Les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC), el tractament de la diversitat, els alumnes amb necessitats educatives especials (NEE), la temporalització, l'horari i els recursos didàctics

Aquest mòdul  compren quatre parts obligatòries a la programació, que són:

  1. Líús de les noves tecnologies de la informació i el coneixement (TIC).
  2. Líatenció  a líalumnat amb necessitats educatives especials (nee) i el tractament de la diversitat.
  3. La temporalització i líhorari.
  4. Els recursos didàctics.

 

1. Líús de les noves tecnologies de la informació i el coneixement (TIC).

Aquest apartat ha díocupar com a màxim un foli. Abans de fer-ho és convenient llegir els següents documents:

Normativa de centres pàgines 173-175.

Pàgines 31-32 del Decret 29/06/2007.

Les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement (TAC). El Pla Tac.

 

2. Líatenció  a líalumnat amb necessitats educatives especials (nee) i el tractament de la diversitat

Abans de fer aquest apartat és convenient llegir els següents documents:

 Normativa de centres 2009-10 Pàg: 21-40

 LEC Article 8 (pàg. 82-83). Disposició addicional Pàg. 166

 Decret 29/06/2007 Articles 13-14

 Decret 18/06/2008 Articles 6-7.

 Les necessitats educatives especial i la LOE

Dos exemples sobre com exposar el tractament de la diversitat i l'atenció als alumnes amb NEE

 

3. La temporalització i líhorari

Per escriure aquest apartat es recomana consultar abans els casos pràctics adjunts. Síha de tenir en compte que la suma total díhores síha de tancar a 37,50 hores setmanamls.

Tres exemples sobre com exposar la temporalització

Dos exemples sobre com exposar els horaris

 

4. Els recursos didàctics

Per escriure aquest apartat es recomana consultar abans líarxiu sobre recursos adjunt. Cal tenir en compte que encara que els recursos TIC pertanyem als recursos materials, li donem importància en un apartat específic.

Accés al document que conté tres exemples sobre com exposar els recursos que s'utilitzaran