Instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres de Secundària públics per al curs 2007-2008

 

  I Organització general del centre

  1 Prioritats generals

  2 Integració escolar i social de l'alumnat: el centre acollidor

  2.1 Consolidar la llengua catalana, i l'occità d'Aran si escau, com a eix vertebrador d'un projecte educatiu plurilingüe. El projecte lingüístic

  2.2 Fomentar l'educació intercultural en un marc de diàleg i de convivència

  2.3 Promoure l'equitat a fi d'evitar qualsevol tipus de marginació

  2.4 Coordinador/a de llengua, interculturalitat i cohesió social del centre

  2.5 Centre educatiu i entorn: l'educació comunitària

  3 Atenció a les necessitats educatives de l'alumnat

  3.1 Acció tutorial

  3.2 Atenció a la diversitat

  3.2.1 Comissió d'atenció a la diversitat

  3.2.2 Criteris organitzatius

  3.2.2.1 Programes de diversificació curricular: aules obertes

  3.2.2.2 Professorat tutor de l'aula oberta

  3.2.2.3 Unitats d'escolarització compartida (UEC)

  3.3 Atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials

  3.3.1 Unitats de suport a l'educació especial

  3.3.2 Escolaritat compartida

  3.4 Atenció a l'alumnat nouvingut

  3.4.1 Acollida i integració

  3.4.2 Aula d'acollida

  3.4.3 Adaptacions del currículum per a l'alumnat nouvingut

  3.4.4 Avaluació de l'alumnat nouvingut

  3.4.5 Professorat tutor de l'aula d'acollida

  3.5 Procediment per a la incorporació d'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers

  3.5.1 Incorporació a l'educació secundària obligatòria d'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers

  3.5.2 Incorporació al batxillerat d'alumnat procedent de sistemes educatius estrangers

  3.6 Atenció a l'alumnat que pateix malalties prolongades

  3.7 Adaptacions i modificacions del currículum

  3.7.1 Adaptacions del currículum

  3.7.2 Modificacions curriculars i convalidacions de matèries en l'etapa d'ESO

  3.7.2.1 Modificacions del currículum - ESO

  3.7.2.2 Convalidacions de matèries

  3.7.3 Modificacions curriculars, exempcions i convalidacions de matèries en el batxillerat

  3.7.3.1 Modificacions del currículum - Batxillerat

  3.7.3.2 Exempcions i convalidacions de matèries

  3.7.4 Modificacions curriculars i exempcions en la formació professional específica

  3.7.4.1 Modificacions del currículum - FP

  4 Projecte per a la millora de la qualitat dels centres educatius públics (PMQCE)

  5 Projectes d'innovació educativa

  5.1 Biblioteca escolar

  5.2 Pla de llengües estrangeres

  6 Avaluació de centre

  7 Coordinació entre primària i secundària

  8 Programació general del centre

  9 Programacions didàctiques

  II Organització del currículum

  10 Normativa d'aplicació

  11 Educació secundària obligatòria

  11.1 Assignació horària a les matèries

  11.2 Llengua i literatura

  11.3 Matemàtiques

  11.4 Llengües estrangeres a l'ESO

  11.5 Ciències de la naturalesa

  11.6 Currículum optatiu

  11.6.1 Currículum optatiu LOE (1r i 3r curs)

  11.6.2 Currículum optatiu LOGSE (2n i 4t curs)

  11.7 Treballs o crèdits de síntesi

  11.8 Competències bàsiques

  11.9 Organitzacions pròpies de centre

  11.10 Avaluació d'alumnes de l'etapa d'ESO

  11.10.1 Criteris generals - ESO

  11.10.2 Altres consideracions en l'avaluació d'alumnes d'ESO

  11.11 Reclamacions motivades per les qualificacions de l'ESO

  11.11.1 Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs d'ESO

  11.11.2 Reclamacions per qualificacions finals d'ESO

  12 Batxillerat

  12.1 Estructura del batxillerat

  12.2 Configuració del currículum de l'alumnat

  12.3 Matèries optatives

  12.3.1 Matèries optatives tipificades

  12.3.2 Matèries optatives dissenyades pels centres

  12.3.3 Estada a l'empresa

  12.4 Matèries de la modalitat de literatura

  12.5 Llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura: lectures

  12.6 Llengües estrangeres al batxillerat

  12.7 Treball de recerca

