La Federació Sindical de Professors de Secundària (FPS)

La Federació Sindical de Professors de Secundària (FPS) és una federació exclusivament de sindicats de professors d'ensenyament secundari. A l'actualitat està constituïda per tres sindicats, té afiliats en cinc Comunitats Autònomes, ha rebut sol·licituds d'ingrés de altres sindicats similars i espera presentar-se en moltes Comunitats Autònomes. Els tres sindicats que actualment constitueixen la FPS són: AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) a Catalunya, ASPESCL (Asociación Sindical de Profesores de Secundaria de Castilla y León) a Castilla i León, i USPL (Unión Sindical de Profesores Licenciados) que és d'àmbit estatal i que ja té delegats sindicals a Canàries.

L'objectiu de la creació de la FPS és facilitar la col·laboració entre els diferents sindicats que la formen, per defensar exclusivament els drets laborals dels professors de l'ensenyament secundari, per fer propostes conjuntes davant del Ministeri d'Educació per tal de millorar la crítica situació en que es troba l'ensenyament secundari.

L'historia de l'actual FPS va començar amb unes primeres converses entre el sindicat de Canàries UCPL, que després passaria a ser el sindicat d'àmbit estatal USPL. D'aquestes converses va sortir el projecta de crear una Federació. Poc temps després, el 28 de febrer del 2001, amb motiu de la presentació a Barcelona del "Manifest per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" que va promoure el sindicat AMES de Catalunya -i que també va ser signat per ACESC i ANCABA entre altres sindicats i associacions-, els sindicats UCPL i AMES van acordar elaborar l'esborrany dels Estatuts de la futura Federació. Passat l'estiu, els dies 10 i 11 de novembre, es van reunir a Salamanca els representants dels sindicats AMES, APIA, ASPESCL i USPL per debatre el redactat final dels Estatuts. Dos mesos després, el 19 de gener, els quatre sindicats anteriors, amb els Estatuts ja aprovats per les seves corresponents Assemblees i amb la incorporació d'APS, es van reunir a Madrid per signar els Estatuts. En aquella reunió es va constituir el Comitè Executiu Federal de la FPS. A l'actualitat El President és Honorio Vega (ASPES-CL), el Secretari d'Organització es Antonio Jimeno (AMES) i el Secretari d'Acció Sindical és Eduardo Calderón (USPL). A la reunió de Madrid també van estar presents, com associacions pròximes, ANCABA, ASYMES i la Coordinadora de Professors d'institut de Galícia.

Les primeres accions que va fer la FPS van ser: a) dirigir-se al Ministeri d'Educació per continuar conjuntament la denuncia de la situació en què es troba l'ensenyament secundari des de l'implantació de la LOGSE en 1990, b) aportar propostes concretes de millora, i c) demanar la separació de les meses electorals, es a dir demanar que les eleccions sindicals a l'ensenyament Infantil i Primari estiguin diferenciades de les eleccions a l'ensenyament Secundari, donat que són dues etapes educatives molt diferents.

Els problemes més greus que hem denunciat són: la desmotivació de l'alumnat, l'elevat fracàs escolar en l'obtenció del Graduat en ESO, la conflictivitat de l'alumnat, i la desmoralització del professorat de Secundària al disminuir-se el valor de les seves qualificacions i la seva capacitat per imposar sancions. En la FPS considerem que l'actual sistema educatiu està posant en perill el futur professional dels nostres joves i està afavorint que en el futur les desigualtats socials encara siguin més grans.

Considerem que existeix una estreta relació entre aquesta situació i la implantació del nou sistema educatiu (LOGSE), així com amb la manca de sensibilitat per part de les respectives Conselleries d'Ensenyament per reconèixer aquests problemes. La realitat és que gairebé cap de les Conselleries ha acceptat cap de les moltes propostes alternatives i que tots els fruits han estat aconseguits per la via del contenciós administratiu o per la amenaça de vaga.

Les principals mesures correctores que hem proposat al Ministeri d'Educació per millorar el nostre sistema educatiu són:

1. Eliminació de la promoció automàtica a tots els cursos de l’ESO i recuperació dels exàmens de setembre

2. Itineraris oberts al segon cicle de l’ESO, garantitzant la transitabilitat entre ells sempre que els rendiments acadèmics ho permetin.

3. Dotació a tots els centres de les instal·lacions i el professorat especialitzat que sigui necessari

4. Establiment de mecanismes per assegurar que tots els alumnes de Primària que accedeixen a l’ESO estan suficientment preparats.

5. Establiment d’una Prova Externa d’accés al Batxillerat i als CFGM de la FP posterior al títol de Graduat en ESO, per promoure a l’ESO l’esforç de l’alumnat i per assegurar un nivell mínim suficient en els alumnes que accedeixin al Batxillerat i a la FP

6. Establiment d’una carrera docent que permeti la promoció professional del professorat, i restabliment a secundària del caràcter de "professor especialista en una assignatura"

7. Una nova normativa de drets i deures dels alumnes que permeti una àgil actuació educativa del professorat i de la direcció.

Tots els sindicats de la FPS són sindicats relativament joves, que han sorgit, de forma espontània en aquests últims anys, davant de la situació de degradació creixent que s'està vivint en el centres de secundària des de l'implantació de la LOGSE. Situació que, segons nosaltres, és ignorada sistemàticament pels sindicats de classe, que han apostat per defensar al grup de votants majoritari, és a dir dels mestres d'Ensenyament Infantil i Primari, els quals, gràcies a la LOGSE, han ocupat ja moltes places als IES, ocupant inclòs càrrecs de responsabilitat pels qual no estan legalment reconeguts. Tot això en el mateix moment en què cada vegada són més els professors de secundària que tenen que abandonar la seva plaça per no ser ja necessaris en el seus centres.

El propòsit de la FPS al presentar-se a les eleccions sindicals es donar una resposta diferent a les donades pels sindicats de classe del sector que, en la nostra opinió i en la de molts companys, ja no saben donar solucions realistes al nombroses problemes del nostre col·lectiu.

 

Antonio Jimeno

President d'AMES