CARTA DIRIGIDA AL MECD I AL DEPARTAMENT DEMANANT LA MILLORA DE L'ENSENYAMENT DE LES CIÈNCIES A L'ESO I EL BATXILLERAT

Benvolguts companys,

Com ja sabeu el nou equip del MECD està elaborant una llei per a procedir a reformar la LOCE. De nou els nostres companys de la "Comissió per a la Millora de l'Ensenyament de les Ciències a Catalunya" ha endegat una campanya per tal d’aconseguir la millora de l’ensenyament d’aquestes matèries a la Secundària. Amb aquest objectiu han redactat la carta adjunta dirigida al Secretari General d’Educació del Ministeri i a la Consellera d'Educació de Catalunya. Et demanen que ens enviïs un e-mail de recolzament en el que consti el teu nom, el teu DNI i el nom del teu centre. La nostra adreça electrònica és ames@telefonica.net. Cal superar el desànim que a tots ens produeix una lluita tant llarga i pensar que, com tenim raó, al final ho aconseguirem. Et demanem també que facis arribar fotocopies d’aquesta carta als companys de Biologia, Geologia, Física, Química i Tecnologia. Tots ells segurament seran partidaris de demanar que tant en el 1r com en el 2n de Batxillerat de la futura modalitat científica i tecnològica, a més de les matemàtiques, s’imparteixen 4 assignatures de ciències.

Sindicat de professors AMES

CARTA DIRIGIDA AL MECD (en castellà) I AL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ

Honorable Senyora Marta Cid

Consellera d’Educació

Departament d’Educació

Govern de la Generalitat de Catalunya,

Honorable Senyora,

Ens dirigim a vostè amb motiu de la reforma del sistema educatiu que la seva Conselleria ha iniciat recentment. Som un conjunt de professors que hem constituït a Catalunya una comissió especial per analitzar la situació de l'ensenyament de les ciències a la Secundària i per fer arribar les nostres conclusions a tots els estaments implicats. Actualment tenim recollides les adhesions de centenars de professors de Secundària, de desenes de professors d'Universitat i de molts Degans de Col·legis professionals relacionats amb activitats científiques.

La primera conclusió a la que hem arribat és que a l'actualitat els nostres alumnes de Secundària no estan rebent la formació científica necessària per a conèixer el món natural i tecnològic que els envolta. Per tant, aquestes persones difícilment podran respondre adequadament davant les qüestions sobre salut, medi ambient o desenvolupament tecnològic a les que en el futur hauran de donar resposta.

 

Amb l'objectiu que la seva Conselleria d’Educació procedeixi a millorar aquesta situació, li exposem les nostres conclusions i les mesures que, al nostre entendre, seria convenient i urgent aplicar. Es tracta de sis conclusions acompanyades de diverses propostes concretes que segurament podran ser assumides per tots els grups polítics en el futur pacte nacional per l’educació. Aquestes reflexions són:


1. Pensem que el coneixement bàsic de les ciències ha de ser considerat a l'ESO com una part essencial del que s’entén com "cultura general". Per tant, el nostre sistema educatiu hauria de proporcionar una formació científica bàsica amb la mateixa consideració i el mateix tractament horari que dóna a la formació en llengües o en matèries no científiques. Per a aconseguir-ho proposem que tots els alumnes cursin les assignatures "Biologia i Geologia de 3r d'ESO", "Física i Química de 3r d'ESO", "Biologia i Geologia de 4t d'ESO" i "Física i Química de 4t d'ESO".


2. Considerem que per a l'ensenyament de les ciències no és suficient que el professor imparteixi coneixements teòrics, sinó que és imprescindible la realització de pràctiques d'observació i d'experimentació en el laboratori i en la naturalesa, en les quals l'alumne passa a ser el protagonista principal del procés d'aprenentatge. Per això pensem que és imprescindible establir en cada assignatura de ciències, tant de l'ESO com del Batxillerat, les pràctiques mínimes obligatòries. Igualment és necessari que es reconegui la necessitat de fer desdoblaments setmanals dels alumnes perquè aquests puguin realitzar aquestes pràctiques correctament.

3. Pensem que la necessitat de realitzar pràctiques per al correcte ensenyament de les ciències implica la conveniència que els professors que imparteixen les Ciències Naturals de 1r i 2n curs d'ESO també siguin llicenciats en ciències (Biologia, Geologia, Física, Química, Ciències Ambientals, Enginyeria Geològica, etc.) i que, sempre que això sigui possible, que siguin especialistes en la matèria que ensenyen. Per a això seria molt convenient establir que a 1r d’ESO només s'imparteixin continguts de Biologia i Geologia i que a 2n d’ESO només s'imparteixin continguts de Física i Química.

