Junta de personal de Lleida (10/12/2004): Resolució sobre la implantació d'un Batxillerat de 3 anys

Resolucions.

Resolució nº 2. Presentada per ASPEPC relativa a la implantació d’un batxillerat de tres anys. Aquesta resolució, una vegada acceptades les esmenes proposades per FETE-UGT, va resultar aprovada ja que el resultat de la corresponent votació va ser de 9 vots a favor, 2 vots en contra i 8 abstencions.

Resolució nº 2. Sobre la implantació d’un Batxillerat de tres anys.

" El Govern de la Generalitat ha anunciat l’elaboració d’una Llei Catalana d’Educació. Sembla, doncs, el moment adequat per proposar aquells canvis que puguin millorar la qualitat del nostre sistema educatiu i, conseqüentment, el nivell acadèmic dels alumnes.

Val a dir que l’actual batxillerat espanyol és un dels menys especialitzats i de menys durada de la Unió Europea. Concretament, un Batxillerat de dos anys, com el nostre, existeix només a Holanda (HAVO), i al Regne Unit. Però en canvi el Batxillerat que es fa en aquests països és molt més especialitzat. La resta dels països europeus tenen batxillerats que duren com a mínim tres anys, i a Alemanya, Itàlia i països nòrdics el Batxillerat acaba als 19 anys.

Pel que fa als estudis universitaris, el Pacte de Bolònia pretén homologar els nostre sistema amb el de la resta d’Europa, posant com a data límit l’any 2010. Doncs bé, pensem que és el moment d’homologar també amb Europa la secundària i el Batxillerat. És per aquest motiu que creiem oportú presentar una reivindicació que és recolzada a hores d’ara per un gran nombre de docents: un batxillerat de tres anys.

Aquesta proposta hauria de ser objecte d’estudi i debat per part de l’Administració educativa i els docents, per tal d’arribar a un consens en la seva forma de implantació, tot i garantint l’escolarització fins als 16 anys.

Atenent també a la urgent necessitat de millorar el nivell acadèmic dels alumnes que accedeixen als estudis universitaris, demanem al Sr. Director dels Serveis Territorials i a la Sra. Consellera considerin la nostra proposta que la nova Llei Catalana d’Educació contempli la implantació al nostre país d’un Batxillerat de tres anys".