ESQUEMA UNITAT FORMATIVA (2ª PART)

( això s’explicarà en les dues primeres sessions, que seran presencials)

UF1

 

a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts.

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

Continguts:

 

b) Activitats d’ensenyament i aprenentatge

UF1 Electrònica digital no programable

Activitats

Avaluació

d’ensenyament i Aprenentatge

RA

Continguts

CA

Instruments d’Avaluació

c) Metodologia de la unitat formativa.

 

 

 

d) Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

 

Instruments d’avaluació:

Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge.

Qualificació dels Resultats

d’Aprenentatge

Instruments d’avaluació (%)

 

 

Qüestionaris

Pràctiques

Taller

Fitxes Activitat

Proves escrites

 

 

Q1

Q2

Q3

Pt1

Pt2

Pt3

Fa1

Fa2

Fa3

Pe1

Pe2

 

RA1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RA2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Espais, equipaments i recursos de la unitat formativa

Bibliografia

 

Anem a explicar pas a pas la unitat formativa.

Comencem per el encapçalament.

Per omplir els espais hem de tenir el decret davant per anar buscant les dades

Consulteu l’arxiu mp_EE10_instalelectriques

Teniu compte amb el codi ( ho he ficat en vermell), ha de coincidir amb el grau . Això ha estat causa de molta gent que ha suspès la programació per equivocar-se de grau

TÍTOL

FAMÍLIA:

CICLE:

MÒDUL PROFESSIONAL:

CODI:

HORES TOTALS:

HLLD

TÍTOL

Instal·lacions elèctriques i automàtiques

FAMÍLIA: Electricitat i Electrònica

CICLE: Instal·lacions elèctriques i automàtiques

GM

MÒDUL PROFESSIONAL: Electrònica

CODI: MP09

HORES TOTALS: 66

HLLD: 0

 

 

Ara feu el mateix vosaltres amb la vostra especialitat.

TÍTOL

FAMÍLIA:

CICLE:

 

MÒDUL PROFESSIONAL:

CODI:

HORES TOTALS:

HLLD

 

 

 

 

 

 

UF1 Nom de la unitat formativa, hores

 

a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts.

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

Aquí heu d’anar el decret de la vostra especialitat i fer un " corte pega "del decret.

Continuem amb l’arxiu anterior: mp_EE10_instalelectriques

 

Continguts:

Igual que la part de resultats de l’aprenentage..........

 

 

Exemple

Consulteu pàgina 81 de l’arxiu

 

 

 

UF1 UF 1: Electrònica digital Durada: 26 hores.

 

 

a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts.

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

 

 1. Reconeix circuits lògics combinacionals determinant les seves característiques i aplicacions.

  1. Utilitza diferents sistemes de numeració i codis.
  2. Descriu les funcions lògiques fonamentals utilitzades en els circuits electrònics digitals.
  3. Representa els circuits lògics mitjançant la simbologia adequada.
  4. Interpreta les funcions combinacionals bàsiques.
  5. Identifica els components i blocs funcionals.
  6. Munta o simula circuits.
  7. Verifica el funcionament dels circuits
  8. Identifica les diferents famílies d'integrats i la seva aplicació.
  9. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

 1. Reconeix circuits lògics seqüencials determinant les seves característiques i aplicacions.

  1. Descriu diferències entre circuits combinacionals i seqüencials.
  2. Descriu diferències entre sistemes síncrons i asíncrons.
  3. Identifica els components i blocs funcionals.
  4. Utilitza els instruments lògics de mesura adequats.
  5. Munta o simula circuits.
  6. Verifica el funcionament de circuits bàsics seqüencials.
  7. Descriu aplicacions reals dels circuits amb dispositius lògics seqüencials.
  8. Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

 

Continguts:

 1. Circuits lògics combinacionals:

  1. Introducció a les tècniques digitals.
  2. Sistemes digitals.
  3. Sistemes de numeració.
  4. Simbologia.
  5. Anàlisi de circuits amb portes lògiques.
  6. Tipus de portes lògiques: NOT, OR, AND, NOR, NAND i EXOR.
  7. Anàlisi de circuits combinacionals.
  8. Codificadors i descodificadors.
  9. Multiplexors i demultiplexors.
  10. Comparadors.

