Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ I DOGC

Disposicions anteriors (anteriors al 22 de febrer)

LLISTA PARTICIPANTS EN EL CONCURS DE MÈRITS PER SELECCIONAR DIRECTORS. Llistes de participants del concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. Consulta per DNI i Centre i Llistat alfabètic de participants. Accés a la informació

AYUDAS PARA CURSOS DE LENGUA INGLESA PARA ALUMNOS DE CFGM Y BACHILLERATO. Orden ECI/516/2006, de 15 de febrero, por la que se convocan ayudas para cursos de lengua inglesa, durante el verano de 2006 para alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio y primero y segundo de Bachillerato. Accés a la informació

LLOCS DE TREBALL DEFINITIUS EN APLICACIÓ DE PLANS ESTRATÈGICS DE CENTRE. RESOLUCIÓ EDC/395/2006, de 21 de febrer, per la qual s'adjudiquen, amb caràcter definitiu, llocs de treball docents de caràcter singular per l'aplicació del pla estratègic de centre. DOGC núm. 4582 - 28/02/2006 Accés a la informació

PROVES ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS. RESOLUCIÓ EDC/288/2006, de 13 de febrer, per la qual es convoquen proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà i de grau superior de formació professional específica, corresponents a l'any 2006. DOGC núm. 4575 - 17/02/2006

INSPECTORS EN CAP ADJUNTS. RESOLUCIÓ EDC/243/2006, de 3 de febrer, per la qual es nomenen els inspectors en cap adjunts dels serveis territorials del Departament d'Educació. DOGC núm. 4571 - 13/02/2006

INSPECTORS EN CAP. RESOLUCIÓ EDC/255/2006, de 6 de febrer, de nomenament dels inspectors en cap dels serveis territorials, en virtut de la convocatòria anunciada per la Resolució EDC/2062/2005, de 29 de juny. DOGC núm. 4572 - 14/02/2006

PROVES PROVISIÓ FUNCIONARIA DOCENTS. CORRECCIÓ D'ERRADA a la Resolució EDC/2340/2005, de 28 de juliol, de regulació de la fase de pràctiques que preveu la Resolució EDC/9/2005, de 7 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4441, pàg. 23928, de 4.8.2005).

PROVES PROVISIÓ FUNCIONARIA DOCENTS. CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents (DOGC núm. 4562, pàg. 4867, de 31.1.2006).

TAXES DEL DEPARTAMENT. ORDRE EDC/29/2006, de 10 de febrer, per la qual s'informa de les taxes vigents que es gestionen en el Departament d'Educació. DOGC núm. 4575 - 17/02/2006

GRATIFICACIONS JUBILACIÓ LOGSE. Gratificacions extraordinàries per la jubilació anticipada prevista a la LOGSE Accés a la resolució

PLANTILLES. RESOLUCIÓ EDC/209/2006, d'1 de febrer, de modificació de la Resolució EDC/3532/2005, de 12 de desembre, per la qual s'aproven les plantilles de personal docent dels centres docents públics dependents del Departament d'Educació per al curs 2005-2006. DOGC núm. 4569 - 09/02/2006 (Pàg. 6868) Accés a la resolució

Memòria econòmica Pacte Nacional per a l'Educació. El Departament d'Educació, seguint la seva línia de manca de sensibilitat respecte al professorat de Secundària, no ha contemplat la promoció del professorat de Secundària, per exemple, la de l'accés al Cos de Catedràtics. Accés a la resolució

El portal EPOCA ja és accesible des de qualsevol ordinador connectat a internet. L'adreça és https://epoca.gencat.net en Usuari cal posar el nostre NIF i en contrasenya la que ha donat EPOCA a cada professor. Es podrà consultar la nómina i totes les nostres dades

PLANS ESTRATÈGICS. RESOLUCIÓ EDC/185/2006, de 31 de gener, per la qual s'autoritza la pròrroga, per al curs 2006-2007, de plans estratègics de centres docents que finalitzen el curs 2005-2006, se suprimeix un pla estratègic autoritzat per al període 2002-2006 i es dóna publicitat del tancament avançat de plans estratègics autoritzats per al període 2002-2006. DOGC núm. 4567 - 07/02/2006 (Pàg. 6536) Accés a la resolució

TEMARIS DE LES OPOSICIONS A CATALUNYA. RESOLUCIÓ EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents. Accés als temaris.

OPOSICIONS. RESOLUCIÓ EDC/137/2006, de 26 de gener, de convocatòria de proves per a la provisió de places de funcionaris docents. DOGC núm. 4562 - 31/01/2006.(Fins 20 de febrer 2006) .Es convoquen 1870 places de mestre, 294 places de Secundària de les que el 50% són per docents ja funcionaris, 315 per professors tècnics i 86 oer orofessors de l'EOI. Accés a la resolució

PÈRDUA DEFINITIVA DE DESTINACIÓ. CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES EN DEFENSA DELS DRETS DELS COMPANYS AFECTATS PER LA PÈRDUA DEFINITIVA DE DESTINACIÓ. Si us plau penjeu aquests papers a la Sala de Professors i envieu les signatures abans del 15 de febrer. Accés als impresos a signar.

