Accés als cossos de Catedràtics de l'any 2009.

Una vegada resoltes les més de 300 impugnacions presentades està previst que la llista definitiva es publiqui la primera setmana de novembre.

Es pot interposar recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant el conseller d'Educació en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC. En cas de estar interessat en fer-lo dirigir un e-mail a: ames@ames-fps.com

Barcelona, 23 d'octubre de 2009

Sindicat AMES

(Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)