2. Circuits lògics seqüencials:

  1. Sistemes seqüencials. Tipus de biestables.
  2. Biestables R-S.
  3. Biestables J-K.
  4. Biestables T.
  5. Biestables D.
  6. Comptadors.
  7. Registres de desplaçament.
  8. Aplicacions amb circuits seqüencials.

 

 

 

 

 

 

UF1 Nom de la unitat formativa, hores

 

a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts.

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

Continguts:

 

Ara feu vosalres al mateix amb la vostra especialitat.

 

 

 

 

 

 

 

 b) Activitats d’ensenyament i aprenentatge

 

 

UF1 Electrònica digital no programable

Activitats

Avaluació

d’ensenyament i Aprenentatge

RA

Continguts

CA

Instruments d’Avaluació

A1- Introducció a la electrònica digital

5 h.

1

1.1

1.2

1.3

1.1

1.2

1.3

1.4

1.8

1.9

· Qüestionari (Q1.1)

Descripció

-Interpretació d’esquemes.

-Definició d’electrònica analògica i electrònica digital.

-Introducció als sistemes de numeració: binari, octal, hexadecimal i BCD.

-Obtenció de la taula de la veritat de circuits amb portes lògiques.

-Interpretació d’esquemes elèctrics realitzats amb portes lògiques.

-Anàlisi del funcionament de circuits construïts amb portes lògiques.

-Definició de les portes lògiques: símbols i taules de veritat.

-Definir les característiques d’una família lògica.

-Exposar les característiques més importants de les diferents famílies lògiques

-Interpretació de les característiques tècniques de components i circuits en la bibliografia i els manuals tècnics.

-Realització del qüestionari 1.1.

Activitats d’ensenyament-aprenentatge.

Entenem les activitats com el conjunt d’accions d’ensenyament i aprenentatge contextualitzades en funció de l’alumnat, els recursos i l’adaptació a l’entorn que es proposen per l’assoliment dels resultats d’aprenentatge establerts.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Nucli Formatiu. Es una part de la unitat formativa , cal especificar el temps de durada.

- Nuclis formatius (NF)

Els nuclis formatius són agrupacions d’activitats d’ensenyament i aprenentatge amb una lògica organitzativa sobre funcions, sobre processos de treball, sobre productes, sobre tècniques, sobre el procés tecnològic en general,… establertes en la unitat formativa.

 

 

 

O Activitats que es faran a classe

1 Totes aquestes activitats pertanyem bloc 1 de Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació: Reconeix circuits lògics combinacionals determinant les seves característiques i aplicacions.

 

1.1 Introducció a les tècniques digitals.

1.2 Sistemes digitals.

1.3 Sistemes de numeració.

Son els continguts treballats dins d’aquest Nucli Formatiu

- Continguts (C)

Els Continguts són el conjunt de coneixements fonamentals que l’alumnat ha d’assimilar per assolir una determinada capacitat professional

A cada RA li correspon un bloc de continguts que integra els continguts procedimentals (saber fer), els conceptuals (saber ) i els actitudinals (saber ser i saber estar)

 

1.1 Utilitza diferents sistemes de numeració i codis.

1.2 Descriu les funcions lògiques fonamentals utilitzades en els circuits electrònics

digitals.

1.3 Representa els circuits lògics mitjançant la simbologia adequada.

1.4 Interpreta les funcions combinacionals bàsiques.

1.8 Identifica les diferents famílies d'integrats i la seva aplicació.

1.9 Realitza les tasques que cal fer individualment amb autosuficiència i seguretat.

Son els criteris s’avaluació d’aquest nucli formatiu

Criteris d’Avaluació (CA)

Els criteris d’avaluació indiquen les accions i els continguts de l’activitat o condicions que permeten valorar si s’ha aconseguit el resultat d’aprenentatge establert.

Cada RA es concreta amb diversos criteris d’avaluació (CA).

