MODEL CURRICULAR

a) Referències del Títol

El pla d’estudis que els centres docents de Catalunya hauran d’aplicar per a cadascun dels títols de Formació Professional es defineix en el Decret de Currículum corresponent.

Aquest currículum s’ha estructurat a partir dels elements bàsics establerts per l’Estat en el corresponent Reial Decret dels títols publicats en el BOE.

Pel que fa al perfil professional, els títols a Catalunya tenen com a referent les Qualificacions del Catàleg de Qualificacions Professionals de Catalunya, que prèviament s’han analitzat i adaptat a les necessitats dels diferents sectors professionals per part de l’Institut Català de les Qualificacions Professionals (ICQP). Aquestes Qualificacions són el referent del perfil professional:

Cada títol conté almenys una qualificació sencera del seu nivell, del Catàleg de qualificacions, encara que ocasionalment podria incorporar-ne d’alguna de nivell inferior.

Un títol pot tenir més d’una qualificació completa, i també pot incorporar unitats de competència d’alguna altra qualificació.

Les qualificacions estan organitzades en diverses unitats de competència.

Les unitats de competència són la unitat de transferència entre els sistemes de formació professional inicial del sistema educatiu i la formació professional per a l’ocupació i l’element que permet la capitalització de la formació o experiència adquirida.

Per exemple en el títol de FP de Grau Mitjà de Tècnic de Cuina i Gastronomia, de la Família d’Hoteleria i Turisme, existeix la Qualificació Professional de nivell 2:Cuina (2093), formada per quatre unitats de competència:

UC 2025911- Definir ofertes gastronòmiques, realitzar el proveïment i controlar consums.

UC 2026011- Preelaborar i conservar tota classe d'aliments.

UC 2026111- Preparar elaboracions bàsiques de múltiples aplicacions i plats elementals.

UC 2026211- Preparar i presentar tota mena d'elaboracions culinàries complexes i de creació pròpia per al servei.

b) Estructura del Currículum

Els Mòduls Professionals

Els nous títols de Formació Professional, estan organitzats en Mòduls Professionals

Els continguts de prevenció dels riscos específics de l’activitat, de seguretat i de Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC) queden incorporats en els mòduls associats a les UC.

Alguns títols incorporen un mòdul d’idioma. D’altra banda, i per tal de potenciar l’adquisició de competències de comunicació en llengua estrangera, el currículum pretén que en determinats mòduls professionals s’hagi d’incorporar la llengua anglesa com a metodologia de treball.

- Les Unitats Formatives (UF)

Els Mòduls Professionals s’organitzen en Unitats Formatives (UF).

La UF és una agrupació de resultats d’aprenentatge i continguts d’un mòdul professional, relacionada generalment amb unes activitats de treball i alhora amb coherència didàctica per a l’aprenentatge.

L’objectiu de les UF és el de disposar d’unitats de formació de curta durada, que facilitin l’aprenentatge al llarg de la vida, la integració dels sistemes de formació professional i la incorporació de la població adulta a la formació.

Les UF són les unitats de formació i avaluació, i es podran certificar en determinats casos. La superació positiva de totes les UF dóna lloc a la superació i certificació del mòdul professional.

c) Configuració dels mòduls professionals i de les unitats formatives.

Els elements que configuren el currículum dels mòduls professionals i les unitats formatives són:

Resultats d’Aprenentatge (RA)

El RA expressa la competència que ha d’adquirir l’alumnat, a través de l’aprenentatge, per poder desenvolupar funcions o processos i obtenir productes o resultats.

Cada RA descriu la capacitat que ha d’aconseguir l’alumnat, l’objecte de l’activitat i la situació d’aprenentatge.

Criteris d’Avaluació (CA)

Els criteris d’avaluació indiquen les accions i els continguts de l’activitat o condicions que permeten valorar si s’ha aconseguit el resultat d’aprenentatge establert.

Cada RA es concreta amb diversos criteris d’avaluació (CA).

Continguts (C)

Els Continguts són el conjunt de coneixements fonamentals que l’alumnat ha d’assimilar per assolir una determinada capacitat professional.

A cada RA li correspon un bloc de continguts que integra els continguts procedimentals (saber fer), els conceptuals (saber) i els actitudinals (saber ser i saber estar).

d) hores de lliure disposició

Les hores de lliure disposició (HLLD) estan repartides en els diferents mòduls.

En els mòduls que disposin d’hores de lliure disposició (HLLD), el centre haurà d’adjudicar-les segons el següents criteris:

Si disposa d’autorització del Servei d’Organització del Currículum de la Formació Professional Inicial, també podrà:

En el primer cas, quan es reparteixen les HLLD dintre del mateix mòdul i sense crear cap UF nova es poden tenir diverses opcions, per exemple:

En cas de crear una UF nova, podem tenir per exemple: