacions d’automatització industrial programable.

 

Mòdul 2: Instal·lacions elèctriques interiors

Durada: 264 hores.

Hores de lliure disposició: 11 hores

 

Unitats formatives que el componen:

UF1: Equips, dispositius, materials i eines.

UF2: Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges.

UF3: Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries.

UF4: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors.

UF5:Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques.

 

UF1: Equips, dispositius, materials i eines.

Durada: 26 hores

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

1. Reconeix equips, dispositius i materials utilitzats en instal·lacions elèctriques interiors de baixa tensió descrivint les seves característiques i relacionant-los amb la seva funció dins de la instal·lació.

1.1             Identifica la funció d’equips, dispositius i materials d’una instal·lació elèctrica interior de baixa tensió.

1.2             Identifica dispositius utilitzats en instal·lacions de baixa tensió (interruptors, commutadors, polsadors, interruptors automàtics, interruptors diferencials, protectors de sobretensions, entre d’altres), descrivint les seves característiques.

1.3             Identifica materials diversos utilitzats en instal·lacions de baixa tensió (quadres, armaris, caixes de registre i de derivació, caixetins, safates, canals protectores, motllures, canaletes, tubs, entre d’altres) descrivint les seves característiques.

1.4             Reconeix accessoris de suport de safates i canals protectores prefabricades o de construcció en obra (escaires, tipus omega i balancí, entre d’altres), de tubs (tacs, cargols, grapes, abraçadores i brides, entre d’altres) i d’unió entre canalitzacions, suport de caixes i llums, entre d’altres, relacionant-los amb la seva funció.

1.5             Classifica els conductors elèctrics de baixa tensió utilitzats en instal·lacions interiors, descrivint les seves característiques i relacionant-los amb el tipus d’instal·lació on s’utilitzen.

1.6             Identifica conductors elèctrics de baixa tensió interpretant les dades estampades sobre la seva coberta i/o sobre els embolcalls amb els que es comercialitzen.

1.7             Identifica diferents tipus de llums: encastades o de superfície, equipades o no amb equips auxiliars i els seus accessoris, segons el tipus d’instal·lació.

1.8             Reconeix bases de preses de corrent i clavilles, domèstiques i industrials, descrivint les seves característiques.

 

2. Munta canalitzacions, suports i caixes en una instal·lació elèctrica de baixa tensió interior aplicant les tècniques de muntatge corresponents i descrivint el procediment.

2.1.           Identifica eines i equips utilitzats en operacions de muntatge i manteniment d’una instal·lació relacionant-los amb la seva funció.

2.2.           Prepara el material, eines i equips necessaris per al muntatge de canalitzacions, tubs i suports en instal·lacions elèctriques de baixa tensió en edificis, seguint les indicacions donades.

2.3.           Col·labora en el traçat d’instal·lacions.

2.4.           Col·loca caixes de registre o derivació i caixes per a mecanismes seguint les indicacions donades.

2.5.           Instal·la, doblega, adapta, i fixa els tubs seguint les indicacions donades

2.6.           Construeix suports per a les canalitzacions (perfils, angles, varetes roscades, entre d’altres), seguint les indicacions donades.

2.7.           Instal·la, manipula i adapta safates, canals protectores, canaletes i motllures, seguint les indicacions donades.

2.8.           Identifica i estén cables en safates o dintre de tubs i els etiqueta i prepara per a la seva connexió, seguint les indicacions donades.

2.9.           Utilitza les eines adequades, segons el tipus d’intervenció.

2.10.      Respecta els criteris de qualitat establerts.

2.11.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

2.12.      Participa activament en el grup de treball, contribuint al bon desenvolupament de les relacions personals y professionals.

2.13.      Manté hàbits d’ordre, puntualitat, responsabilitat i pulcritud en el desenvolupament de tota l’activitat.

 

3.   Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

3.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves i verificacions d’instal·lacions, reparació i substitució d’elements, treballs en altura, entre d’altres).

3.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

3.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

3.4. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts:

1. Equips, dispositius i materials utilitzats en les instal·lacions elèctriques interiors:

1.1.           Tipus de mecanismes.

1.2.           Tipus de receptors.

1.3.           Conductors elèctrics: tipus, característiques, utilització.

1.4.           Dispositius de protecció: tipus, característiques generals, funció.

1.5.           Tipus d’ envoltants, quadres de distribució, caixes de derivació.

1.6.           Elements de connexió en quadres i conductors: borns, embarrats de distribució, distribuïdors, terminals, maniguets.

1.7.           Tipus d’elements d’identificació en quadres i conductors: etiquetes, cinta aïllant de colors, termoretràctils.

1.8.           Relació dels mitjans tècnics mínims per a instal·ladors autoritzats.

 

2. Muntatge de canalitzacions en instal·lacions elèctriques interiors:

2.1.           Instal·lacions elèctriques interiors de baixa tensió: àmbit d’aplicació i utilització del REBT com a directriu.

2.2.           Sistemes d’instal·lació.

2.3.           Tubs i canals protectores: safates, canals protectores, canaletes, motllures, tubs, canalitzacions prefabricades.

2.4.           Eines per a operacions de muntatge i manteniment. Classificació, descripció, utilització i manteniment : eines bàsiques, complementàries ( manipulació de tubs de PVC i metàl·lics, tipus de claus, broques, eines per mecanitzar, entre d’altres), equips auxiliars trepants: amb percussió, amb bateries. Premsaterminals: manuals, hidràulics, elèctrics. Guies passacables, entre d’altres).

2.5.           Tècniques de muntatge. Elements d’ancoratge i fixació

2.6.           Replanteig, traçat i ubicació d’una instal·lació elèctrica.

2.7.           Qualitat en el muntatge de canalitzacions elèctriques.

2.8.           Treball en equip en el muntatge de canalitzacions elèctriques.

 

3.   Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors:

3.1. Identificació de riscos.

3.2. Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

3.3. Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.

3.4. Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

UF2: Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges.

Durada: 76 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1.  Munta circuits elèctrics bàsics interpretant documentació tècnica.

1.1.      Interpreta els esquemes elèctrics analitzant el seu funcionament.

1.2.      Utilitza les eines adequades per a cada instal·lació.

1.3.      Comprova el funcionament de les instal·lacions.

1.4.      Descriu els principis de funcionament dels mecanismes i els receptors.

1.5.      Calcula les magnituds elèctriques de la instal·lació.

1.6.      Mesura les magnituds fonamentals.

1.7.      Munta adequadament els diferents receptors.

1.8.      Munta els diferents mecanismes relacionant-los amb la seva utilització.

1.9.      Realitza les connexions d'acord a la norma.

1.10.  Respecta els criteris de qualitat.

1.11.  Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

1.12.        Elabora la llista de materials i eines utilitzades seguint el procediment establert.

 

2.    Munta la instal·lació elèctrica d'un habitatge amb grau d'electrificació bàsica aplicant el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (REBT).

2.1.                          Realitza el pla de muntatge de la instal·lació.

2.2.           Realitza la previsió dels mecanismes i elements necessaris.

2.3.           Identifica cada un dels elements dins del conjunt de la instal·lació i en catàlegs comercials.

2.4.           Comprova el funcionament de la instal·lació (proteccions, presa de terra, entre d'altres).

2.5.           Utilitza les eines adequades per a cada un dels elements.

2.6.           Aplica el REBT.

2.7.           Respecta els temps estipulats.

2.8.           Comprova la correcta instal·lació de les canalitzacions permetent la instal·lació dels conductors.

2.9.           Elabora un procediment de muntatge d'acord a criteris de qualitat.

2.10.       Realitza l’esquema de la instal·lació seguint el procediment establert.

2.11.       Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

2.12.       Actua amb responsabilitat.

2.13.       Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

2.14.       Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges.

 

3.  Manté instal·lacions interiors domèstiques aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

3.1.      Comprova els símptomes d'avaries a través de les mesures realitzades i l'observació de la instal·lació.

3.2.      Proposa hipòtesis raonades de les possibles causes i la seva repercussió en la instal·lació.

3.3.      Localitza l’avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

3.4.      Opera amb autonomia en la resolució de l'avaria.

3.5.      Proposa mesures de manteniment que és precís realitzar en cada circuit o element de la instal·lació.

3.6.      Comprova el correcte funcionament de les proteccions.

3.7.      Realitza comprovacions de les unions i dels elements de connexió.

3.8.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

 

4.Verifica la posada en servei d’una instal·lació interior d’habitatge aplicant la metodologia especificada en el REBT.

4.1.      Verifica l’adequació de la instal·lació a les instruccions del REBT.

4.2.      Comprova els valors d'aïllament de la instal·lació. (Aïllament entre conductors i conductors i terra)

4.3.      Mesura la resistència de la presa de terra.

4.4.      Mesura i registra els valors dels paràmetres característics.

4.5.      Verifica la sensibilitat de disparament dels interruptors diferencials.

4.6.      Mesura la continuïtat dels circuits.

4.7.      Aplica la norma UNE 20460-6-61 en la verificació de la instal·lació.

4.8.      Utilitza els mitjans tècnics per a categoria bàsica relacionats al REBT.

4.9.      Opera amb autonomia en la verificació de la instal·lació.

4.10.  Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

4.11.  Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a la verificació de la posada en servei de les instal·lacions elèctriques interiors d’habitatges.

