MOTIUS D'AQUESTA MOBILITZACIÓ

  1. Conveniència de que al segon cicle la FQ i la BG siguin impartides per professors especialistes.

De les dues opcions que permet el RD:

  1. Distribuir els continguts entre quatre matèries (una FQ de 3r d'ESO, una BG de 3r d'ESO, una FQ de 4º d'ESO i una BG de 4t d'ESO)
  2. Distribuir els continguts entre només dues matèries (una FQBG de 3r d'ESO i una FQBG de 4t d'ESO)

a Catalunya, malgrat les recomanacions del RD i el que estan fen en el resta de les comunitats autònomes, totes les que coneixem han triat la segona. Es a dir a Catalunya només es proposa un llibre de FQBG pel 3r d'ESO i un altre llibre de FQBG pel 4t d'ESO. Donat les complicacions que es poden derivar davant dels Equips Directius, Inspectors i Pares d'alumnes, respecte a que a mig curs (a mig llibre) hi hagi un canvi de professor, es molt probable que es demani que un mateix professor expliqui les quatre matèries. La nostra opinió es que hem de defensar que també a Catalunya, al segon cicle, la FQ i la BG siguin impartides per professors especialistes.

  1. Conveniència de que al segon cicle les Ciències (F, Q, B i G) tinguin 5h setmanals de mitjana com a les altres CCAA i no només 3h com es demana a Catalunya
  2. No es diu res del nombre d'hores setmanals per aquestes matèries, però a l'assemblea realitzada el 15 d'octubre al Col·legi de Llicenciats, on hi havien persones especialment ben informades, es va proposar demanar al Departament passar dels 2 crèdits comuns actuals a 3 crèdits anuals, tant a 3r com a 4t. Això suposa 3 h. setmanals a 3r i 3 h. setmanals a 4t. A totes les altres CCAA que coneixem es faran 4 h. setmanals a 3r (2 h de FQ i 2h de BG) i 6 a 4t (3h de FQ i 3h de BG). En resum, si la proposta d'aquesta assemblea és acceptada, al segon cicle, a Catalunya, la mitja serà 3h setmanals malgrat a la resta de les CCAA serà de 5h. Com és impossible que els nostres alumnes puguin arribar a tenir la mateixa preparació, la nostra opinió es que no hem d'acceptar per a Catalunya aquesta situació.

  3. Conveniència de que a Catalunya no s'imparteixin menys continguts de Ciències, ni amb menys nivell, que a la resta de CCAA.
  4. Consulteu l'Apartat : "Estudi comparatiu de les diferències"

  5. Conveniència de fer una "Biologia i Geologia" i una "Física i Química" de 4h a 1r de Batxillerat, obligatòria per a tots els alumnes del Batxillerat de la Modalitat de "Ciències de la Naturalesa i la Salut", i una Biologia, CTMA, Física, i Química de 4h cadascuna a 2n de Batxillerat.

Com reivindiquem des d'AMES i altres associacions de professors des de fa tres anys, encara que una Biologia de sis crèdits i una CTMA també de sis crèdits, sumen 6h a 1r i 6h a 2n, és preferible una "Biologia i Geologia" de 4h a 1r, obligatòria per a tots els alumnes del Batxillerat de Ciències, i una Biologia de 4h i una CTMA de 4h a 2n, que també sumen 12 hores, com es fa en les altres CCAA. Amb aquest model s'assegura uns mínims coneixements de Biologia i Geologia per a tots els alumnes, com la matèria "Biologia i Geologia" compren Fisiologia Animal i Humana, permet preparar millor a tots els alumnes que desprès vulguin fer estudies biosanitaris. A més el disseny de la "versió provisional" del Departament incompleix el RD 3474/2000 tant en els continguts (en Biologia falta la microbiologia), com en la forma (s'han de fer 6 matèries diferents de modalitat). Si l'alumne fa Biologia, CTMA i Química (obligatòria aquesta última per fer a les PAAU l'opció "Via de les Ciències de la Salut, només són 3 matèries.