Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA ANTICIPADA DELS FUNCIONARIS NASCUTS DESPRÈS DEL 31 D'AGOST DE 1951

Els funcionaris docents nascuts abans del 31 d'agost de 1951 es van poder jubilar voluntàriament de forma anticipada l'any que complien els 60 anys, si complien els requisits establerts i amb una gratificació que compensava la diferència entre la pensió i el sou en actiu fins els 65 anys. Això era una mena de compensació a l'esforç afegit que s'havia fet per l'establiment d'una nova llei educativa, sigui la LOGSE, la LOCE o la LOE o totes tres.

Com actualment la LOE ja s'ha establert en tots els cursos, ja no existeix la gratificació LOE i no sembla que el Govern pensi continuar donant-la, ni l'actual ni el que pugui venir, donada la desastrosa situació econòmica en què es troba el país. Però de moment, encara existeix la possibilitat de la jubilació anticipada al 60 anys pels funcionaris acollits al règim de Classes Passives, ja que encara està vigent l'article 28 de la Llei de Classes Passives (Real Decreto 670/1987), evidentment sense cap gratificació. Els requisits per a poder demanar-la són dos: tenir complerts 60 anys d'edat en el curs en que es demana i tenir 30 anys de serveis prestats a l'Estat. No cal que siguin seguits, però sí portar els cinc últims dintre del règim de Classes Passives.

La sol·licitud s'ha de demanar amb un mínim de tres mesos abans de la data en què es vol jubilar el funcionari. En quant a la gratificació la seva quantia depèn del nombre d'anys treballats. En aquest còmput es poden sumar els anys treballats en el Règim de la Seguretat Social si és que es tenen. Per això cal demanar a la Seguretat Social un informe de vida laboral. En teoria per arribar a la pensió màxima cal tenir 35 anys treballats, però aquesta quantia s'ha rebaixat a la corresponent a 33 anys treballats, per tant, amb 33 anys treballats ja s'arriba al màxim de pensió.

Aquesta situació probablement canviarà en un futur ja que està previst adequar el règim de jubilació de les Classes Passives al règim general de jubilacions als 67 anys actualment vigent. De totes formes, encara que es canviï la llei, fins que aquesta no comenci a aplicar-se, estarà vigent l'article 28 abans esmentat i, si la sol·licitud es presenta abans de començar-se a aplicar la futura normativa, la sol·licitud entrarà dintre de la normativa anterior. A partir d'aquesta data s'establirà un increment progressiu de l'edat de jubilació voluntària, és a dir que probablement primer es passarà als 60 i uns mesos, a l'any següent uns quants mesos més, etc. A mode d'exemple cal recordar que el règim de la jubilació ordinària actual és el següent:

  • La jubilació ordinària és als 67 anys d’edat i cal tenir un mínim de 15 anys cotitzats per a tenir dret a pensió. El pas dels 65 als 67 anys es farà entre el 2013 i el 2027 a raó d'afegir un mes per any fins el 2018 i 2 mesos per anys des del 2019 al 2027.

  • Es podran jubilar als 65 anys amb el 100% de la pensió els que hagin cotitzat com a mínim 38 anys i 6 mesos. El pas dels 35 anys actuals a 38 anys i 6 mesos es farà entre el 2013 i 2027 a raó d’afegir 3 mesos cada any.

  • La jubilació voluntària s'endarrereix als 63 anys i cal tenir 33 anys de cotització i es penalitza amb un coeficient reductor del 7,5 % per cada any que falta per arribar als 67.

Finalment cal recordar que cobrar una pensió de jubilació és incompatible amb tenir un treballar remunerat, sigui per compte propi o per a una altre persona o entitat, que comporti estar d'alta en la Seguretat Social. Només estan permeses les activitats remunerades que no comportin estar en la Seguretat Social, com són la publicació de llibres, fer cursets, impartir conferències, etc.

Setembre de 2011

Servei jurídic del sindicat de professors AMES
www.ames-fps.com

ames@ames-fps.com