 

Continguts:

1. Circuits elèctrics bàsics d’instal·lacions interiors:

1.1. Elements i mecanismes en les instal·lacions d'habitatge.

1.2. Tipus de receptors.

1.3. Acoblament de receptors.

1.4. Tipus de mecanismes (interruptors, commutadors, polsadors, entre d’altres)

1.5. Connexió i acoblament de mecanismes.

1.6. Instal·lacions comunes en habitatges i edificis (serveis comuns):  dispositius de protecció i ubicació del quadre general de comandament i protecció dels serveis comuns, utilització de diferents tipus làmpades en la il·luminació dels espais comuns, automàtic d’escala.

1.7. El teleruptor: característiques, esquemes de connexió d’aplicacions usuals.

1.8. Conductors elèctrics per a instal·lacions interiors d’habitatges: tipus, característiques.

1.9. Mesures elèctriques fonamentals en habitatges.

1.10.  Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors. (RD 842/2002, estructura del REBT, ITC-BT-01,02 i 03, apèndix inclòs).

1.11.  Convencionalismes de representació. Simbologia normalitzada a les instal·lacions elèctriques.

1.12.  Qualitat en el muntatge de circuits elèctrics bàsics d’instal·lacions interiors.

1.13.  Interpretació d'esquemes elèctrics de les instal·lacions d'habitatge.

 

2. Muntatge d'instal·lacions elèctriques en habitatges:

2.1.           Condicions generals de les instal·lacions interiors d'habitatges.

2.2.           Suports i fixacions d'elements d'una instal·lació.

2.3.           Dispositius de tall i protecció: tipus, característiques i aparellatge modular normalitzat.

2.4.           Contactes directes i indirectes (ITC-BT-24).

2.5.           Protecció contra sobreintensitats i sobretensions (ITC’s-BT-22, 23).

2.6.           Elements de connexió de conductors.

2.7.           Envoltants.

2.8.           Presa de terra en habitatges i edificis (ITC-BT-18).

2.9.           Canalitzacions especifiques dels habitatges.

2.10.       Nivells d'electrificació i nombre de circuits.

2.11.       Locals que contenen banyera o dutxa.

2.12.       Graus de protecció dels envoltants (índex de protecció IP (UNE 20.324), IK (UNE-EN 50.102)).

2.13.       Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (ITC’s-BT-10,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27).

2.14.       Qualitat en el muntatge d’instal·lacions elèctriques en habitatges.

2.15.       Resolució de problemes en les instal·lacions elèctriques en habitatges.

 

3.   Manteniment i detecció d'avaries a les instal·lacions elèctriques d’us domèstic:

3.1. Avaries tipus a les instal·lacions d'ús domèstic. símptomes i efectes.

3.2. Diagnosi d’avaries d’instal·lacions d’ús domèstic (proves, mesures, procediments i elements de seguretat).

3.3. Reparació d'avaries.

3.4. Manteniment d’instal·lacions elèctriques d’ús domèstic.

 

4. Posada en servei d'instal·lacions d’habitatge:

4.1. Documentació de les instal·lacions: el projecte i la memòria tècnica de disseny.

4.2. Posada en servei de les instal·lacions.

4.3. Mesures de tensió i intensitat i de continuïtat dels conductors de protecció.

4.4. Mesures de la resistència d'aïllament dels conductors.

4.5. Mesures de sensibilitat d'aparells de tall i protecció.

4.6. Mesures de la resistència de la posada a terra (tel·luròmetre).

4.7. Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors d’habitatge (REBT, article 21; ITC’s-BT-05, 19 (caigudes de tensió, resistència d’aïllament, rigidesa dielèctrica).

4.8. Norma UNE 20460-6-61

4.9. Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.

 

UF3: Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i indústries.

Durada: 80 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1.  Munta la instal·lació elèctrica d'un local de pública concurrència, aplicant la normativa i justificant cada element en el seu conjunt.

1.1.      Realitza l’esquema de la instal·lació atenent al REBT i les especificacions del client.

1.2.      Realitza el pla de muntatge de la instal·lació.

1.3.      Comprova el correcte funcionament de l'enllumenat d'emergència (seguretat, reemplaçament i abalisament, si procedeix).

1.4.      Instal·la la font d'alimentació secundària adequada al tipus de local.

1.5.      Comprova el correcte funcionament de tots els circuits.

1.6.      Respecta els criteris de qualitat establerts.

1.7.      Realitza el quadre general de protecció atenent el tipus d'instal·lació i el REBT.

1.8.      Instal·la els quadres de distribució secundaris necessaris.

1.9.      Utilitza les canalitzacions adequades atenent al seu ús i localització.

1.10.  Aplica les normes adequades al tipus de local.

1.11.  Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

1.12.  Elabora la llista de materials i el pressupost corresponent a la solució adoptada amb suport informàtic.

1.13.  Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

1.14.  Actua amb responsabilitat.

1.15.  Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència.

 

2.    Munta la instal·lació elèctrica d'un local destinat a ús industrial, atenent el REBT.

2.1.           Realitza l’esquema elèctric de la instal·lació a partir del REBT i especificacions del client.

2.2.           Realitza el pla de muntatge de la instal·lació.

2.3.           Realitza els càlculs necessaris per a la col·locació de llums i demés elements de la instal·lació (potències, seccions, entre d’altres).

2.4.           Instal·la l’enllumenat adequat depenent dels usos dels diferents espais.

2.5.           Instal·la les preses de corrent d’ús industrial depenent dels usos dels diferents espais.

2.6.           Utilitza el tipus de canalització més adient a cada part de la instal·lació tenint en compte el seu entorn i utilització.

2.7.           Utilitza l’eina adequada en cada moment.

2.8.           Té en compte els temps previstos atenent un procediment de qualitat acordat.

2.9.           Comprova el correcte funcionament de tota la instal·lació.

2.10.      Respecta els criteris de qualitat establerts.

2.11.      Elabora la llista de materials i el pressupost corresponent a la solució adoptada amb suport informàtic.

2.12.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

2.13.      Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

2.14.      Actua amb responsabilitat.

2.15.      Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a les instal·lacions elèctriques en locals industrials.

 

3.      Manté instal·lacions interiors de locals, oficines, i indústries aplicant tècniques de mesuraments elèctrics i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

3.1.           Comprova els símptomes d'avaries a través de les mesures realitzades i l'observació de la instal·lació.

3.2.           Formula hipòtesis raonades de les possibles causes i la seva repercussió en la instal·lació.

3.3.           Localitza l'avaria utilitzant un procediment tècnic d'intervenció.

3.4.           Opera amb autonomia en la resolució de l'avaria.

3.5.           Proposa mesures de manteniment que és precís realitzar en cada circuit o element de la instal·lació.

3.6.           Comprova el correcte funcionament de les proteccions.

3.7.           Realitza comprovacions de les unions i dels elements de connexió.

3.8.           Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

3.9.           Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable al manteniment d’instal·lacions elèctriques interiors.

 

4.                 Verifica la posada en servei d’una instal·lació de locals, oficines o indústries, aplicant la metodologia especificada en el REBT.

4.1.           Verifica l'adequació de la instal·lació a les instruccions del REBT.

4.2.           Comprova els valors d'aïllament de la instal·lació, d’acord amb el procediment i valors establerts en l’ITC-BT-19.

4.3.           Mesura la resistència de la presa de terra i el corrent de fuga de la instal·lació.

4.4.           Mesura i registra els valors dels paràmetres característics.

4.5.           Verifica la sensibilitat de disparament dels interruptors diferencials.

4.6.           Mesura la continuïtat dels circuits.

4.7.           Utilitza l’analitzador- registrador de potència i energia per a corrent altern trifàsic amb capacitat de mesura de les següents magnituds: potència activa, tensió alterna, intensitat alterna i factor de potència.

4.8.           Utilitza el luxímetre per mesurar l’enllumenat normal i d’emergència

4.9.           Aplica la norma UNE 20460-6-61 en la verificació de la instal·lació.

4.10.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

4.11.      Opera amb autonomia en la verificació de la instal·lació.

4.12.      Demostra coneixement suficient de la reglamentació aplicable a la verificació de la posada en servei d’instal·lacions en locals, oficines i indústries.

 

 

Continguts:

1. Instal·lacions en locals de pública concurrència:

1.1.           Característiques especials dels locals de pública concurrència (camp d’aplicació i condicions generals).

1.2.           Tipus de subministraments elèctrics (classificació i instal·lació segons Art. 10 i ITC-BT-28, entre d’altres).

1.3.           Circuit i enllumenat d'emergència.

1.4.           Instal·lacions complementàries en locals de reunions i treball i en locals d’espectacles i activitats recreatives.

1.5.           Quadres generals i secundaris de protecció en locals de pública concurrència (ubicació,circuits i cablat interior)

1.6.           Canalitzacions elèctriques especials (cables, conductes i sistemes d’instal·lació preceptius en els locals de pública concurrència).

