INSTRUCCIONS DE LA DIRECCIÓ GENERAL D'ORDENACIÓ I INNOVACIÓ  EDUCATIVA
SOBRE L'AVALUACIÓ A L'ESOEn relació amb les avaluacions finals de l'ESO a dur a terme el present curs 2003-2004, i un cop el Govern de l'Estat ha fet pública la seva decisió de mantenir el procés d'avaluació establert per la LOQE, us notifiquem que es mantenen vigents els criteris per a l'avaluació final i promoció de curs de l'alumnat a l'ESO i per a l'avaluació final de l'etapa explicitats als punts 2.2.2 i 2.2.3 de la Resolució de 20 de maig de 2003, que dóna instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres per al curs 2003/2004 publicada al Full de Disposicions i Actes Administratius del Departament d'Ensenyament núm. 961.

En resposta a les consultes rebudes al respecte, us fem avinents les precisions següents:

1. Les avaluacions finals a l'educació secundària obligatòria s'han de realitzar en cadascun dels cursos de l'etapa i per tant no hi ha avaluacions finals de cicle.

2. L'avaluació final de cada curs comporta dos tipus de decisions: decisions sobre les qualificacions dels alumnes i decisions sobre la seva promoció al curs següent.

En la darrera sessió d'avaluació del curs escolar la junta d'avaluació ha de fer una anàlisi conjunta i global de les valoracions que es fan de cada alumne/a en cadascuna de les àrees, i del desenvolupament del crèdit de síntesi. El professor/a de cada àrea ha d'atorgar la qualificació a cada alumne/a considerant l'assoliment dels objectius de l'àrea i les valoracions que, sobre l'alumne/a, s'expressin a la junta d'avaluació.

Les decisions sobre la promoció de l'alumnat les pren de manera col·legiada la junta d'avaluació, un cop realitzades les proves
extraordinàries.

3. Els alumnes amb àrees no superades mitjançant l'avaluació contínua tenen dret a realitzar una  prova extraordinària.

Les proves extraordinàries s'han de considerar proves de suficiència, per a la superació d'àrees no superades mitjançant l'avaluació contínua, i no per a millorar les qualificacions de l'alumnat. La qualificació final de les àrees superades mitjançant una prova extraordinària serà de suficient.

Les proves extraordinàries es realitzaran de cada àrea per separat i seran elaborades i corregides pel departament didàctic corresponent.Les proves extraordinàries es duran a terme abans del dia 26 de juny de 2004.

4. Perquè l'alumne/a pugui accedir al curs següent cal que les qualificacions de totes les àrees siguin positives, amb dues excepcions com a màxim. No es comptabilitzaran els crèdits variables, que ja hauran estat contemplats en l'avaluació de l'àrea o àrees a les quals corresponguin, ni els crèdits de síntesi, que contribueixen a l'avaluació integrada de l'alumne/a. En el seu cas, es comptabilitzaran com a una única àrea les cursades amb el mateix nom en diferents cursos.

5. Un cop realitzades les proves extraordinàries, i no més tard del dia 28 de juny, la junta d'avaluació es reunirà per decidir sobre la promoció de cada alumne/a al curs següent.

Per prendre aquesta decisió la junta d'avaluació ha d'afegir a les dades d'avaluació del curs els resultats obtinguts en les proves
extraordinàries i, tenint en compte l'evolució general de l'alumne/a, l'assoliment dels objectius en les diferents àrees i en els crèdits de síntesi, decidir, per a cada alumne/a, si promociona al curs següent o bé si roman un any més en el mateix curs per tal de garantir l'assoliment de les competències corresponents.

Per tal de fer efectives les seves decisions sobre la promoció de l'alumnat, excepcionalment, de manera raonada i un cop escoltat el professorat corresponent, la junta d'avaluació podrà acordar la superació d'alguna àrea, tenint en compte la maduresa, actituds i interessos de l'alumne/a, l'anàlisi global dels seus aprenentatges i les possibilitats de recuperació i de progrés en els cursos posteriors. Per prendre aquesta decisió caldrà el vot favorable d'un mínim de dos terços dels membres de la junta d'avaluació. La qualificació d'aquestes àrees serà de suficient i s'indicarà a l'acta d'avaluació amb un asterisc.