FONS D'ACCIÓ SOCIAL. RESOLUCIÓ EDC/154/2006, de 26 de gener, de convocatòria per a la concessió dels ajuts del Fons d'acció social per al personal funcionari docent no universitari dependent de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, corresponents a l'any 2005. (DOGC DEL 2/2/2006 Pàg. 5172) Accés a la resolució

DIRECTORS SELECCIÓ. (1) RESOLUCIÓ EDC/112/2006, de 19 de gener, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres docents públics dependents del Departament d'Educació. DOGC núm. 4560 - 27/01/2006 (Fins el 15 de febrer inclós). Accés a la resolució --- (2) RESOLUCIÓ EDC/158/2006, de 30 de gener, que modifica la Resolució EDC/112/2006, de 19 de gener. Accés a la resolució (Fins el 17 de febrer inclós) Orientacions Projecte 1--- Orientacions Projecte 2

NOVES ESPECIALITATS. ORDRE EDC/12/2006, de 18 de gener, per la qual s'aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de processos selectius per a l'ingrés a la funció pública docent i l'accés i l'adquisició de noves especialitats en els cossos docents. DOGC núm. 4561 - 26/01/2006 Accés a la resolució

PROJECTE ORATOR. ORDRE EDC/13/2006, de 12 de gener, de convocatòria del VI Concurs d'Oratòria en llengües estrangeres, adreçat als centres docents de nivell no universitari de Catalunya, en el marc del projecte Orator. DOGC núm. 4560 - 27/01/2006 Accés a la resolució

CATALÀ PROVES. RESOLUCIÓ PRE/66/2006, de 19 de gener, per la qual es convoquen les proves per a l'obtenció dels certificats de llengua catalana de la Secretaria de Política Lingüística. DOGC núm. 4558 - 25/01/2006 Accés a la resolució

TÈCNICS EN ESPORT DE MUNTANYA. RESOLUCIÓ EDC/56/2006, de 18 de gener, per la qual es convoquen diverses proves específiques d'accés als ensenyaments de règim especial de tècnic o tècnica d'esport en les especialitats d'esports de muntanya i escalada. DOGC núm. 4557 - 24/01/2006 Accés a la resolució

PROGRAMA SÒCRATES. ORDRE EDC/482/2005, de 20 de desembre, de convocatòria d'ajuts corresponents a les accions descentralitzades de la segona fase del Programa Sòcrates de la Unió Europea, per al període comprès entre l'1 de juny de 2006 i el 31 de juliol de 2007. El Programa Sòcrates és el programa d'acció comunitari en matèria d'educació de la Unió Europea per a la cooperació transnacional en l'àmbit de l'educació. L'objectiu és millorar la qualitat de l'educació mitjançant la cooperació entre els estats membres. Accés a la resolució (Fins 1 de febrer unes i fins 1 de març unes altres).

INTERINS I SUBSTITUTS. RESOLUCIÓ EDC/39/2006, de 17 de gener, per la qual es dicten instruccions relatives a la tramitació dels expedients del professorat interí i substitut que sol·licita acollir-se a les garanties de continuïtat com a personal interí docent Accés a la resolució .

JUBILACIÓ LOGSE. RESOLUCIÓ EDC/14/2006, de 9 de gener, per la qual es regula la convocatòria per a l'any 2006 de la jubilació anticipada voluntària que es preveu a la disposició transitòria novena de la Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu. (Fins 28 de febrer) Accés al document.

Jubilacions LOGSE a l'any 2006 Accés al document

Retribucions funcionaris docents a l'any 2006 Accés al document. (Font: USTEC)

Esborrany concurs de mèrits per a ser Director/a. Accés al document.

AJUTS INDIVIDUALS AL PROFESSORAT PER DESPESES DE FORMACIÓ DURANT CURS 2004-2005. Despeses de matrícula, desplaçaments, telèfon, etc. Termini Presentació de les sol·licituds: del 9 al 26 de setembre de 2005. Accés a la convocatòria.

CATEDRÀTICS 2003: EL DEPARTAMENT PAGARÀ ELS INTERESSOS A LA NÒMINA DE NOVEMBRE. Més informació. /// Model de reclamació facilitat per l'Associació de Catedràtics (ACESC) Termini: 15 de novembre.

Pla de pensions dels funcionaris de la Generalitat

COMENÇA UN NOU CURS A CATALUNYA AMB PROBLEMES D'INFRAESTRUCTURES. Alec Forssmann. La Vanguardia 06/09/2005. Catalunya cuenta con algo más de un millón de alumnos, de los cuales un 3,5% iniciará las clases, el próximo lunes, en barracones.

DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ. RESOLUCIÓ d’1 de juliol de 2005, que dóna instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària de Catalunya per al curs 2005-2006.