1.7.           Dispositius per a enllumenat. Tipus de làmpades i la seva utilització.

1.8.           Qualitat en el muntatge d’instal·lacions en locals de pública concurrència.

1.9.           Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència.

1.10.      Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (REBT, article 10, ITC’s-BT-17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28).

1.11.      Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.

 

2. Instal·lacions en locals comercials, industrials i d’oficines:

2.1.           Condicions generals de les instal·lacions elèctriques interiors en locals comercials, industrials i d’oficines.

2.2.           Tipologia de muntatges en les instal·lacions interiors i sistemes d’instal·lació.

2.3.           Replanteig del muntatge: identificació d’equips, ubicació de quadres i subquadres, implantació d’enllumenat, traçat de canalitzacions, coordinació amb altres industrials.

2.4.           Instal·lacions comunes en edificis d’oficines , comercials i industrials de més d’un usuari.

2.5.           Tipus de canalitzacions utilitzades. Canalitzacions prefabricades.

2.6.           Cables elèctrics per a instal·lacions elèctriques interiors de baixa tensió en oficines, locals i indústries.

2.7.           Conductors actius: Identificació, seccions, intensitats màximes admissibles.

2.8.           Conductors de protecció, seccions i xarxes equipotencials.

2.9.           Elements i mecanismes en les instal·lacions interiors d’oficines, locals comercials i indústries.

2.10.      Tipus de receptors d’enllumenat i de força.

2.11.      Quadres i subquadres elèctrics. Tipus, configuracions típiques, disposició de l’aparellatge, situació i emplaçaments.

2.12.      Dispositius de tall i protecció contra sobreintensitats.

2.13.      Dispositius de tall i protecció contra contactes: protecció per dispositius de corrent diferencial – residual. Associació en sèrie: selectivitat.

2.14.      Qualitat en el muntatge d’instal·lacions elèctriques interiors en locals comercials, industrial i d’oficines.

2.15.      Resolució de problemes en el muntatge d’instal·lacions elèctriques interiors en locals comercials, industrial i d’oficines.

2.16.      Dispositius de tall i protecció contra sobretensions transitòries i permanents.

2.17.      Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (ITC’s-BT-10,17,19,20,21,22,23,24,)

2.18.      Classes d'emplaçaments I i II.

2.19.      Equips elèctrics de classe I.

2.20.      Equips elèctrics de classe II.

 

3. Manteniment i detecció d'avaries d’instal·lacions elèctriques en locals, oficines o indústries:

3.1.           Avaries tipus a les instal·lacions en locals d’oficines, comercials o industrials. Símptomes i efectes.

3.2.           Diagnosi d’avaries (proves, mesures, procediments i elements de seguretat).

3.3.           Reparació d’avaries.

3.4.           Manteniment d’instal·lacions elèctriques de locals, oficines, o indústries.

3.5.           Manteniments preventius anuals: obligacions del titular i de l’instal·lador autoritzat., Informes, llibre de manteniment,

3.6.           Inspeccions periòdiques: agents que hi intervenen, procediment, actes, informes, mesures correctores,

3.7.           Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (REBT, articles 19, 20)

3.8.           Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.

 

4. Posada en servei d'instal·lacions en locals, oficines i indústries:

4.1.           Documentació de les instal·lacions. El projecte i la memòria tècnica de disseny.

4.2.           Posada en servei de les instal·lacions.

4.3.           Mesuraments de tensió, intensitat i continuïtat dels conductors actius i dels de protecció.

4.4.           Mesuraments de potència elèctrica i factor de potència.

4.5.           Analitzador de xarxes.(Analitzador - registrador de potència i energia)

4.6.           Mesurament d'aïllament (Resistència d’aïllament dels conductors).

4.7.           Mesurament de sensibilitat d'aparells de tall i protecció.

4.8.           Mesurament de corrents de fuga.

4.9.           Mesurament de la resistència de posada a terra (tel·luròmetre).

4.10.       Mesurament de la impedància de bucle.

4.11.       Mesurament de la rigidesa dielèctrica.

4.12.       Mesurament de la luminància (Luxímetre)

4.13.       Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (REBT, article 21; ITC-BT-05, 19 (caigudes de tensió, resistència d’aïllament, i rigidesa dielèctrica)

4.14.       Norma UNE 20460-6-61.

4.15.       Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.

 

 

UF4: Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors.

Durada: 38 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1.      Realitza la memòria tècnica de disseny d'una instal·lació d'habitatge amb grau d'electrificació elevada i d’una oficina, local comercial o indústria atenent el REBT.

1.1.           Identifica les característiques de la instal·lació atenent la seva utilització i potència.

1.2.           Confecciona una petita memòria justificativa.

1.3.           Dibuixa els esquemes unifilars dels circuits atenent la normalització.

1.4.           Calcula els dispositius de tall i protecció de l'habitatge, oficina, local comercial o indústria.

1.5.           Realitza els croquis i/o plànols de l'habitatge, oficina, local comercial o indústria reflectint la ubicació dels diferents elements i el traçat de la instal·lació, amb suport informàtic.

1.6.           Utilitza catàlegs i documentació tècnica per justificar les decisions adoptades.

1.7.           Confecciona la documentació adequada atenent les instruccions del REBT i les disposicions autonòmiques vigents.

1.8.           Elabora les instruccions generals pel correcte ús i manteniment de les instal·lacions elèctriques d’interiors.

1.9.           Utilitza les disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.

1.10.      Realitza càlculs de les seccions dels conductors actius i de protecció a partir de les normatives i reglamentacions vigents.

1.11.      Emplena els impresos normalitzats (certificat de la instal·lació, esquemes i memòria entre d’altres).

1.12.      Demostra coneixement suficient de la normativa aplicable a la documentació tècnica d’instal·lacions elèctriques interiors.

 

Continguts:

1. Documentació de les instal·lacions:

1.1.           Memòria tècnica de disseny, certificat de la instal·lació, instruccions generals d'ús i manteniment, entre d'altres.

1.2.           Normes associades a criteris de qualitat estandarditzats.

1.3.           Elaboració d'informes.

1.4.           Projectes elèctrics (Interpretació).

1.5.           Documents i impresos autonòmics normalitzats.

1.6.           Reglament electrotècnic per a baixa tensió aplicat a les instal·lacions interiors (REBT, articles 18 i 19, ITC-BT-04,10).

1.7.           Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya aplicables a les instal·lacions elèctriques interiors.

1.8.                         Instal·lacions que necessiten MTD per a la seva posada en servei.

1.9.                         Instal·lacions que necessiten projecte per a la seva posada en servei..

1.10.                 Tramitació de la documentació tècnica per a la posada en servei de la instal·lació.

1.11.                 Càlculs de les instal·lacions elèctriques de BT.

1.12.                 Previsió de potències.

 

UF5: Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques.

Durada: 33 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1. Calcula i representa gràficament instal·lacions elèctriques utilitzant eines informàtiques:

1.1.           Utilitza programari comercialitzat per al dibuix de plànols i esquemes elèctrics amb la simbologia normalitzada.

1.2.           Utilitza fulls de càlcul per al dimensionament d’instal·lacions elèctriques.

1.3.           Utilitza fulls de càlcul per a la valoració i facturació d’instal·lacions elèctriques.

1.4.           Utilitza processador de textos per a l’elaboració de la documentació tècnica.

1.5.           Utilitza recursos informàtics per a l’emplenament d’impresos normalitzats de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió.

1.6.           Imprimeix i emmagatzema el treball desenvolupat.

1.7.           Utilitza programes d’accés a Internet.

1.8.           Utilitza eines d’Internet.

 

Continguts:

1.      Informàtica aplicada.

1.1.           Programari d’ús més generalitzat per al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques. Característiques.

1.2.           Representació gràfica d’instal·lacions elèctriques. Utilització de programari.

1.3.           Representació gràfica: simbologia normalitzada.

1.4.           Representació gràfica: Esquemes unifilars, funcionals, multifilars.

1.5.           Representació gràfica: Escales, plànols de planta, alçats i implantació d’equips i canalitzacions.

1.6.           Aplicació del processador de textos en l’elaboració de documentació tècnica.

1.7.           Full de càlcul: característiques i aplicació en el càlcul d’instal·lacions i elaboració de pressupostos.

1.8.                         Accés a la xarxa. Navegadors web. Utilitats d’Internet.

1.9.                         Impressió, emmagatzematge i presentació de la documentació.

 

Mòdul 3: Instal·lacions de distribució

Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen.

 

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Centres de transformació.

UF 2: Xarxes aèries de distribució en baixa tensió.

UF 3: Xarxes subterrànies de distribució en baixa tensió.

UF 4: Instal·lacions d’enllaç.

UF 5: Documentació tècnica de les instal·lacions d’enllaç.

 

UF1: Centres de transformació.

Durada: 24 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1.      Identifica la configuració i els tipus de centres de transformació, descrivint les característiques i funcions de cada element.

1.1.              Reconeix la funció del centre de transformació i la seva situació a la xarxa de generació, transport i distribució d'energia elèctrica.