  12.8 Avaluació d'alumnes de batxillerat

  12.8.1 Criteris generals - Batxillerat

  12.8.2 Avaluació de matèries pendents

  12.8.3 Càlcul de la qualificació final de batxillerat i de la nota d'expedient

  12.9 Incorporació d'alumnat al batxillerat

  12.9.1 Alumnes que s'incorporen al primer curs

  12.9.2 Alumnes que s'incorporen al segon curs

  12.9.3 Convalidació de matèries de batxillerat per a l'alumnat procedent de cicles formatius

  12.9.4 Alumnat que va cursar batxillerat experimental

  12.9.5 Alumnat procedent del COU

  12.10 Canvis en el currículum de l'alumnat

  12.10.1 Canvis de matèries sense canvi de modalitat

  12.10.2 Canvis de modalitat

  12.10.3 Segona modalitat

  12.11 Situacions derivades d'un canvi de centre o de règim d'estudis

  12.11.1 Canvi de centre sense canvi de règim

  12.11.2 Trasllat amb canvi de règim un cop iniciat el curs

  12.11.3 Trasllat de centre per completar matèries soltes de batxillerat

  12.12 Inscripcions extraordinàries i anul·lació de matrícula

  12.13 Documentació acadèmica - Batxillerat

  12.13.1 Expedient acadèmic - Batxillerat

  12.13.2 Actes finals de batxillerat

  12.14 Reclamacions motivades per les qualificacions del batxillerat

  12.14.1 Reclamacions per qualificacions obtingudes al llarg del curs - Batxillerat

  12.14.2 Reclamacions per qualificacions finals - Batxillerat

  13 Cicles formatius de formació professional específica

  13.1 Organització general - FP

  13.1.1 Calendari i horari

  13.1.2 Denominació i organització dels ensenyaments d'FP

  13.1.3 Durada dels cicles formatius

  13.1.4 Distribució dels cicles formatius

  13.1.5 Distribució de l'horari lectiu i del crèdit de formació pràctica en els centres de treball (FCT)

  13.1.6 Mesures flexibilitzadores de l'oferta de formació professional

  13.1.7 Sol·licitud de mesures flexibilitzadores a petició del centre

  13.1.8 Organització general de la matriculació parcial amb oferta de places vacants

  13.1.9 Matriculació fora de termini

  13.1.10 Organització d'horaris del professorat de cicles formatius

  13.1.11 Assistència de l'alumnat - FP

  13.2 Desplegament del cicle formatiu - FP

  13.2.1 Nombre d'alumnes

  13.2.2 Atribució docent del professorat

  13.2.3 Organització dels continguts

  13.3 El crèdit de formació en centres de treball (FCT)

  13.3.1 Finalitats i objectius de l'FCT

  13.3.2 Accés a la formació pràctica en centres de treball

  13.3.3 Seguiment del crèdit d'FCT

  13.3.4 Proposta d'extinció del conveni

  13.3.5 Exempció del crèdit de formació en centres de treball (FCT)

  13.4 Avaluació de l'FP

  13.4.1 Criteris generals - FP

  13.4.2 Junta d'avaluació - FP

  13.4.3 Sessions d'avaluació - FP

  13.4.4 Avaluació dels crèdits - FP

  13.4.5 Recuperació de crèdits - FP

  13.4.6 Avaluació final

  13.4.7 Documents del procés d'avaluació - FP

  13.4.8 Valoració del curs

  13.5 Qualificacions - FP

  13.5.1 Qualificació final dels crèdits - FP

  13.5.2 Qualificació del crèdit de formació en centres de treball

  13.5.3 Crèdits convalidats i exempts - FP

  13.5.4 Qualificació dels mòduls - FP

  13.5.5 Valoració i qualificació final del cicle formatiu

  13.5.6 Inalterabilitat de les qualificacions positives - FP

  13.5.7 Documents de qualificació - FP

  13.5.8 Reclamacions motivades per les qualificacions - FP

  13.6 Repetició de crèdits - FP

  13.7 Anul·lació de la matrícula - FP

  13.8 Documentació acadèmica - FP

  13.9 Accés a l'FP

  13.9.1 Cicles formatius de grau mitjà

  13.9.1.1 Accés mitjançant titulació als cicles formatius de grau mitjà

  13.9.1.2 Accés mitjançant prova als cicles formatius de grau mitjà

  13.9.2 Cicles formatius de grau superior

  13.9.2.1 Accés mitjançant titulació als cicles formatius de grau superior

  13.9.2.2 Accés mitjançant prova als cicles formatius de grau superior

  13.9.2.3 Prioritat en l'admissió d'alumnes per cursar cicles formatius de grau superior en funció de la modalitat de batxillerat cursada

