Resultats de les proves PISA 2009

El passat dimarts 7 de desembre de 2010 es va publicar l'informe PISA 2009. El resultat d'Espanya en les proves PISA ha tornat a ser molt dolent. Els nostres alumnes de 15 anys suspenen en els tres aspectes examinats (comprensió lectora, matemàtiques i ciències), és a dir no arriben a la mitjana dels 65 països participants. A més, en l'únic aspecte que sembla que es millora, que és un augment de 20 punts respecte al 2006 en comprensió lectora, els experts ja han dit que en el 2006 va haver un error i que la puntuació en realitat era 20 punts més alta que la que es va publicar. Per tant, tampoc en comprensió lectora ha hagut cap millora.

Espanya ha suspés sempre en els tres aspectes estudiats durant els 10 anys que es fan les proves PISA. Això demostra el fracàs del sistema educatiu derivat de la LOGSE i de la LOE.

Aquest sistema ja no ho defensa pràcticament cap docent en actiu, només alguns catedràtics de psicologia evolutiva i els polítics que els han fet cas.

La dada que resumeix els resultats d'Espanya en les proves PISA de 2009 és la classificació final dels 65 països. En ella Espanya ocupa els llocs 33, 34 i 36 en els tres aspectes abans esmentats. Aquests resultats són encara pitjors del que semblen si es té en compte que en el 2009 Espanya estava entre les dotze primers països segons el seu PIB i que portem estancats en aquestes posicions des de que es van a començar les proves PISA a l'any 2000.

Compensió lectora
Matemàtiques
Ciències

Si a més dels resultats en les proves PISA es té en compte que Espanya té un 30% de fracàs escolar, el doble que la mitjana europea, és a dir que un 30% dels nostres alumnes no finalitzen l'ESO en el temps previst, i que ja tenim un 20% de joves entre 18 i 24 anys que ni treballen ni estudien, és evident que el model educatiu de la LOGSE i la LOE és un complet fracàs. En un país amb una indústria cada vegada més precària i una agricultura en crisi des de fa molts anys, només una bona preparació por donar una certa tranquil·litat als nostres joves i als que dependrem d'ells en la nostra vellesa.

Cal un canvi radical, cal retornar a la cultura de l'esforç, que cap alumne que no arribi als mínims sigui promocionat de curs per interessos del seu centre educatiu. Això comporta que l'Administració ha d'establir proves externes al final de cada etapa que valorin si l'alumne pot o no pot promocionar a l'etapa següent. L'alternativa a la promoció automàtica i a la repetició per segona vegada ha de ser la diversificació a partir dels 14 anys. Si això es fa, la majoria dels nostres alumnes es veuran estimulats a treballar més, els seus professors podran exercir millor la seva professió d'ensenyants i els seus pares tindran la garantia de l'Administració del rendiment escolar dels seus fills. Així, en pocs anys, podrem assegurar el futur d'aquests joves.

Els resultats de Catalunya per separat han estat una mica millor ja que supera la mitjana de PISA en comprensió lectora, la iguala en matemàtiques i en ciències obté un suspens alt. En comparació amb les altres comunitats autònomes participants Catalunya ocupa els llocs 3, 7 i 9 en els tres aspectes abans esmentats. Això suposa una millora significativa ja que en el 2006 Catalunya va ocupar els lloc 8, 10 i 11 respectivament. Aquesta millora no està directament relacionada amb la inversió econòmica ja que Galicia i Balears, que inverteixen més que Catalunya, obtenen pitjors resultats. En canvi aquesta millora sí es pot relacionar amb l'establiment a Catalunya de les avaluacions externes al final de la Primària i la que està previst fer aquest curs al final de l'ESO. Són dues proves que no es fan en les altres comunitats autònomes. Malgrat que els seus resultats no tenen valor acadèmic, és a dir no influeixen en les qualificacions finals dels alumnes, si són comunicats a les famílies i als centres. Per tant, les famílies les poden comparar i els centres saben com estan respecte als altres centres. Tot això s'ha revelat com un estímul per al professorat dels centres.

Si s'establís que aquests resultats han de ser tinguts en compte pels centres en el moment d'avaluar l'alumnat al final de la Primària i al final de l'ESO, segur que els nostres alumnes es veurien estimulats a treballar més, els seus professors podrien exercir millor la seva tasca docent i els pares tindrien la garantia per part de l'Administració del rendiment escolar dels seus fills. Així, en pocs anys, segur que s'obtindria una millora molt significativa del nostre sistema educatiu.