Jubilació LOGSE 2006. Presentació de sol·licituds per a la jubilació voluntària anticipada LOGSE.

Termini: Entre l’1 de gener i 28 de febrer de l’any 2006

Requisits:

- Haver complert els 60 anys d’edat abans del 31 d’agost del 2006

- Tenir acreditats 15 o més anys de serveis efectius.

- Estar en servei actiu des de l’1 de gener de 1990

Procediment:

1. Cal sol·licitar-la als mesos de gener o febrer de l’any en què es vol fer efectiva la jubilació voluntària.

2. En tot cas, es podrà renunciar durant el mes d’abril

3. La seva concessió tindrà efectes a partir del 31 d’agost de l’any corresponent a la sol·licitud.

El model oficial de sol·licitud de jubilació voluntària el facilita el Departament d’ensenyament.

Cal acompanyar la sol·licitud amb

1. Dues fotocòpies del DNI

2. Declaració d’altres pensions, ingressos de la unitat familiar... (si n’és el cas)

3. Full de serveis a 31 d’agost de l’any en qüestió

Quantitats a percebre:

Aquestes quantitats es determinaran per l’haver regulador de l’any corresponent, pels anys de serveis (anys cotitzats ) als que s’afegiran els que li falten fins al compliment dels 65 anys d’edat i pels descomptes d'IRPF segons situació personal.

Havers reguladors per grup de funcionaris

A 35.097,29

B 27.622,45

C 21.214,53

D 16.784,21

E 14.309,86

La pensió màxima per al l’any 2006 resta establerta en 2.232,54 Euros bruts mensuals, la qual cosa suposa 31.255,56 euros bruts anuals.

Gratificació extraordinària:

A més de l’esmentada gratificació d’aplicar com anys cotitzats els que falten fins al compliment dels 65 anys d’edat, la jubilació anticipada LOGSE es veu complimentada amb una gratificació econòmica si es compleix el següent requisit:

- Cal tenir com a mínim 28 anys de serveis efectius a l’Estat.

Aquesta gratificació econòmica s’esglaona segons el cos al que es pertany i dins de cada cos, segons l’edat i els serveis prestats, a menys edat i més anys cotitzats més gratificació. (Anys cotitzats reals, aquí no compten els que faltin per la jubilació forçosa)

La gratificació ve partida en dues parts. Una part l’abona el MEC i s’incrementarà aquest any en un 25% i l’altra la Generalitat i s’incrementarà aquest any en un 100%.