1.2.              Classifica els centres de transformació.

1.3.              Identifica les parts fonamentals d'un centre de transformació.

1.4.              Descriu la funció, característiques i senyalitzacions dels diferents tipus de cel·les.

1.5.              Interpreta esquemes elèctrics unifilars dels diferents tipus de centres de transformació i de les diferents disposicions de cel·les.

1.6.              Identifica els aparells de maniobra i els elements de protecció de les cel·les.

1.7.              Descriu les característiques dels transformadors de mesura i protecció, relacionant-los amb la seva funció.

1.8.              Interpreta esquemes de connexió de transformadors de mesura i protecció.

1.9.              Descriu les característiques, funció i comandament dels aparells de maniobra i dels elements de protecció.

1.10.         Identifica les característiques i connexions dels quadres de distribució de baixa tensió.

1.11.         Descriu la instal·lació de posada a terra d'un centre de transformació.

 

2. Reconeix els procediments de manteniment dels centres de transformació analitzant protocols i identificant activitats.

2.1.                Descriu les fases i procediments de connexió del transformador.

2.2.                Descriu les fases i procediments de connexió de cel·les.

2.3.                Reconeix les instruccions generals per a la realització de maniobres en un centre de transformació.

2.4.                Detalla les maniobres que es deuen realitzar a les cel·les, en l'ordre correcte i sobre els elements adequats.

2.5.                Descriu les operacions de seguretat prèvies a la intervenció (tall de fonts de tensió, enclavaments i bloquejos, detecció d'absència de tensió, entre d'altres).

2.6.                Descriu els procediments per a la realització de mesures de paràmetres característics.

2.7.                Descriu el procediment a seguir en un supòsit de manteniment correctiu.

 

3. Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

3.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de manteniment de centres de transformació i en les de muntatge i manteniment de línies aèries i subterrànies de baixa tensió i instal·lacions elèctriques d’enllaç (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de maniobres, verificació d’instal·lacions,  reparació i substitució d’elements, treballs en altura, treballs en rases i galeries, entre d’altres).

3.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

3.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

3.4. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

 

Continguts :

1.      Configuració dels centres de transformació (CT):

1.1.              Estructura del sistema elèctric.

1.2.              Situació i funció dels centres de transformació en el sistema elèctric.

1.3.              Classificació dels CT segons: alimentació, propietat, emplaçament, connexió de servei, obra civil.

1.4.              Centres de transformació d’abonat o client amb dues alimentacions: esquemes, utilització.

1.5.              Parts fonamentals d'un C T.

1.6.              Transformador de distribució: constitució, característiques generals, connexions de primari i secundari, placa de característiques.

1.7.              Transformadors de mesura i protecció: TT, TI, característiques, funció, esquemes de connexió.

1.8.              Aparellatge: tipus (seccionadors, interruptors, interruptors automàtics, fusibles, parallamps, entre d’altres), característiques, funció.

1.9.              Esquemes unifilars de CT.

1.10.         Cel·les: tipus, senyalització, connexions entre cel·les.

1.11.         Quadre de distribució de baixa tensió.

1.12.         Instal·lació de posada terra.

 

2.      Operacions de manteniment de centres de transformació:

2.1.                Instruccions generals per a la realització de maniobres. Cas particular de dues alimentacions.

2.2.                Utilització dels equips de protecció individual.

2.3.                Eines i instrumentació específica.

2.4.                Maniobres bàsiques segons el tipus de cel·la.

2.5.                Plans de manteniment en centres de transformació.

2.6.                Avaries tipus en centres de transformació. Localització i reparació.

2.7.                Mesures característiques i paràmetres de control d’un centre de transformació.

2.8.                Condicions de posada en servei d’un centre de transformació.

 

3. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment d’instal·lacions elèctriques de distribució:

3.1. Identificació de riscos en el manteniment de centres de transformació i en el muntatge i manteniment de línies aèries i subterrànies de baixa tensió i instal·lacions elèctriques d’enllaç.

3.2. Mesures de seguretat i de protecció individual en les operacions de manteniment de centres de transformació i en les de muntatge i manteniment  de línies aèries i subterrànies de baixa tensió i instal·lacions elèctriques d’enllaç (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

3.3. Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.

3.4. Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

 

UF2: Xarxes aèries de distribució en baixa tensió.

Durada: 20 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1.      Identifica la configuració d'una xarxa aèria de distribució en baixa tensió, reconeixent els seus components i descrivint les seves característiques.

1.1.              Selecciona el tipus de xarxa i el sistema d’instal·lació adequat per a un supòsit de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió.

1.2.              Classifica els tipus d'elements d'una xarxa aèria (suports, conductors, accessoris de subjecció, entre d'altres) d'acord amb la seva funció i el sistema d’instal·lació (cables aïllats posats o tensats i cables nus).

1.3.              Identifica els elements de la xarxa amb la seva representació simbòlica en els plànols i esquemes que caracteritzen la instal·lació.

1.4.              Reconeix els tipus de conductors utilitzats en línies aèries de distribució en baixa tensió i les seves característiques.

1.5.              Reconeix la normativa en el traçat de la xarxa i respecte a les distàncies reglamentàries.

1.6.              Verifica el compliment de la normativa sobre encreuaments, proximitats i paral·lelismes a les instal·lacions que afecten a la xarxa.

 

2.      Realitza operacions de muntatge i manteniment d'una xarxa aèria de baixa tensió descrivint-les i aplicant les tècniques corresponents.

2.1.                Descriu les fases i procediments de muntatge dels suports.

2.2.                Descriu les fases i procediments d’estesa i tensat dels cables.

2.3.                Munta els accessoris (suports per a fixació de cables, abraçadores, pinces, bressols, entre d'altres) i cables en una instal·lació a escala sobre paret o façana.

2.4.                Realitza empalmaments utilitzant peces metàl·liques de connexió.

2.5.                Amarra un conductor sobre un aïllador.

2.6.                Realitza derivacions amb caixa d’empalmament i amb peces de connexió.

2.7.                Diagnostica les causes d'avaries en una línia de xarxa trenada sobre suports i façana interpretant els símptomes.

2.8.                Efectua les mesures de paràmetres característics.

2.9.                Elabora un informe de les activitats realitzades i els resultats obtinguts.

2.10.           Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

2.11.           Respecta els criteris de qualitat.

2.12.           Actua amb responsabilitat.

 

 

Continguts :

1.                 Configuració de xarxes aèries de distribució en baixa tensió:

1.1.           Tipologia i estructura de les xarxes aèries de baixa tensió.

1.2.           Representació simbòlica de xarxes aèries en plànols i esquemes.

1.3.           Tipus i característiques dels suports.

1.4.           Tipus i característiques dels conductors: cables tensats i cables posats.

1.5.           Elements accessoris de subjecció en suports i façanes.

1.6.           Tensors.

1.7.           Aïlladors.

1.8.           Condicions generals i especials d'instal·lació de xarxes aèries de baixa tensió.

1.9.           Connexió a terra.

 

2.      Operacions de muntatge i manteniment de xarxes aèries de baixa tensió:

2.1.                       Documentació administrativa associada (certificat d'instal·lació, sol·licitud de descàrrec, permís d'obra, entre d'altres).

2.2.           Eines i instrumentació específica.

2.3.           Fases de muntatge d'una instal·lació de xarxa aèria de baixa tensió.

2.4.           Procediments d’ hissat , aplomat, fonamentació i formigonat de suports.

2.5.           Procediments d’estesa i tensat de conductors.

2.6.           Tècniques de subjecció, connexió i empalmament de conductors.

2.7.           Posada a terra i continuïtat del conductor neutre.

2.8.           Plans de manteniment en xarxes aèries.

2.9.           Avaries tipus en xarxes aèries: localització, reparació.

2.10.      Mesures característiques i paràmetres de control d’una xarxa aèria.

2.11.      Qualitat en el muntatge i manteniment de xarxes aèries de baixa tensió.

2.12.      Condicions de posada en servei d'una xarxa de baixa tensió.

 

 

UF3: Xarxes subterrànies de distribució en baixa tensió.

Durada: 20 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1.                 Identifica la configuració d'una xarxa subterrània de distribució en baixa tensió, reconeixent els seus components i descrivint les seves característiques:

1.1.            Selecciona el tipus de xarxa i el sistema d’instal·lació adequat per a un supòsit de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió.

1.2.            Classifica els tipus d'elements d'una xarxa subterrània (conductors, rases, registres, galeries, accessoris de senyalització, entre d'altres) d'acord amb la seva funció.

1.3.            Identifica els tipus de conductors emprats en xarxes de distribució subterrànies.

1.4.            Identifica els elements de la xarxa amb la seva representació simbòlica en els plànols i esquemes que caracteritzen la instal·lació.

1.5.            Reconeix la normativa en el traçat de la xarxa i respecte a les distàncies reglamentàries.

1.6.            Verifica el compliment de la normativa sobre encreuaments, proximitats i paral·lelismes a les instal·lacions que afecten la xarxa.