Els criteris d’avaluació es redacten en 3ª persona del present (verb) més objectiu directe (continguts)

 

 

No més cal que comproveu la relació que hi ha entre les activitats, el CA, els continguts i els criteris d’avaluació.

Qüestionari (Q1.1) es el que farem per avaluar a l’alumne. Aquí serà un qüestionari

En el nucli formatiu quatre hi ha .... · Qüestionari (Q3)

· Prova escrita (Pe2

 

Podreu observar que els instruments d’avaluació depenen de molts factors i d’activitats, algunes vegades serà fitxes altres exàmens, altre pràctiques . Son tan variables com especialitats hi ha a la F.P.

Ara heu de comprovar vosaltres el que hem fet anteriorment.

Penseu que dels quatre nuclis formatius només hem treballat dos que son el nucli formatiu 1 i aquest nucli formatiu que es el quatre.

 

 

A4 – Sistemes seqüencials

5 h.

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

· Qüestionari (Q3)

· Pràctica de taller (Pt3)

· Fitxa activitat (Fa3)

· Prova escrita (Pe2)

Descripció

-Anàlisi del funcionament dels diferents tipus de biestables:

Biestable R-S.

Biestable J-K asíncron.

Biestable D síncron activat per flanc

Biestable síncron T.

Biestables síncrons integrats amb senyals de Preset y Clear.

-Anàlisi del funcionament del comptadors, registres de desplaçament.

-Interpretació d’esquemes elèctrics i documentació tècnica de biestables.

-Realització del qüestionari 3.

-Realització de la pràctica de taller: (Pt3)

-Realització de la fitxa de la pràctica de taller Pt3 (Fa3)

 

 

 

 

 

 

 

c) Metodologia de la unitat formativa.

 

En aquest requadre heu d’especificar el tipus de metodologia que es treballa a la classe o per grups d’activitats.

Per exemple

 • Mitjançant diapositives, transparències o vídeos, explicar les diferències entre l'electrònica analògica i la digital i tots els conceptes relatius als senyals digitals.
 • Explicar amb exemples els sistemes de numeració i els codis i la seva aplicació a l'electrònica digital.
 • A l'aula d’electrònica realitzar una sèrie d'experiències que ajudin a comprendre el funcionament de les diferents portes lògiques, així com les diferents característiques de les famílies lògiques.
 • Cercar en Internet els fulls de característiques de diversos circuits integrats que continguin portes lògiques de diferents famílies lògiques.
 • .......................................................................................
 • Es pot indicar el paper del professorat i de l’alumnat en el procés formatiu, tot indicant la tipologia general d’activitats (pràctiques de laboratori, dramatitzacions, …), el tipus d’agrupació de l’alumnat (grups, parelles, grup-classe,…), les tècniques i mètodes didàctics específics (aprenentatge basat en problemes, projectes, estudi de casos, dinàmiques de grup, el portafoli,. ..)
 •  
 •  
 •  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El següent pas consistirà en definir els instruments d’avaluació utilitzats, així com el procés d’avaluació seguit per a determinar l’avaluació i qualificació de cada RA.

d) Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

 

L’avaluació serà contínua al llarg de la seva durada.

Instruments d’avaluació:

Els instruments d’avaluació són els qüestionaris, pràctiques, fitxes d’activitat.

Q1: Activitats sobre introducció electrònica i portes lògiques.

Q2: Activitats sobre blocs combinacionals.

Q3: Activitats sobre sistemes seqüencials.

Pt1: Pràctica de muntatge amb portes lògiques.

Pt2: Pràctica de muntatge amb blocs combinacionals

Pt3: Pràctica de muntatge amb sistemes seqüencials.

Fa1: Fitxa de resum de pràctica realitzada en Pt1

Fa2: Fitxa de resum de pràctica realitzada en Pt2

Fa3: Fitxa de resum de pràctica realitzada en Pt3

Pe1: Prova dels coneixements adquirits a la UF1-RA1

Pe2: Prova dels coneixements adquirits a la UF1-RA2

Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge.

