Impresos sobre cobrament Jubilacions 2011

Indicacions sobre com omplir els impresos respecte a activitats laborals posteriors, Seguretat Social, IRPF i forma de pagament:

IMPRÈS "DECLARACIÓN DEL INTERESADO"

EN G. Si es tenen anys treballats en la Seguretat Social convé posar-los encara que ja tinguem més de 32 anys treballats ja que en cas de viudetat es percebre el 50% i aquest es calcula del total i si s'ha posat la creueta en "Solicito la aplicación del RD 691/91" si es tenen en compte els anys de Seguretat Social per fer el càlcul de la meitat.

En H. Si no hi ha cap altre pensió posar en la primera línia "Ninguna".

En J. Posar una creueta en "No desarrollará trabajo activo", sempre i quan no es vulgui demanar l'alta en la Seguretat Social per continuar treballant.

En K. Deixar-ho tot en blanc si no es pensa canviar de domicili.

En L. Posar les dades del Banc on es vol percebre la Pensió.

IMPRÈS D'IRPF

Si no es tenen fill o pares en les situacions que es proposen simplement s'han de posar les dades personals a dalt i signar a baix a l'esquerra.

DADES BANCÀRIES NECESSÀRIES.

Cal anar al Banc i demanar un certificat o un simple imprès electrònic en que es vegi que nosaltres som els titulars del compte. Es pot aprofitar per demanar que posin el número IBAN i el número BIC en l'imprès que ens han enviat (aquests dos números apareixen a la primera pàgina de les llibretes bancàries).