LLISTAT DE CONTINGUTS

Per tal d’ajudar a la redacció del disseny d’unitats de programació, pel que fa a continguts, et fem a mans una llista de substantius verbs que et poden ser d’utilitat.

Els continguts procedimentals

Un contingut procedimental es formula amb un substantiu.

 • Maneig
 • Aplicació
 • Experimentació
 • Demostració
 • Composició
 • Explicitació
 • Caracterització
 • Formulació de preguntes
 • Establiment de
 • Manipulació
 • Relació de/amb
 • Reproducció
  (escrita/oral)
 • Síntesi
 • Exposició
 • Debat
 • Confecció
 • Recol·lecció
 • Prova
 • Reconstrucció
 • Identificació
 • Descripció
 • Precisió
 • Formulació d’hipòtesis
 • Disseny de
 • Comprovació
 • Quantificació
 • Lectura de
 • Enunciació
 • Dramatització
 • Ús
 • Representació
 • Elaboració
 • Planificació
 • Observació
 • Diferenciació
 • Delimitació
 • Elecció
 • Ampliació
 • Situació
 • Control de
 • Classificació
 • Interpretació
 • Creació
 • Comentari
 • Construcció
 • Observació
 • Simulació
 • Execució
 • Anàlisi
 • Distinció
 • Selecció
 • Organització
 • Reconeixement
 • Localització
 • Comparació
 • Ordenació
 • Definició
 • Resum
 • Contrast
 •  

  Els continguts de Fets, conceptes i sistemes conceptuals

  He aquí alguns exemples

  • La unitat de mesura
  • El riu
  • Els mamífers
  • Les figures geomètriques: el cercle
  • La cançó tradicional
  • Demografia de Catalunya
 • Els colors càlids
 • El nom
 • La frase interrogativa
 • La narració
 • La notació musical: la corxera
 • El Decret de Nova Planta
 • etc.
 •