1.7.            Demostra coneixement suficient de la ITC-BT-08.

 

2.      Realitza operacions de muntatge i manteniment d'una xarxa subterrània de baixa tensió descrivint-les i aplicant les tècniques corresponents.

2.1.           Descriu les fases i procediments d'obertura i condicionat de rases.

2.2.           Descriu les fases i procediments de l’estesa dels cables directament soterrats, sota tub i a l’aire, allotjats en galeries .

2.3.           Realitza un empalmament d’unió aèria -subterrània amb maniguet preaïllat.

2.4.           Realitza derivacions amb connector a pressió recobert per cinta o maniguet.

2.5.           Diagnostica les causes d'avaries en línies de xarxes subterrànies.

2.6.           Efectua les mesures de paràmetres característics.

2.7.           Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental

2.8.           Elabora un informe de les activitats realitzades i resultats obtinguts.

2.9.           Respecta els criteris de qualitat.

2.10.      Actua amb responsabilitat.

 

 

Continguts:

1.      Configuració de xarxes subterrànies de distribució en baixa tensió:

1.1.           Tipus i característiques de les instal·lacions de xarxes subterrànies (directament soterrades, sota tub, en galeries, entre d’altres).

1.2.           Representació simbòlica de xarxes en plànols i esquemes.

1.3.           Tipus i característiques dels conductors de xarxes subterrànies de distribució.

1.4.           Elements accessoris de connexió i empalmament i de protecció i senyalització.

1.5.           Condicions generals i especials d'instal·lació de xarxes subterrànies de baixa tensió.

1.6.           Connexió a terra.

1.7.           Sistemes de connexió del neutre i de les masses en xarxes de distribució: esquemes i criteris d'elecció. ITC-BT 08.

 

2.      Operacions de muntatge i manteniment de xarxes subterrànies de baixa tensió:

2.1.                       Documentació administrativa associada (certificat d'instal·lació, sol·licitud de descàrrec, permís d'obra, entre d'altres).

2.2.           Eines i instrumentació específica.

2.3.           Fases de muntatge d'una instal·lació de xarxa subterrània de baixa tensió.

2.4.           Procediments d’excavació, col·locació de tubs i condicionament de rases.

2.5.           Procediments d’estesa de cables (per gravetat i per lliscament i rotació) i col·locació en safates.

2.6.           Tècniques de connexió i empalmament de conductors.

2.7.           Posada a terra i continuïtat del conductor neutre.

2.8.           Marcatge de conductors.

2.9.           Plans de manteniment en xarxes subterrànies.

2.10.      Qualitat en el muntatge i manteniment de xarxes subterrànies de baixa tensió.

2.11.      Avaries tipus en xarxes subterrànies: localització,  reparació.

2.12.      Mesures característiques i paràmetres de control d’una xarxa subterrània.

 

UF4: Instal·lacions d’enllaç.

Durada: 46 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació.

1.      Configura instal·lacions d'enllaç, en edificis d’habitatges, oficines i locals comercials i/o industrials, seleccionant els elements que les componen i el seu emplaçament.

1.1.           Interpreta un projecte d'instal·lació d'enllaç identificant les característiques dels elements que la composen (caixa general de protecció, conductors de la línia general d'alimentació i derivacions individuals, entre d'altres) i condicions de muntatge.

1.2.           Interpreta l’esquema d’un projecte i el dimensionament de la instal·lació d’un doble subministrament.

1.3.           Identifica els elements de la instal·lació amb la seva representació simbòlica en els esquemes i la seva ubicació en els plànols.

1.4.           Realitza la previsió de càrrega de la instal·lació d'acord amb les prescripcions reglamentàries i els requeriments del client.

1.5.           Selecciona l'esquema de la instal·lació d'enllaç adequat a les característiques de l'edifici (unifamiliar, edifici d'habitatges, concentració d'indústries, entre d'altres).

1.6.           Realitza els càlculs necessaris per al dimensionament de la línia general d'alimentació i les derivacions individuals.

1.7.           Determina els sistemes d’instal·lació de línies i comptadors i la ubicació d’aquests.

1.8.           Selecciona els elements i materials de la instal·lació (caixa general de protecció, interruptor general de maniobra (quan aquest sigui preceptiu), comptadors, conductors, tubs, entre d’altres).

1.9.           Descriu el procediment de verificació del correcte funcionament de la instal·lació.

1.10.      Especifica les característiques de la instal·lació de posada a terra de l’edifici.

1.11.      Determina la necessitat de reserva de local per a ús de l’empresa subministradora segons les prescripcions recollides en la reglamentació vigent.

1.12.      Realitza els plànols i esquemes elèctrics manualment o amb suport informàtic .

1.13.      Aplica el REBT, Normes particulars de les companyies subministradores i disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya relatives a instal·lacions d’enllaç.

1.14.      Mostra autosuficiència i seguretat.

 

2.      Realitza operacions de muntatge i manteniment d'instal·lacions d'enllaç en edificis d’habitatges, oficines, locals comercials i/o industrials, descrivint-les i aplicant les tècniques corresponents.

2.1.           Identifica els procediments de muntatge de les parts de la instal·lació (caixa general de protecció, línia general d'alimentació, derivacions individuals, entre d'altres)

2.2.           Munta una línia general d'alimentació constituïda per conductors aïllats, sota tub, en muntatge superficial.

2.3.           Connecta la caixa general de protecció d’acord amb les instruccions de muntatge i reglamentació vigent.

2.4.           Realitza el replanteig simulat d’una centralització de comptadors en un lloc, a partir de la documentació tècnica, elaborant un croquis (planta del local i alçat de les parets) amb la disposició dels seus elements i comprovant el compliment de les dimensions reglamentàries.

2.5.           Connecta les unitats funcionals d'una centralització de comptadors senzilla amb discriminació horària.

2.6.           Munta una derivació individual de conductors aïllats, sota tub, en muntatge superficial i la caixa de l’interruptor de control de potència (subministraments iguals o inferiors a 63 A).

2.7.           Diagnostica les causes d'avaries reals o simulades en una instal·lació elèctrica d'enllaç.

2.8.           Efectua mesures de paràmetres característics utilitzant els mitjans tècnics descrits a l’apèndix de la ITC-03 per a l’instal·lador autoritzat en baixa tensió, categoria bàsica.

2.9.           Respecta els criteris de qualitat.

2.10.      Elabora un informe de les activitats realitzades i resultats obtinguts.

2.11.      Interpreta els diferents esquemes de connexió de comptadors: directa i mitjançant transformadors d’intensitat.

2.12.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental

2.13.      Resol satisfactòriament els problemes que es presenten.

2.14.      Demostra coneixement suficient de la normativa aplicable a les instal·lacions d’enllaç.

2.15.      Actua amb responsabilitat.

 

 

Continguts bàsics:

1.                 Configuració de les instal·lacions elèctriques d'enllaç:

1.1.           Previsió de càrregues per a subministraments en baixa tensió.

1.2.           Connexions de servei: tipus, instal·lació.

1.3.           Instal·lacions d'enllaç: parts, esquemes.

1.4.           Caixa general de protecció: funció, tipus, característiques, ubicació.

1.5.           Caixes de protecció i mesura: funció, tipus, característiques, ubicació.

1.6.           Interruptor general de maniobra: funció, característiques, ubicació.

1.7.           Línies general d’alimentació: càlcul, conductors utilitzats, sistemes d’instal·lació.

1.8.           Derivacions individuals: càlcul, conductors utilitzats, sistemes d’instal·lació.

1.9.           Comptadors: funcionament, tipus, sistemes d’instal·lació.

1.10.      Tarifació elèctrica.

1.11.      Instal·lacions de posada a terra en edificis.

1.12.      Control de la potència contractada.

1.13.      Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries: estructura, ITC’s-BT-01, 02 i 03.

1.14.      Normativa i reglamentació vigent aplicable (parts relatives a la configuració de les instal·lacions elèctriques d’enllaç):

1.14.1. Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques complementàries: articles 12, 13, 14, 15. ITC’s-BT-04, 05, 10,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

1.14.2. Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.

1.14.3. Normes tècniques particulars de les companyies subministradores.

1.14.4. Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

 

2.      Operacions de muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques d'enllaç:

2.1.                Documentació administrativa associada als treballs de manteniment (sol·licitud de descàrrec, permís d’obres, entre altres).

