Els mestres que estan destinats a secundària NO poden ser caps de departament/seminari, mentre hi hagi un catedràtic o un professor del cos de secundària.

La normativa vigent és la LOCE, que en aquest aspecte no ha estat derogada.

Això diu l'article 85 de la LOCE:

La Jefatura de cada departamento será desempeñada por un funcionario del Cuerpo de Catedráticos de Enseñanza Secundaria, titular de alguna de las especialidades integradas en los respectivos departamentos.

En ausencia, en los respectivos centros, de funcionarios del cuerpo de Catedráticos mencionado en el párrafo anterior, la Jefatura de los departamentos de Coordinación Didáctica podrá atribuirse a un profesor funcionario perteneciente al cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.

Per altra banda en la resolució de 18 de juny sobre organització i funcionament dels centres docents públics de secundària (instruccions d'inici de curs) article 4.4.3.1 es diu:

"En els instituts d'educació secundària, tindrà prioritat per optar a cap de departament didàctic el professorat del centre que pertany al cos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'acord amb el lloc que ocupa en la plantilla del centre com a titular d'alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament. Si cap d'ells no hi opta i se'n té constància expressa, o en cas d'absència de professorat amb aquesta condició, el nomenament podrà recaure en professorat funcionari del cos de professors d'ensenyament secundari o, en el seu defecte, en qualsevol altre professor o professora que imparteixi ensenyaments del mateix nivell o règim, d'acord amb el lloc que ocupa en la plantilla del centre com a titular d'alguna de les especialitats integrades en el respectiu departament. En aquest supòsit, el nomenament es fa, com a màxim, fins a la finalització del curs acadèmic en què es produeix aquesta circumstància."