  13.10 Matriculació de l'alumnat provinent de les proves d'obtenció del títol de tècnic/a o tècnic/a superior

  13.11 Incompatibilitats

  13.12 Convalidacions - FP

  13.13 Correspondència entre estudis de formació professional de grau superior i estudis universitaris de primer cicle

  13.14 Informació a l'alumnat

  13.15 Acreditació dels cicles formatius

  14 Ensenyaments d'esports

  14.1 Organització general - Esports

  14.1.1 Calendari del centre

  14.1.2 Denominació i organització dels ensenyaments d'esports

  14.1.3 Durada dels ensenyaments d'esports

  14.1.4 Distribució dels ensenyaments d'esports

  14.1.5 Distribució de l'horari lectiu - Esports

  14.1.6 Assistència - Esports

  14.1.7 Matriculació parcial - Esports

  14.2 Aplicació dels preus públics dels ensenyaments d'esports

  14.3 Desplegament dels ensenyaments d'esports

  14.4 El bloc de formació pràctica (BFP)

  14.5 Avaluació - Esports

  14.5.1 Criteris generals - Esports

  14.5.2 Junta d'avaluació - Esports

  14.5.3 Sessions d'avaluació - Esports

  14.5.4 Avaluació dels crèdits - Esports

  14.5.5 Recuperació de crèdits - Esports

  14.5.6 Sessions d'avaluació final

  14.5.7 Documents del procés d'avaluació - Esports

  14.6 Qualificacions - Esports

  14.6.1 Qualificació final dels crèdits - Esports

  14.6.2 Qualificació del BFP

  14.6.3 Crèdits convalidats i exempts - Esports

  14.6.4 Qualificació dels mòduls que s'estructuren en un crèdit - Esports

  14.6.5 Qualificació dels mòduls que s'estructuren en més d'un crèdit - Esports

  14.6.6 Valoració i qualificació final del grau mitjà i del grau superior dels ensenyaments d'esports

  14.6.7 Inalterabilitat de les qualificacions positives - Esports

  14.6.8 Documents de qualificació - Esports

  14.6.9 Reclamacions motivades per les qualificacions - Esports

  14.7 Repetició de crèdits - Esports

  14.7.1 Nombre de repeticions i convocatòries

  14.8 Anul·lació de la matrícula - Esports

  14.9 Documentació acadèmica - Esports

  14.10 Accés - Esports

  14.10.1 Accés al primer nivell de tècnic/a d'esport de qualsevol especialitat esportiva

  14.10.2 Accés al segon nivell de tècnic/a d'esport de qualsevol especialitat esportiva

  14.10.3 Accés al grau superior de tècnic/a d'esport de qualsevol especialitat esportiva

  14.10.4 Accés dels esportistes d'alt nivell

  14.11 Convalidacions - Esports

  14.12 Acreditació dels títols de tècnic/a i tècnic/a superior d'esport dels ensenyaments d'esports

  15 Programes de garantia social

  16 Tecnologies de la informació i la comunicació

  17 Ensenyament de la religió

  17.1 Opció religiosa a l'educació secundària obligatòria

  17.1.1 Opció religiosa segons la LOE (1r i 3r curs d'ESO)

  17.1.2 Opció religiosa segons la LOGSE (2n i 4t curs d'ESO)

  17.2 Religió a l'educació secundària obligatòria

  17.2.1 Religió a l'ESO segons la LOE (1r i 3r curs)

  17.2.2 Religió a l'ESO segons la LOGSE (2n i 4t curs)

  17.3 Religió al batxillerat

  III Organització del curs

  18 Calendari escolar

  19 Horari general del centre

  19.1 Règim diürn

  19.2 Règim nocturn

  19.3 Observacions sobre l'horari de l'alumnat en el centre

  19.4 Activitats que impliquen variació en els espais habituals

  19.5 Viatges escolars

  20 Criteris generals de distribució de grups i d'elaboració de l'horari

  20.1 Criteris bàsics en l'ESO

  20.1.1 Nombre i continuïtat del professorat

  20.1.2 Organització dels grups

  20.1.3 Ràtio

  20.1.4 Altres consideracions

  20.2 Criteris bàsics en el batxillerat

  20.3 Confecció de l'horari