Qualificació dels Resultats

d’Aprenentatge

Instruments d’avaluació (%)

 

 

Qüestionaris

Pràctiques

Taller

Fitxes Activitat

Proves escites

 

 

Q1

Q2

Q3

Pt1

Pt2

Pt3

Fa1

Fa2

Fa3

Pe1

Pe2

 

RA1

15

 

10

 

5

 

70

 

RA2

 

15

 

10

 

5

 

70

 

El RA 1 i RA 2 hauran de tenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 cadascun d’ells, a més serà imprescindible per a la superació de la unitat formativa haver lliurat totes les fitxes, qüestionaris i pràctiques demanades i tenir una nota mínima de 5 sobre 10 als apartats de fitxes d’activitats, pràctiques i qüestionaris.

Complert aquests requisits, la qualificació de la UF1 ( QUF1 ) s’obté segons la següent ponderació:

QUF1= 0,75·RA1 + 0,25·RA2.

En cas de no superar la UF de forma contínua, es realitzarà una recuperació en el període establert pel centre.

Serà imprescindible per a tenir accés a la recuperació, haver realitzat totes les qüestions, pràctiques i fitxes d’activitat.

Aquesta recuperació consistirà en una prova dels dos resultats d’aprenentatge continguts a la unitat formativa.

Per què el 75 % a RA1 i un 25 % RA2?????

Només cal fixar-se en el nuclis formatius els tres primers nuclis corresponen a AR1 i només el nucli 4 toca el RA2 Aquí només hem posat dos clis formatius dels quatre que hi ha.

Què falta de la unitat???

Només falta la part d’espais, equipaments i recursos. Bibliografia

 

Exemple 1

 

e) Espais, equipaments i recursos de la unitat formativa:

Per tal de poder desenvolupar aquesta Unitat Formativa l’alumne haurà d’utilitzar els quaderns següents, elaborats pel Departament d’Electricitat:

Quaderns de teoria:

  1. Automatització amb tècnica cablada.

Quadern d’exercicis i pràctiques:

  1. Exercicis d’automatització.

Aquest quadern conté totes les activitats conceptuals i pràctiques:

Els alumnes disposaran d’una aula virtual on trobaran tot el material didàctic que fa referència a aquesta UF i a la resta: http://phobos.xtec.cat/iesbaixemporda/moodle/index.php

Els alumnes disposaran d’una aula virtual per tal de poder realitzar les activitats següents:

Els equipaments i instruments requerits en les sessions pràctiques seran els que formen el taller d’automatismes E12 (pràctiques de taller) i el taller d’informàtica E21 (pràctiques de simulació).

En el Taller E12 cada alumne disposarà d’un quadre on realitzarà totes les pràctiques d’automatismes cablats proposades. Aquest quadre l’haurà mecanitzat el propi alumne durant la UF2 de mecanització de quadres que s’haurà realitzat abans de la UF3.

El quadre disposarà de tots els elements necessaris per a realitzar cada pràctica d’automatització cablada:

El taller d’automatismes E12 disposa del material i màquines necessàries per tal de que l’alumne el pugui connectar al seu quadre de control i realitzar les pràctiques (Pt1 a Pt18):

Bibliografia

Automatismes elèctrics i industrials – JL.Durán/H.Martínez/J.Gámiz/J.Domingo/A.Grau

Alatamar (Marcombo) – ISBN: 978-84-96334-73-1 (978-84-26715-65-4)

Automatismos industriales – Mariano Sabaca España

Mc Graw Hill – ISBN: 978-84-481-6926-8

Manuals i catàlegs: Schneider, Siemens, Omron i altres.

Webgrafia

Web Schneider Elèctric

http://www.schneiderelectric.es/sites/spain/es/inicio.page

Web Siemens España

http://w1.siemens.com/entry/es/es/

Web Omron Automatización Industrial

http://industrial.omron.es/

Web PLC Madrid. El portal del instalador Electricista

http://www.plcmadrid.es/

Web Garapen. Descàrregues de manuals Omron

http://www.garapen.es/06decdocu-inic.asp

Web InfoPLC. Portal d’automatització industrial

http://www.infoplc.net/