INFORMACIÓ SOBRE EL LLIURAMENT DE 1636 RECLAMACIONS DEL COMPLEMENT PER IMPARTIR CLASSES A L'ESO DELS PROFESSORS DE SECUNDÀRIA

El passat dijous 19 de febrer a les 13 hores vam presentar en el Registre del Departament d'Ensenyament, carrer Via Augusta, 202 de Barcelona, les reclamacions del "Complement per impartir classes a l'ESO" de més de 1600 professors de Secundària de centres públics (IES). És el mateix complement que reben el mestres que donen classes a l'ESO des de ja fa molts anys. Es tracta d'una reclamació de més de 6000 euros per professor per d'endarreriments en el últims cinc anys i un augment de més de 100 euros mensuals per professor.

S'adjunta l'escrit que el passat mes de novembre va ser lliurat al professorat explicant les raons d'aquesta reclamació.

EL COMPLEMENT DE L’ESO: RAONS DE LA RECLAMACIÓ

El Departament d’Ensenyament està pagant als nostres companys i companyes del Cos de Mestres de Primària que fan classes al primer cicle de l’ESO, a més del seu "Complement de Destinació" i del seu "Complement Específic", un complement més que a la nòmina apareix sota l’epígraf de "Comp. Dif. Nivell ESO" i que aquest curs és de 102.12 euros mensuals.

Com defensors de la possibilitat de promoció professional estem d'acord amb l'establiment d'aquest incentiu econòmic que remunera la dificultat afegida de passar de donar classes a la Primària a donar-les a l'ESO. Amb l'establiment de l'ESO la majoria de nosaltres també vam canviar de feina donat que vam passar de donar classes al BUP, al COU o a la FP, tots ells ensenyaments no obligatoris, a donar-les a l'ESO on, degut a la diversitat dintre de l'aula i ser un ensenyament obligatori, ha augmentat molt la dificultat de la nostra feina, com tota la societat ja reconeix.

En defensa dels legítims interessos dels col·lectius del "Cos de Professors de Secundària", del "Cos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari" i del "Cos de Professors Tècnics de Formació Professional", i sense cap ànim de perjudicar a altres col·lectius docents, el sindicat AMES i el sindicat ASPEPC volem manifestar el següent:

  1. Considerem que el complement per donar classes a l'ESO, el denominat "Comp. Dif. Nivell ESO", que el Govern paga als docents del "Cos de Mestres de Primària" que donen classes a l’ESO, s'ha de fer extensiu als altres cossos docents que també donen classes a l'ESO.
  2. Que com els docents del "Cos de Mestres de Primària" només donen classes al Primer Cicle de l'ESO i en canvi els altres cossos abans esmentats generalment també ho fan al Segon Cicle de l'ESO i al Batxillerat o a la FP, amb més raó tenen dret a rebre el "Comp. Dif. Nivell ESO" per la dificultat afegida d'atendre tants nivells diferents.
  3. Que el Departament d'Ensenyament ha de retribuir l'import del "Comp. Dif. Nivell ESO", que ja ha pagat als docents del "Cos de Mestres de Primària" en aquests els últims cinc anys, als docents dels altres cossos que també han estat i estant impartint classes a l'ESO.
  4. Que en els propers Pressupostos de la Generalitat el denominat "Comp. Dif. Nivell ESO" ha de ser inclòs dintre dels diferents "Complements específics" de tots els cossos que donen classes a l'ESO. La raó és que d'acord amb el sistema retributiu dels funcionaris establert pel Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre (LCAT 1997\519), a part del "Complement de destinació" que està en relació del Grup i Nivell i del "Complement específic" que està en relació amb la tasca concreta a realitzar, només es poden fer retribucions als funcionaris per "complement de productivitat", com "gratificacions extraordinàries" o com "complements personals transitoris", i cap d'ells s'ajusta a les característiques del "Comp. Dif. Nivell ESO". El "complement de productivitat" precisa una valoració individualitzada per a cada funcionari, les "gratificacions extraordinàries" tenen caràcter excepcional i són per serveis prestats fora de la jornada laboral, i els "complements personals transitoris" tenen caràcter transitori.

Els sindicats de Secundària AMES i ASPEPC, consultats els nostres respectius serveis jurídics, hem decidit endegar un procés de reclamació d’aquest complement segons els següent ordre d'actuació:

  1. El primer pas consisteix en posar a disposició de tot el professorat de Secundària el model adjunt de sol·licitud ordinària en nom propi dirigida a la Direcció General de Recursos Humans, reclamant el pagament, amb efectes retroactius des dels últims cinc anys, del "Comp. Dif. Nivell ESO" i que aquest complement, amb els augments anuals corresponents, es consolidi per als reclamants. La quantitat reclamada representa uns 6 000 € (1 000 000 de pessetes) corresponents als cinc anys transcorreguts i uns 1 200 € anuals més en el futur.
  2. AMES i ASPEPC recolliran totes les sol·licituds i les presentaran a la Direcció General de Recursos Humans, indicant els domicilis sindicals a efectes de notificació.
  3. Atès que probablement la sol·licitud serà denegada, AMES i ASPEPC proposaran a tot el professorat que s'hagi afegit a aquesta reclamació, l'estratègia a seguir per interposar la corresponent demanda per la via Contenciosa-Administrativa per reclamar el cobrament d’aquesta quantitat.

AMES i ASPEPC gestionaran la sol·licitud inicial de FORMA GRATUÏTA per a tots els sol·licitants. En el cas, molt probable, d’haver d’interposar un Contenciós-Administratiu, AMES i ASPEPC es comprometen a gestionar la continuïtat de tot el procés.

AMES i ASPEPC considerem que aquesta reclamació és justa i equitativa i el nostres serveis jurídics ens han informat que hi ha base legal suficient per aconseguir-ho. Us recordem que arribat el cas de guanyar-lo, només els reclamants cobrarien els endarreriments.

Adjuntem a aquest escrit el model de reclamació que una vegada complimentat i signat ha de ser enviat abans del 15 de desembre de 2003 a una qualsevol d'aquestes adreces:

 AMES. Apartat de Correus, 20.091 BARCELONA 08080

ASPEPC Apartat de Correus, 31.322 BARCELONA 08080

ASPEPC. Apartat de Correus 830 GIRONA 17080

ASPEPC. C/ Av. Catalunya, 2, 7è, despatx 3 LLEIDA 25002

ASPEPC. C/ Colom 28, 1r. 3a. 43001 TARRAGONA 43001

.