El Departament ha plantejat que els mestres que actualment donen classes a Primària el proper curs puguin impartir classes a l'ESO

1.) La nova situació

La Llei Orgànica 4/2011 aprovada l'11 de març de 2011, que és una llei complementària de la Llei d'Economia Sostenible que es va aprovar el passat 5 de març de 2011, ha modificat la LOE bàsicament en tres punts: l'estructura del 4t curs de l'ESO, l'FP i l'obtenció del títol de Batxillerat per part dels Tècnics d'FP. Ara en el 4t curs de l'ESO hi ha, com a mínim segons el MEC, vuit matèries optatives i l'alumne tria tres entre aquestes. A partir del proper curs, en el 4t d'ESO s'establiran diferents agrupacions de tres matèries encaminades a les diferents opcions de Batxillerat i de Formació Professional. Aquestes agrupacions es faran entre el MEC i les diferents Administracions.

La Llei d'Economia Sostenible va ser aprovada al Congrés amb el vot en contra del PP i amb l'abstenció d'ERC-IU-ICV i BNG. Entre els motius pels quals el PP va votar en contra, malgrat que aquestes agrupacions recorden els itineraris establerts en la seva llei (LOCE), està que la LLei 4/2011 permet que l'alumnat que ha fet una agrupació de baixa dificultat també és pugui matricular en una modalitat de Batxillerat o d'FP d'alta dificultat.

Segons algunes Administracions educatives autonòmiques aquesta Llei deixa la porta oberta a què, si es considera convenient, s'autoritzi que els mestres que actualment donen classes a Primària puguin passar a impartir classes a l'ESO. En el cas de Catalunya, on s'ha suprimit la sisena hora de Primària en la majoria de les escoles, això possibilitaria disposar dels mestres sobrants per atendre les classes de l'ESO (accés a la noticia) i, per tant, també els tres itineraris establerts a 4t d'ESO, que requeriran més professorat.

2.) La posició del Sindicat AMES

Considerem que la proposta anterior seria un greu error pels següents motius:

1.) L'ensenyament a Primària es tan diferent de l'ensenyament a Secundària com aquest ho és de l'ensenyament universitari. En la Primària és convenient que el mestre sàpiga de tot, mentre que a la Secundària és necessari que el professorat domini molt bé la seva especialitat, tan en els aspectes teòrics com en els pràctics, i que estigui al dia. Només així pot donar el nivell que l'alumnat necessita i, només així es pot transmetre l'interès per una determinada matèria. D'altra banda, les estratègies apropiades per a l'educació dels nens i nenes de 6 a 11 anys són molt diferents de les que són apropiades per educar uns adolescents que poden arribar als 18 anys, com és el cas dels repetidors al final de l'ESO.

2.) No és suficient que els mestres de Primària tinguin un títol de Llicenciat per ser considerats bons professors de Secundària. En primer lloc perquè si aquest títol es va aconseguir fa molts anys és possible que s'hagin perdut part dels coneixements i, en segon lloc, perquè una cosa són els coneixements i una altra, molt diferent, és l'exercici de la professió. De la mateixa manera que un excel·lent professor de Secundària pot no saber impartir classes a Primària, un excel·lent mestre de Primària pot no saber impartir classes a Secundària, encara que tingui una llicenciatura. Per això proposem que totes les persones que vulguin impartir classes a la Secundària pública ho facin com sempre s'ha fet, que és superant les oposicions de Secundària. I ens referim a unes oposicions com cal i no com les actuals, en les quals els tribunals no poden valorar ni la capacitat didàctica ni els coneixements pràctics de la matèria.

Tot el que diem és compatible amb què la gran majoria dels mestres de Primària que amb la LOGSE han impartit classes a 1r i 2n d'ESO han estat uns grans professionals i han fet una gran labor. També volem aclarir que nosaltres no defensem que haver aprovat unes oposicions de Secundària sigui una garantia per sempre de ser un bon professor. Som conscients que això és insuficient i, per aquest motiu, des de sempre hem demanat l'establiment de proves externes d'entrada a l'ESO, al Batxillerat i a l'FP. Aquestes proves serien un gran estímul per a l'alumnat per aprendre més i per al seu professorat per ensenyar millor.

En resum, defensem que l'alumnat d'ESO del nostre país tingui el millor ensenyament possible i això passa, segons els principals informes internacionals (Mckinsey, 2007 i TALIS, 2009), per tenir un professorat molt ben preparat, amb una gran capacitat didàctica i amb una alta motivació, la que dóna el reconeixement públic i professional del seu esforç. Demanarem al Departament d'Ensenyament que no estableixi cap pas automàtic de docents de Primària a docents d'ESO sinó que treballi en la direcció de les proves públiques i obertes a tothom per poder exercir de professor en un centre públic de Secundària i d'establir el reconeixement professional del seu esforç.

Barcelona, 14 de maig de 2011

Sindicat AMES

www.ames-fps.com

ames@ames-fps.com