4. Hem observat que alguns temes es repeteixen en dos o més assignatures del mateix curs. Per exemple alguns continguts de Biologia i Geologia també es donen en Geografia, Història, Educació Física i Tecnologia, i alguns continguts de Física i Química també es donen en Tecnologia. Igualment hem constatat que de vegades els alumnes tenen dificultats per a entendre alguns conceptes per no haver rebut prèviament la formació imprescindible que s'imparteix en una altra matèria. Això succeeix, per exemple, en el Batxillerat, entre Física i Matemàtiques i entre Biologia i Química. En resum, pensem que s’ha de procedir a realitzar un estudi comparatiu dels continguts de totes les assignatures de l'ESO i del Batxillerat, per a evitar repeticions de temes i per assegurar que, abans d'abordar un nou tema, l'alumne ja ha rebut els coneixements previs necessaris que s'imparteixen en les altres assignatures.

5. Considerem que a la modalitat científica i a la modalitat tecnològica del Batxillerat no s’ha de continuar establint que les assignatures de ciències i de tecnologia només suposin poc més del 40% de les hores, mentre que les assignatures que no són de ciències ni de tecnologia ocupen gairebé el 60% del total de les hores, com passa ara. Aquesta distribució horària no és l'apropiada per a un Batxillerat de ciències o de tecnologia sinó per a un Batxillerat mixt. També ens sembla poc apropiat que els alumnes que cursen la modalitat humanística no rebin una mínima formació científica. Per a solucionar-lo proposem el següent:


a) Que en el 1r de Batxillerat de les modalitats científica i tecnològica es cursin, a més de Matemàtiques, les quatre ciències, és a dir la Física, la Química, la Biologia (amb fisiologia humana i altres continguts) i la Geologia.


b) Que en el 2n de Batxillerat de les modalitats científica i tecnològica es cursin, a més de Matemàtiques, quatre assignatures de ciències, de les quals dues haurien de ser obligatòriament Física i Química i les altres dues a triar entre la resta d'assignatures de la modalitat.


c) Que en el 1r o en el 2n de Batxillerat de la modalitat Humanística s’hauria d’establir una assignatura obligatòria de formació científica que exposés com el mètode científic ha permès establir successives teories científiques, cada vegada més precises, sobre la naturalesa de la matèria, la seva composició química, les formes d'energia, les característiques de la matèria viva, l'herència biològica, l'evolució de les espècies, l'estructura i la dinàmica del nostre planeta i l'estructura i evolució de l'Univers.

6. Pensem que un Batxillerat de dos anys és insuficient per aconseguir que els alumnes que han seguit un ensenyament comprensiu fins als 16 anys puguin adquirir la formació necessària per a accedir a Estudis Universitaris. Per a solucionar aquest problema proposem les següents mesures:


a) Passar a un sistema educatiu de tres cursos d'ESO, després dels quals es pogués triar entre un curs de preparació per al món laboral, un Batxillerat de tres anys, o una FP de grau mig de dos o tres anys.


b) En el cas que l'anterior no fos possible, seria convenient establir tres itineraris en el 4t curs de l'ESO dirigits a cadascuna de les tres sortides abans esmentades.


c) Tant si s'opta per la primera o per la segona opció, seria convenient establir, després de l'ESO, una prova externa de mínims, la superació de la qual fos necessària per poder iniciar el Batxillerat o la FP. Aquesta prova hauria de ser obligatòria tant pels alumnes de l'ensenyament públic com pels alumnes de l'ensenyament privat. Als alumnes que no la superessin se'ls hauria de permetre un any més d'escolarització per a preparar aquesta prova, sempre que el seu centre no posés inconvenients. Aquesta prova serviria també com porta d'entrada a qualsevol persona que, després d'uns anys, fos el que fos la seva titulació acadèmica, volgués accedir a aquests estudis.

Totes aquestes idees són el resultat de nombroses reunions amb representants de diferents col·lectius relacionats directa o indirectament amb l'ensenyament de les ciències. Pretenen ser doncs una aportació útil per aconseguir la millora de l'ensenyament de les ciències i, per tant, per a la millora de tota l'ensenyament en general. En el cas que ho consideri oportú, estaríem encantats de mantenir una entrevista amb vostès per a poder-los exposar personalment totes aquestes propostes.


Un molt cordial salutació

Comissió per a la millora de l'ensenyament de les Ciències a Catalunya

AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

Apartat de Correus, 20.091 08080 Barcelona

E-mail: ames@telefonica.net