INTRODUCCIÓ PRESENTACIÓ DE CICLE

En aquest segon apartat es tracta la contextualització del cicle, de l'aula i del grup classe. Hi ha les següents tres parts diferenciades:

1.) La presentació cicle. És una petita incursió a la psicologia de Piaget. En aquesta etapa l’alumne entra de ple en l’època anomenada d'operacions concretes. S’adjunta un petit resum sobre aquest període de creixement psicològic perquè el professor faci un petit resum del perfil cognitiu dels seus possibles alumnes.

2.) L'Aula. En aquest apartat el professor ha d’explicar d’una manera breu (mig foli és suficient) que hi ha a l’aula: espais, ubicació de les taules, sistemes TAC (ordinador, canó…), etc. L’idea es que el professor que fa la programació expliqui tot el que hi ha, com si anés per primera vegada i ho comentés a la seva família o als seus amics.

3.) Grup classe. En aquest apartat es tracta d'explicar les característiques del grup humà: nombre d’alumnes, sexes, procedència, etc. També si és un grup cohesionat, la seva procedència i el alumnes que hi ha de diversitat amb necessitats educatives especials (n.e.e.). Aquí només cal dir les patologies que pateixen.

Aquí també s'ha de fer referència a les anamnesis dels alumnes (es recomana un mínim d'una i un màxim de tres). Quatre alumnes amb aquests problemes podria donar pas a preguntes del tribunal de per què no hi ha una unitat d'escolarització externa (U.S.E.E.). No val doncs la pena embolicar-se. Dins del guió de l’anamnesi cal explicar una mica un petit historial i, sobretot, parlar del nivell actual de competències (NAC) dels alumnes. Això serà a nivell de les matèries instrumentals i a nivell de la conducta.

Nota important: tot això hauria d’ocupar un màxim de quatre folis .

En aquest apartat s’adjunta :