HOBLE. SRA.

______________________________________ , amb DNI. num. _____________ , amb domicili al carrer ______________________________ nº _______, municipi de _________________________, districte postal: _______, e-mail: _________________, telèfon: _____________, amb domicili a efectes de notificació: AMES-ASPEPC. Apartat de Correus, 20.091 (08080) Barcelona, i que presto serveis a l'IES _____________________________________________ de la població de _______________________, comparec i exposo:

Que pel present escrit interposo RECLAMACIÓ PRÈVIA a la via contenciosa - administrativa, d’acord amb les següents

AL·LEGACIONS

PRIMERA.- Sóc Professor de Secundària i tinc coneixement que per part del Departament d'Ensenyament es paga un Complement als Mestres de Primària que imparteixen docència als centres de Secundària, que es denomina "Comp. Difer. Nivell ESO" i que té un import en el present any 2003 de 102,12 € mensuals.

SEGONA.- Com a professor de Secundària considero que tinc el mateix dret a percebre aquest complement, ja que faig les mateixes tasques docents que els mestres i encara més que ells, com és donar classes al segon cicle de l'ESO i al Batxillerat.

Per tant, en virtut del principi d’igualtat i de no discriminació, interesso que se m'aboni el mateix complement esmentat, des d'octubre de 1998 fins a l'actualitat.

Per tot això,

SOL·LICITO, que tingui per presentat aquest escrit, admetre’l, i d’acord amb l'indicat en el cos del mateix, se’m concedeixi el Complement Diferencial de Nivell ESO, que ja reben els mestres que donen classes als centres de Secundària, amb efectes des d'octubre de 1998.

______________ a ___de _____________de 2003

 

Signatura à

 

HONORABLE SRA. CONSELLERA DEL DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. BARCELONA.