El vot favorable de dos terços s'ha de comptabilitzar sobre el total de membres de la junta presents a la sessió. Cada professor/a pot emetre un únic vot, amb independència del nombre d'àrees que imparteixi a l'alumne/a. Els vots en blanc i les abstencions tenen en aquest càlcul els mateixos efectes que el vot negatiu.

6. La junta d'avaluació elaborarà una acta amb les qualificacions atorgades pels professors a cadascun dels alumnes en finalitzar el curs i una acta final d'avaluació on constin les qualificacions finals de l'alumnat -incorporant a les qualificacions del curs les qualificacions de les proves extraordinàries- i les decisions sobre la promoció de l'alumnat al curs següent. A les observacions de l'acta final d'avaluació es consignarà, si és el cas, les àrees del cicle o cursos anteriors que, a criteri del professor/a que imparteix l'àrea -o del departament que correspongui quan aquesta no s'imparteixi en el curs-, superin els alumnes. S'adjunten models per a l'elaboració d'aquestes actes.

7. L'alumne/a que en finalitzar el curs no compleixi els requisits per passar al següent haurà de repetir el curs. Cada curs es podrà repetir un sol cop. La junta d'avaluació establirà les mesures de reforç i suport a incloure en la programació del curs següent pels alumnes que promocionin de curs sense haver assolit els objectius d'alguna o algunes àrees.

8. Els alumnes amb necessitats educatives específiques -alumnes amb necessitats educatives especials i alumnat nouvingut- que la junta d'avaluació decideixi que han de seguir programes específics -adaptacions o modificacions curriculars individualitzades- seran escolaritzats el curs 2004-2005 al nivell i grup que, atenent la proposta educativa que se'ls  formuli, es determini en l'adaptació o modificació curricular corresponent.

Les adaptacions curriculars no suposen modificacions d'elements prescriptius del currículum establert, i per tant les ha d'elaborar i aplicar el mateix centre amb relació al seu projecte curricular i la programació de cada cicle.
Les adaptacions curriculars individualitzades han d'explicitar les característiques o situació de l'alumne/a, les prioritats educatives, el pla individualitzat -proposta curricular i emplaçaments en què es durà a terme- i els criteris per al seguiment i d'avaluació dels aprenentatges d'aquest alumnat. Les adaptacions curriculars hauran d'estar a disposició de la Inspecció des de l'inici del curs 2004-2005, sens perjudici dels ajustaments que, d'acord amb l'evolució de l'alumne/a, al llarg del curs  s'hi puguin incorporar.


Les modificacions curriculars poden incloure canvis significatius en els objectius i continguts d'una o més àrees o en la distribució de crèdits comuns i variables establerta amb caràcter general i, d'acord amb l'Ordre de 24 de novembre de 1998 (DOGC núm. 2807, de 18.1.1999), han d'éssser autoritzades pel director o directora dels Serveis Territorials
corresponent.

9. L'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria requereix la superació de totes les àrees.

Excepcionalment la junta d'avaluació, considerant la maduresa en relació amb els objectius de l'etapa i les possibilitats de progrés, pot decidir l'obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per part dels que tinguin una o dues àrees no superades, sempre que aquestes dues no siguin simultàniament d'entre les tres següents: llengua catalana i literatura, llengua castellana i literatura i matemàtiques. A aquests efectes es comptabilitzaran com a una única àrea les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. Per prendre la decisió caldrà el vot favorable d'un mínim de dos terços dels membres de la junta
d'avaluació. En qualsevol cas, per a l'obtenció del títol de graduat en educació secundària, és necessari haver assolit la capacitat d'utilitzar normalment i correctament les dues llengües oficials a Catalunya.

També en aquest cas, el vot favorable de dos terços s'ha de comptabilitzar sobre el total de membres de la junta presents a la
sessió. Cada professor/a pot emetre un únic vot, amb independència del nombre d'àrees que imparteixi a l'alumne/a. Els vots en blanc i les abstencions tenen en aquest càlcul els mateixos efectes que el vot negatiu.

