Jubilació LOGSE 2010. Presentació de sol·licituds per a la jubilació voluntària anticipada LOE.

Termini: Fins el 28 de febrer de l’any 2010

Requisits:

- Haver complert els 60 anys d’edat a 31 d’agost del 2010

- Tenir acreditats 15 o més anys de serveis efectius a 31 d'agost de 2010.

- Haver estat en actiu ininterrompudament durant els quinze anys anteriors a la presentació de la sol·licitud.

Procediment:

1. Cal sol·licitar-la abans del 28 de febrer de 2010

2. El model oficial de sol·licitud de jubilació voluntària es pot descarregar de la WEB del Departament

Cal acompanyar la sol·licitud amb:

1. Dues fotocòpies del DNI

2. Declaració d’altres pensions, ingressos de la unitat familiar... (si n’és el cas)

3. Full de serveis a 31 d’agost de l’any en qüestió

Quantitats a percebre:

Aquestes quantitats es determinaran per l’haver regulador de l’any corresponent, pels anys de serveis (anys cotitzats ) als que s’afegiran els que li falten fins al compliment dels 65 anys d’edat i pels descomptes d'IRPF segons situació personal.

A la WEB del Departament hi ha el quadre de gratificacions d'aquest any.

Gratificació extraordinària:

El funcionariat que es jubili d'acord amb el que disposa la disposició transitòria segona de la LOE, que tingui acreditat en el moment de la jubilació un mínim de 28 anys de servei efectiu a l'Estat, percebrà una gratificació extraordinària en una sola vegada, el càlcul de la qual es farà d'acord amb l'edat, el cos de pertinença i els anys de serveis a l'Estat de la persona interessada.

Aquesta gratificació econòmica s’esglaona segons el cos al que es pertany i dins de cada cos, segons l’edat i els serveis prestats, a menys edat i més anys cotitzats més gratificació. (Anys cotitzats reals, aquí no compten els que faltin per la jubilació forçosa)