2.2.                Replanteig d’instal·lacions d’enllaç.

2.3.                Fases de muntatge d’una instal·lació elèctrica d’enllaç.

2.4.                Caixa general de protecció: tipus de muntatges.

2.5.                Línia general d'alimentació: sistemes d’instal·lació, tapes de registre.

2.6.                Derivacions individuals: sistemes d'instal·lació, caixes de registre.

2.7.                Comptadors: esquemes de connexió directa i amb transformadors d’intensitat.

2.8.                Avaries tipus en instal·lacions d'enllaç: localització, reparació.

2.9.                Caixes de protecció i mesura: instal·lació.

2.10.           Qualitat en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’enllaç.

2.11.           Resolució de problemes en el muntatge i manteniment d’instal·lacions d’enllaç.

2.12.           Normativa i reglamentació vigent aplicable (parts relatives al muntatge i manteniment de les instal·lacions elèctriques d’enllaç):

2.12.1. Reglament electrotècnic per a baixa tensió i Instruccions tècniques complementàries articles 14, 15, ITC’s- BT-12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

2.12.2. Normes de referència. Normes UNE i UNE-EN.

2.12.3. Normes tècniques particulars de les companyies subministradores.

2.12.4. Disposicions vigents publicades per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya.

2.13.           Mesures dels paràmetres característics.

2.14.           Elaboració d’informes. Fulls de reparacions.

2.15.           Competències de l’instal·lador en els treballs de manteniment de les instal·lacions d’enllaç.

 

 

UF 5: Documentació tècnica de les instal·lacions d’enllaç.

Durada: 22 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació

1.      Realitza la memòria tècnica de disseny d’instal·lacions d'enllaç en edificis d’habitatges, oficines, locals comercials o industrials, atenent el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

1.1.           Selecciona l'esquema de la instal·lació d'enllaç adequat a les característiques de l'edifici.

1.2.           Determina la previsió de càrregues atenent al REBT i els requeriments del client.

1.3.           Confecciona una petita memòria descriptiva de la instal·lació amb suport informàtic.

1.4.           Calcula els paràmetres necessaris per al dimensionament de la instal·lació.

1.5.           Determina les característiques de la instal·lació de posada a terra.

1.6.           Selecciona, de catàlegs comercials, els materials, equips i dispositius que configuren la instal·lació (caixa general de protecció, conductors de la línia general d’alimentació i derivacions individuals, canalitzacions, conjunts de mesura, entre d’altres) a partir dels càlculs realitzats i l’aplicació de la normativa i reglamentació vigent.

1.7.           Determina els sistemes d’instal·lació de la línia general d’alimentació i les derivacions individuals i la ubicació i sistema de col·locació dels comptadors.

1.8.           Dibuixa els croquis o plànols i els esquemes utilitzant simbologia normalitzada i reflectint tota la informació necessària.

1.9.           Emplena els impresos normalitzats requerits.

1.10.       Utilitza eines informàtiques de suport per a la confecció de tots els documents de la MTD.

1.11.       Elabora les instruccions generals per al correcte ús i manteniment de la instal·lació.

1.12.       Confecciona el pressupost de la instal·lació.

1.13.       Mostra iniciativa i autonomia.

1.14.       Presenta el treball amb estructura, ordre, pulcritud i correcció gramatical i en el temps i format requerits.

 

Continguts:

1.      Memòria tècnica de disseny d’instal·lacions d’enllaç: estructura, procediment d’elaboració.

1.1.           Càlcul d’instal·lacions d’enllaç.

1.2.           Previsió de càrregues.

1.3.           Representació gràfica d’instal·lacions d’enllaç.

1.4.           Normes associades a criteris de qualitat estandarditzats.

1.5.           Documents i impresos autonòmics normalitzats requerits per a la posada en servei d’instal·lacions d’enllaç.

1.6.           Posada en servei de les instal·lacions i informació als usuaris.

1.7.           Instal·lacions d’enllaç que no necessiten projecte per a la seva posada en servei.

1.8.           Normativa general del sector elèctric:

1.8.1.     Llei 54/1997, articles 1, 2, 3, 9, 10, 11.

1.8.2.     RD 1995/2000, títol III, capítol II i títol VI, capítol I, secció 3a.

 

 

Mòdul 4: Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis.

Durada: 132 hores

Hores de lliure disposició: 33 hores.

 

Unitats formatives que el componen:

UF1: Instal·lacions d’antenes.

UF2: Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

 

UF1: Instal·lacions d’antenes

Durada: 50 hores.

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1.            Identifica els elements de les infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis, analitzant els sistemes que les integren.

1.1.      Analitza la normativa sobre infraestructures comunes de telecomunicacions en edificis.

1.2.      Identifica els elements de les zones comunes i privades.

1.3.      Descriu els tipus d'instal·lacions que componen una ICT (infraestructura comuna de telecomunicacions).

1.4.      Descriu els tipus i la funció de recintes (superior, inferior) i registres (enllaç, secundari, entre d’altres) d’una ICT.

1.5.      Identifica els tipus de canalitzacions (externa, d'enllaç, principal, entre d'altres) i les relaciona amb les instal·lacions d’antenes..

1.6.      Descriu els tipus de xarxes que componen l'ICT (alimentació, distribució, dispersió i interior).

1.7.      Identifica els elements de connexió.

1.8.      Classifica els tipus d’instal·lacions d’antenes en funció del sistema de transmissió i de distribució del senyal, descrivint llurs característiques.

1.9.      Descriu la funció i característiques dels elements i equips de cada sistema de recepció de ràdio i televisió (terrestre, satèl·lit i cable).

 

2.             Configura petites instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, determinant els elements que les conformen i seleccionant components i equips.

2.1.      Identifica les especificacions tècniques de la instal·lació.

2.2.      Aplica la normativa d'ICT i el REBT en la configuració de la instal·lació.

2.3.      Utilitza eines informàtiques d'aplicació.

2.4.      Calcula els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.

2.5.      Realitza els croquis i esquemes de la instal·lació amb la qualitat requerida.

2.6.      Utilitza la simbologia normalitzada.

2.7.      Selecciona els equips i materials que compleixen les especificacions funcionals, tècniques i normatives.

2.8.      Elabora el pressupost corresponent a la solució adoptada.

2.9.      Mostra interès per l’evolució tecnològica com a element de millora de la seva activitat.

 

3.             Munta instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis interpretant documentació tècnica i aplicant tècniques de muntatge.

3.1.      Interpreta la documentació tècnica de la instal·lació (plànols, esquemes, reglamentació, entre d'altres).

3.2.      Realitza el replantejament de la instal·lació.

3.3.      Ubica i fixa canalitzacions.

3.4.      Realitza operacions de muntatge dels pals i torretes, entre d'altres.

3.5.      Ubica i fixa els elements de captació de senyals, de l'equip de capçalera i de la xarxa de distribució.

3.6.      Realitza el cablatge dels sistemes de la instal·lació (televisió).

3.7.      Connecta els equips i elements de la instal·lació.

3.8.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

3.9.      Aplica els criteris de qualitat en les operacions de muntatge.

3.10.  Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

3.11.  Ordena el lloc de treball, disposant les eines, utensilis i instruments al millor lloc per ser emprats.

 

4.             Verifica i ajusta els elements de les instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, mesurant els paràmetres significatius i interpretant els seus resultats.

4.1.      Descriu les unitats i els paràmetres dels sistemes de la instal·lació (guany de l'antena, d'amplificadors, directivitat, amples de banda, atenuacions, interferències, entre d'altres).

4.2.      Utilitza eines informàtiques per a l'obtenció d'informació: situació de repetidors, posicionament de satèl·lits, entre d'altres.

4.3.      Orienta els elements de captació de senyals.

4.4.      Realitza les mesures dels paràmetres significatius dels senyals en els sistemes d'instal·lació utilitzant els mitjans, equips i instruments específics.

4.5.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

4.6.      Relaciona els paràmetres mesurats amb els característics de la instal·lació.

4.7.      Realitza proves funcionals i ajusts.

4.8.      Aplica la normativa i reglamentació vigents en la instal·lació d’antenes.

4.9.      Elabora un informe amb les proves realitzades i els resultats obtinguts.

 

5.             Localitza avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, aplicant tècniques de detecció i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

5.1.      Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament, utilitzant els mitjans, equips i instruments específics.

5.2.      Opera amb les eines i instruments adequats per a la diagnosi d'avaries.

5.3.      Identifica els símptomes d'avaries o disfuncions.

5.4.      Formula hipòtesis de les possibles causes de l'avaria i la seva repercussió en la instal·lació.

5.5.      Localitza el subsistema, equip o element responsable de la disfunció.

5.6.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

5.7.      Opera amb autonomia en les activitats proposades.

5.8.      Organitza les seqüències de les operacions que s'han de realitzar.

 

6.             Repara instal·lacions d’antenes en infraestructures de telecomunicacions per a habitatges i edificis, aplicant tècniques de correcció de disfuncions, i en el seu cas, de substitució de components tenint en compte les recomanacions dels fabricants.

6.1.      Elabora la seqüència d'intervenció per a la reparació de l'avaria.

6.2.      Repara, o en el seu cas substitueix, els components causants de l'avaria.

6.3.      Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.

6.4.      Restableix les condicions de normal funcionament de l'equip o de la instal·lació.

6.5.      Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

6.6.      Realitza les intervencions de manteniment amb la qualitat requerida.

6.7.      Opera amb autonomia en les activitats proposades.

6.8.      Elabora un informe - memòria de les activitats desenvolupades, els procediments utilitzats i resultats obtinguts.

 

7.  Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

7.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves, reparació i substitució d’elements, treballs en altura,  entre d’altres).

7.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

7.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

7.4. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

 

Continguts.