Pel que fa al registre de qualificacions caldrà tenir present que:

1. El curs 2003-2004 les qualificacions finals s'expressaran en els termes Insuficient, Suficient, Bé, Notable, Excel·lent.

2. Al Llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic, les pàgines 21 i 23 -corresponents a les decisions quant a la promoció al tercer i al quart curs de l'etapa, respectivament- no hauran de ser emplenades.

3. Les qualificacions de l'alumnat d'ESO es consignaran en el Llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic a les pàgines següents:

a) En el cas que l'alumne/a promocioni al curs següent:
- les qualificacions de primer curs d'ESO es consignaran a la pàgina 29, o a les següents si aquesta ja contingués alguna anotació, d'acord amb el model adjunt.
- les qualificacions de segon curs, a la pàgina 20. En aquest cas, a l'apartat observacions de la pàgina 21 s'hi anotarà la diligència: "Les qualificacions recollides a la pàgina 20 corresponen al segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria", amb les corresponents signatures. Quan s'utilitzi un full autoadhesiu segons el model adjunt, no caldrà fer-hi la diligència.
- les qualificacions de tercer curs, a la pàgina 22.
- les qualificacions de quart curs, a la pàgina 24. En aquest cas, a l'espai en blanc de la pàgina 25 s'hi anotarà la diligència: "Les
qualificacions recollides a la pàgina 24 corresponen al segon curs de l'Educació Secundària Obligatòria", amb les corresponents signatures.
Quan s'utilitzi un full autoadhesiu segons el model adjunt, no caldrà fer-hi la diligència.

b) En el cas que l'alumne/a hagi de repetir el curs de l'ESO que acaba de cursar, les qualificacions posteriors es consignaran a la pàgina 29 o següents, d'acord amb els models adjunts.

c) A la pàgina 24, a més de consignar les qualificacions del quart curs de l'etapa, es consignarà la qualificació final d'etapa.

4.  A la pàgina 27 es consignarà l'acreditació de l'escolarització, un cop l'alumne l'hagi finalitzada.

La columna de l'esquerra es ratllarà diagonalment i la columna de la dreta es formalitzarà amb les qualificacions obtingudes en el quart curs. Alternativament, podrà utilitzar-se un full autoadhesiu segons el model adjunt.

5. En el cas que calgui traslladar el Llibre d'escolaritat de l'ensenyament bàsic a una altra Comunitat Autònoma, s'hi inclourà a la
pàgina 4, la diligència següent:
"En l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria, als efectes de pas de curs només es comptabilitzen les àrees del propi curs, i no es comptabilitzen les qualificacions corresponents a Crèdits variables i Crèdits de síntesi.En la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, a efectos del paso al curso siguiente solamente se contabilizan las áreas del propio curso, y no se contabilizan las calificaciones correspondientes a Créditos variables y Créditos de síntesis."

6. L'expedient acadèmic de l'alumne es formalitzarà d'acord amb el model adjunt. Caldrà incloure un full de resultats d'avaluació per cadascun dels cursos que l'alumne estigui matriculat en l'Educació Secundària Obligatòria.

Així mateix, us comuniquem que, pel que fa a l'organització del currículum, el curs 2004-2005 seran d'aplicació els decrets 96/1992 i 223/1992, pels quals s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'ESO, el 75/1996, pel qual s'estableix l'ordenació dels crèdits variables de l'ESO, parcialment modificats pel Decret 179/2002, de 25 de juny, i l'Ordre de 3 de juny de 1996, pel que fa a l'organització dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria.

L'organització del batxillerat es farà d'acord amb el que preveuen el decret 82/96, de 5 de març de 1996, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat, el decret 22/1999, de 9 de febrer, pel qual s'adequa l'organització dels ensenyaments de batxillerat al règim nocturn, parcialment modificats pel Decret 182/2002, de 25 de juny.Blai Gasol i Roda
Director general

Barcelona, 12 de maig de 2004