  20.3.1 Aprovació dels criteris de confecció de l'horari

  20.3.2 Elaboració de l'horari

  20.3.3 Aprovació de l'horari

  21 Horari del professorat

  21.1 Horari general del professorat

  21.2 Reduccions de jornada

  21.2.1 Mesures organitzatives dels horaris docents del professorat substitut que cobreix reduccions de jornada

  21.2.2 Condicions específiques de l'horari setmanal per als funcionaris que tinguin entre 57 i 64 anys

  21.3 Dedicació horària dels òrgans de govern i de coordinació

  21.3.1 Òrgans unipersonals de govern

  21.3.2 Òrgans col·legiats de coordinació

  21.3.2.1 Departaments didàctics

  21.3.2.2 Departaments de formació professional

  21.3.2.3 Departament d'ensenyaments d'esports

  21.3.3 Òrgans unipersonals de coordinació

  21.3.3.1 Caps de departament didàctic

  21.3.3.2 Caps de departament de formació professional i de seminari

  21.3.3.3 Coordinació d'educació secundària obligatòria

  21.3.3.4 Coordinació de batxillerat

  21.3.3.5 Coordinació de formació professional

  21.3.3.6 Coordinació d'informàtica

  21.3.3.7 Coordinació de llengua, interculturalitat i cohesió social

  21.3.3.8 Coordinació d'activitats i serveis escolars

  21.3.3.9 Responsable de manteniment

  21.3.3.10 Coordinació de prevenció de riscos laborals

  21.3.3.11 Coordinació de qualitat i millora contínua

  21.3.4 Hores de reconeixement com a lectives i complements dels càrrecs de coordinació

  21.4 El professorat de l'especialitat de psicologia i pedagogia i els mestres de pedagogia terapèutica

  21.4.1 El professorat especialista de psicologia i pedagogia

  21.4.2 Els mestres de pedagogia terapèutica

  21.4.3 El professorat d'unitats de suport a l'educació especial

  21.5 Professorat de religió

  22 Personal d'administració i serveis i de suport socioeducatiu

  22.1 Funcions, jornada i horaris

  22.1.1 Auxiliars d'administració i subalterns

  22.1.2 Netejadors i netejadores

  22.1.3 Auxiliars d'educació especial

  22.1.4 Educadors i educadores d'educació especial

  22.1.5 Integradors i integradores socials

  22.2 Organització i condicions laborals

  22.2.1 Vacances

  22.2.2 Permisos i llicències. Comunicats. Control horari

  22.2.3 Ajuts de menjador

  22.2.4 Formació del personal

  22.2.5 Serveis extraordinaris

  IV Aspectes generals

  23 Drets i deures de l'alumnat

  24 Igualtat d'oportunitats per a nois i noies

  25 Assistència del professorat i altre personal del centre

  26 Llibres de text

  27 Seguretat i salut

  27.1 Farmaciola

  27.2 Administració de medicació a alumnes

  27.3 Prevenció del tabaquisme i de l'alcoholisme

  27.4 Control de plagues

  27.5 Plans d'emergència

  27.6 Accidents laborals

  27.7 Seguretat als laboratoris escolars

  28 Actuacions, tràmits i gestions en determinats casos d'accident o incident

  28.1 Actuacions en el supòsit de possible lesió en béns o en drets de particulars (danys soferts en la seva integritat física i en els seus béns materials)

  28.2 Responsabilitat civil

  29 Actuacions en el supòsit d'absentisme de l'alumnat

  30 Actuacions en cas de queixes sobre la prestació del servei que qüestionin l'exercici professional de personal del centre

  31 Criteris d'actuació en situacions singulars

  32 Gestió econòmica dels centres

  33 Gestió acadèmica i administrativa

  34 Ús d'imatges d'alumnes

  35 Participació de les famílies

  V Formació permanent del professorat

  36 Pla de formació de centre

  37 Plans de formació de zona

  38 Ajuts individuals i llicències d'estudi

  39 Accés a biblioteques i museus

  VI Referents normatius