1.             Identificació dels elements d'infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis.

1.1.      Normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).

1.2.      Tipus d’ICT.

1.3.      Elements característics de cada tipus d’ICT.

1.4.      Instal·lacions d’ICT:

1.4.1.                   Recintes i registres.

1.4.2.                   Canalitzacions i xarxes.

1.5.      Instal·lacions d’antenes en ICT. Senyal de televisió:

1.5.1.                   Propagació i recepció de senyals electromagnètics.

1.5.2.                   Radiodifusió sonora.

1.5.3.                   Sistemes transmissors.

1.5.4.                   Sistemes de televisió: terrestre, satèl·lit i cable.

1.6.      Antenes y línies de transmissió:

1.6.1.                   Antenes de ràdio.

1.6.2.                   Antenes de TV, terrestres i satèl·lit. Tipus i elements.

1.7.      Simbologia de les instal·lacions d’antenes en ICT.

 

2.             Configuració de petites instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis .

2.1.      Normativa sobre Infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).

2.2.      Simbologia a les instal·lacions d’antenes.

2.3.      Software per a configuració d’ICT.

2.4.      Càlcul de paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.

2.5.      Configuració de les instal·lacions d'antenes:

2.5.1.                   Sistemes de captació. Antenes de TV, terrestre i satèl·lit: pals, torres i accessoris de muntatge.

2.5.2.                   Equip de capçalera en TV terrestre i TV satèl·lit.

2.5.3.                   Elements per a la distribució.

2.5.4.                   Xarxa: cables i elements d'interconnexió.

2.5.5.                   Distribució en FI. Receptors TV satèl·lit.

2.5.6.                   Instal·lacions d'antenes de TV i ràdio en ICT. Elements i parts. Tipologia. Característiques.

2.5.7.                   Paràmetres característics: impedància, orientació, soroll, guany, nivell de senyal (entre altres).

2.6.       Elaboració de la documentació.

2.7.      Innovació tecnològica en les instal·lacions d’antenes.

 

3.             Muntatge d'instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis.

3.1.      Documentació i plànols d’instal·lacions d’antenes en ICT.

3.2.      Muntatge d'instal·lacions d'antenes:

3.2.1.                   Tècniques específiques de muntatge.

3.2.2.                   Eines i utensilis per al muntatge.

3.2.3.                   Seguretat dels equips.

3.2.4.                   Qualitat en el muntatge d'instal·lacions d’antenes en ICT.

3.2.5.                   Treball en equip en el muntatge d’instal·lacions d’antenes.

 

4.             Verificació, ajust i mesura dels elements i paràmetres de les instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis.

4.1.      Instruments i procediments de mesura en instal·lacions d’antenes en ICT.

4.2.      Paràmetres de funcionament a les instal·lacions d’antenes. Ajusts i posada a punt.

4.3.      Posada en servei de la instal·lació d'antenes en ICT.

 

5.             Localització d'avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis.

5.1.      Plànols definitius de la instal·lació.

5.2.      Canalitzacions. Registres principals.

5.3.      Avaries típiques en instal·lacions d’antenes en ICT.

5.4.      Criteris i punts de revisió.

5.5.      Operacions programades.

5.6.      Equips i mitjans a utilitzar. Instruments de mesura.

5.7.      Diagnosi i localització d'avaries.

5.8.      Elaboració de documentació. Manual de manteniment. Històric d’avaries.

 

6.             Reparació d'instal·lacions d’antenes en infraestructures comunes de telecomunicacions en habitatges i edificis.

6.1.      Eines i utensilis per a reparació i manteniment d'antenes en ICT.

6.2.      Reparació d'avaries.

6.3.      Documentació sobre reparacions.

6.4.      Elaboració de documentació. Manual de manteniment. Històric d’avaries.

6.5.      Qualitat en la reparació d’instal·lacions d’antenes en ICT.

 

7. Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment d’infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis:

7.1. Identificació de riscos.

7.2. Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

7.3. Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.

7.4. Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals.

 

UF2: Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

Durada: 49 hores.

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

1.             Identifica els elements de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia a les infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, analitzant els sistemes que les integren.

1.1        Analitza la normativa aplicable a infraestructures comunes de telecomunicacions i instal·lacions d’intercomunicació en habitatges i edificis.

1.2        Identifica els elements de les zones comunes i privades.

1.3        Descriu els tipus i la funció del recinte inferior i registres (enllaç, secundari, entre d’altres) en les instal·lacions de telefonia d’una ICT.

1.4        Identifica els tipus de canalitzacions (externa, d'enllaç, principal, entre d'altres) i les relaciona amb les instal·lacions de telefonia i intercomunicació.

1.5        Classifica els tipus d’instal·lacions de telefonia en funció del sistema de control i del tipus de distribució del senyal, descrivint llurs característiques.

1.6        Classifica els tipus d’instal·lacions d’intercomunicació en funció del sistema de comunicació (veu/vídeo) i del tipus de distribució de senyal, descrivint llurs característiques.

1.7        Identifica els elements i equips que componen una instal·lació de telefonia interior descrivint la seva funció, tipologia i característiques generals.

1.8        Identifica els elements i equips que componen una instal·lació d’intercomunicació interior descrivint la seva funció, tipologia i característiques generals.

 

2.             Configura petites instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis, determinant els elements que la conformen i seleccionant components i equips.

2.1        Identifica les especificacions tècniques de la instal·lació.

2.2        Aplica la normativa d'ICT i el REBT en la configuració de la instal·lació.

2.3        Utilitza eines informàtiques d'aplicació.

2.4        Calcula els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació.

2.5        Realitza els croquis i esquemes de la instal·lació amb la qualitat requerida.

2.6        Utilitza la simbologia normalitzada.

2.7        Selecciona els equips i materials que compleixen les especificacions funcionals, tècniques i normatives.

2.8        Elabora el pressupost corresponent a la solució adoptada.

2.9        Mostra interès per l’evolució tecnològica com a element de millora de la seva activitat.

 

3.             Munta instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions per a habitatges i edificis interpretant documentació tècnica i aplicant tècniques de muntatge.

3.1        Interpreta la documentació tècnica de la instal·lació (plànols, esquemes, reglamentació, entre d'altres).

3.2        Realitza el replanteig de la instal·lació.

3.3        Ubica i fixa canalitzacions.

3.4        Ubica i fitxa els elements de la instal·lació.

3.5        Realitza el cablatge dels sistemes de la instal·lació (telefonia i intercomunicació).

3.6        Connecta els equips i elements de la instal·lació.

3.7        Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

3.8        Aplica els criteris de qualitat en les operacions de muntatge.

3.9        Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.

3.10    Ordena el lloc de treball, disposant les eines, utensilis i instruments al millor lloc per a ser emprats.

 

4.             Verifica i ajusta els elements de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions mesurant els paràmetres significatius i interpretant els seus resultats.

4.1        Descriu les unitats i els paràmetres dels sistemes de la instal·lació.

4.2        Realitza les mesures dels paràmetres significatius dels senyals als sistemes d'instal·lació utilitzant els mitjans, equips i instruments específics.

4.3        Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

4.4        Relaciona els paràmetres mesurats amb els característics de la instal·lació.

4.5        Realitza proves funcionals i ajusts.

4.6        Aplica la normativa i reglamentació vigents en les instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació.

4.7        Elabora un informe amb les proves realitzades i els resultats obtinguts.

 

5.             Localitza avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions, aplicant tècniques de detecció i relacionant la disfunció amb la causa que la produeix.

5.1        Realitza les mesures dels paràmetres de funcionament, utilitzant els mitjans, equips i instruments específics.

5.2        Opera amb les eines i instruments adequats per a la diagnosi d'avaries.

5.3        Identifica els símptomes d'avaries o disfuncions.

5.4        Planteja hipòtesis de les possibles causes de l'avaria i la seva repercussió en la instal·lació.

5.5        Localitza el subsistema, equip o element responsable de la disfunció.

5.6        Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric).

5.7        Opera amb autonomia en la resolució de les avaries.

5.8        Organitza les seqüències de les operacions que s'han de realitzar.

 

6.             Repara instal·lacions d’intercomunicacio i de telefonia en infraestructures comunes de telecomunicacions aplicant tècniques de correcció de disfuncions, i en el seu cas, de substitució de components tenint en compte les recomanacions dels fabricants.

6.1        Elabora la seqüència d'intervenció per a la reparació de l'avaria.

6.2        Repara, o en el seu cas substitueix, els components causants de l'avaria.

6.3        Verifica la compatibilitat del nou element instal·lat.

6.4        Restableix les condicions de normal funcionament de l'equip o de la instal·lació.

6.5  Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

6.6        Realitza les intervencions de manteniment amb la qualitat requerida.

6.7        Opera amb autonomia en les activitats proposades.

6.8        Elabora un informe - memòria de les activitats desenvolupades, els procediments utilitzats i resultats obtinguts.

