NOTA INFORMATIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE CATEDRÀTICS D’ENSENYAMENTS SECUNDARIS DE CATALUNYA

(ACESC-ANCABA)

La Direcció General de Personal del Departament d’Educació, a través d’una reunió amb el Sots-director General Senyor Joan Martí celebrada el dia 5 d’octubre, ens informa del següent:

1. El Departament pagarà els interessos a tots els catedràtics QUE VAN FER EL RECURS CONTENCIÓS ADMINSITRATIU a través de l’assessoria jurídica d’ACESC, en un sol pagament a la nòmina de novembre (podria ser en la d’octubre, però no és segur).

2. La quantitat a pagar és de 4901'09 euros (815.459,45 pts). Es pagarà en funció dels anys en actiu, es a dir, cobraran la quantitat íntegra els que han estat en actiu els anys objecte de la reclamació i la part proporcional els que han estat menys anys.

3. Respecte als catedràtics QUE NO VAN FER EN EL SEU MOMENT EL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU, el Departament ens informa que està pendent d’un dictamen dels serveis jurídics per saber si hauran de fer alguna acció administrativa. En aquest cas, un cop ens informi el Departament (probablement a finals de la propera setmana), ho farem saber als interessats. L’assessoria jurídica d’ACESC oferirà, si cal, el suport necessari.

Barcelona, 5 d’octubre de 2005