6.9        Executa les tasques que cal realitzar individualment amb autosuficiència i seguretat.

 

 

Continguts:

1.             Identificació dels elements de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

1.1.      REBT i normativa sobre infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).

1.2.      Elements característics de les instal·lacions de telefonia.

1.3.      Elements característics de les instal·lacions d’intercomunicació.

1.4.      Instal·lacions de telefonia en ICT:

1.4.1.     Recintes i registres.

1.4.2.     Canalitzacions i xarxes.

1.4.3.     Sistemes de telefonia: conceptes i àmbit d’aplicació.

1.4.4.     Centrals telefòniques: tipologia, característiques i jerarquies.

1.5.      Instal·lacions d’intercomunicació:

1.5.1.     Recintes i registres.

1.5.2.     Canalitzacions i xarxes.

1.5.3.     Sistemes amb intèrfon i amb videoporter: conceptes bàsics i àmbit d’aplicació.

1.6.      Simbologia a les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

1.7.      Sistemes de transmissió: mitjans de suport utilitzats, tipologia i característiques.

1.8.      Línies i mitjans de transmissió.

1.9.      Telefonia sense fils.

1.10.  Sistemes multilínia.

1.11.  Xarxes digitals i tecnologies emergents.

1.12.  Control d’accés i seguretat.

 

2. Configuració de petites instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

2.1.      REBT i normativa sobre Infraestructures comunes per a serveis de telecomunicació en edificis (ICT).

2.2.      Simbologia a les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia.

2.3.      Software per a configuració d’ ICT.

2.4.      Equips i elements.

2.5.      Xarxa i mitjans de transmissió: cables, fibra òptica i elements d'interconnexió en instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació.

2.6.      Elaboració de la documentació.

 

3.       Muntatge d'instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

3.1.      Documentació i plànols d’instal·lacions de telefonia en ICT.

3.2.      Documentació i plànols d’instal·lacions d’intercomunicació.

3.3.      Tècniques especifiques de muntatge.

3.4.      Eines i utensilis per al muntatge.

3.5.      Seguretat dels equips.

3.6.      Qualitat al muntatge d'instal·lacions d’intercomunicació i telefonia en ICT.

 

4.            Verificació, ajust i mesura dels elements i paràmetres de les instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

4.1.      Instruments i procediments de mesura en instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació.

4.2.      Paràmetres de funcionament a les instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació . Ajusts i posada a punt.

4.3.      Posada en servei de la instal·lació de telefonia i d’intercomunicació.

 

5.            Localització d'avaries i disfuncions en equips i instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

5.1.      Plànols definitius de la instal·lació.

5.2.      Canalitzacions. Registres principals.

5.3.      Avaries típiques en instal·lacions de telefonia i d’intercomunicacio.

5.4.      Criteris i punts de revisió.

5.5.      Operacions programades.

5.6.      Equips i mitjans a utilitzar. Instruments de mesura.

5.7.      Diagnosi i localització d'avaries.

5.8.      Elaboració de la documentació. Manual de manteniment. Històric d’avaries.

 

6.       Reparació d'instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

6.1.      Eines i utensilis per a reparació i manteniment d’instal·lacions de telefonia i d’intercomunicació .

6.2.      Reparació d'avaries.

6.3.      Documentació sobre reparacions.

6.4.      Manual de manteniment. Històric d’avaries.

6.5.      Qualitat en la reparació d’instal·lacions d’intercomunicació i de telefonia en ICT.

 

 

Mòdul 5: Instal·lacions domòtiques

Durada: 132 hores.

Hores de lliure disposició: no se n’assignen

 

Unitats formatives que el componen:

UF 1: Automatització d’habitatges.

UF 2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus.

UF 3: Instal·lacions domòtiques amb autòmats programables.

UF 4:Instal·lacions domòtiques amb sistemes de corrents portadors.

UF 5:Instal·lacions domòtiques amb sistemes sense fil.

 

UF1: Automatització d’habitatges.

Durada: 17 hores.

 

Resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació:

1.   Identifica àrees de gestió i sistemes automàtics que configuren les instal·lacions automatitzades en habitatges, analitzant el funcionament, característiques i normes d’aplicació.

1.1. Reconeix les diferents tipologies d’automatitzacions domèstiques.

1.2. Reconeix els principis de funcionament de les xarxes automàtiques en habitatges.

1.3. Reconeix aplicacions automàtiques en les àrees de gestió: confort, seguretat, energia i telecomunicacions.

1.4. Descriu les diferents tecnologies aplicades a l’automatització d’habitatges en funció del sistema de control utilitzat.

1.5. Descriu les característiques especials dels conductors en instal·lacions domòtiques.

1.6. Identifica i descriu els equips i elements que configuren la instal·lació automatitzada, interpretant la documentació tècnica.

1.7. Consulta la normativa vigent relativa a les instal·lacions automatitzades en habitatges.

1.8. Relaciona els elements de la instal·lació amb els símbols que apareixen en els esquemes.

 

2.   Aplica les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental en el muntatge i manteniment d’instal·lacions domòtiques, identificant els riscos associats, les mesures i equips per prevenir-los.

2.1. Identifica els riscos laborals en les tasques de muntatge i manteniment d’instal·lacions domòtiques (manipulació de materials, equips, eines, utensilis, màquines, realització de proves, reparació i substitució d’elements, entre d’altres).

2.2. Determina les mesures de seguretat i de protecció personal que s'han d'adoptar en cada cas.

2.3. Identifica les possibles fonts de contaminació de l'entorn ambiental.

2.4. Valora l'ordre i la netedat d'instal·lacions i equips com a primer factor de prevenció de riscos.

 

Continguts:

1.   Àrees de gestió en instal·lacions domòtiques.

1.1. Introducció a l’automatització d’habitatges.

1.2. Característiques d’un habitatge automatitzat.

1.3. Àrees d’aplicació en les instal·lacions domèstiques: àrea de seguretat, àrea de confortabilitat, àrea de  gestió d’energia, àrea de gestió de comunicacions.

1.4. Sistemes de control, depenent de la seva configuració i arquitectura: sistemes centralitzats i descentralitzats, de llaç obert i de llaç tancat.

1.5. Tipus de senyals en un sistema de control: senyals digitals i analògics.

1.6. Topologies de les xarxes: estrella, anell, bus i arbre.

1.7. Suports de comunicació de xarxes domòtiques: corrents portadors, cablatge específic i senyals radiats.

1.8. Elements fonamentals d’una instal·lació domòtica: sensors, actuadors, dispositius de control i elements auxiliars.

1.9. Transducció de les principals magnituds físiques (temperatura, pressió, velocitat i il·luminació, entre d’altres). Principi de funcionament dels diferents sensors que intervenen en instal·lacions domòtiques.

1.10.  Tecnologies aplicades a la automatització d’habitatges: sistemes descentralitzats de bus, sistemes basats en autòmats programables, sistemes per corrents portadors i sistemes sense fil.

1.11.  Simbologia general dels sistemes de control.

1.12.  Documentació tècnica.

1.13.  Reglamentació (ITC-51).

 

2.   Prevenció de riscos laborals i protecció ambiental en les operacions de muntatge i manteniment d’instal·lacions domòtiques.

2.1. Identificació de riscos.

2.2. Mesures de seguretat i de protecció individual (aplicació de la normativa de prevenció de riscos laborals, inclosa la de seguretat enfront el risc elèctric).

2.3. Classificació dels residus generats per a la seva retirada selectiva.

2.4. Compliment de la normativa de protecció ambiental i de prevenció de riscos laborals..

 

UF2: Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats de bus.

Durada: 49 hores

 

1.   Configura sistemes tècnics, justificant la seva elecció i reconeixent el seu funcionament.

1.1. Reconeix les diferents tècniques de transmissió en instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes descentralitzats de bus.

1.2. Justifica la utilització de sistemes domòtics descentralitzats de bus a partir de les condicions i requeriments de la instal·lació a realitzar.

1.3. Identifica els diferents tipus de sensors, i actuadors en instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes descentralitzats de bus.

1.4.  Descriu diferents protocols de les instal·lacions automatitzades mitjançant sistemes descentralitzats de bus.

1.5. Utilitza el programari de configuració apropiat en sistemes descentralitzats de bus.

1.6. Utilitza documentació tècnica.

 

2.   Munta petites instal·lacions automatitzades d’habitatges mitjançant sistemes descentralitzats de bus, descrivint els elements que les conformen.

2.1. Realitza els croquis i esquemes necessaris per configurar les instal·lacions.

2.2. Determina els paràmetres dels elements i equips de la instal·lació automatitzada.

2.3. Realitza el cablatge d’un sistema per bus de camp.

2.4. Munta sensors i actuadors, elements de control i supervisió d’un sistema domòtic per bus de camp.

2.5. Utilitza les eines i equips adequats.

2.6. Utilitza el programari de configuració específic.

2.7. Verifica el correcte funcionament de la instal·lació.

2.8. Compleix les normes de prevenció de riscos laborals (incloses les de seguretat enfront el risc elèctric) i de protecció ambiental.

2.9. Respecta els criteris de qualitat.

2.10.  Aplica la normativa vigent.

2.11.  Col·labora amb l’equip de treball amb actitud responsable, respectuosa i tolerant.