Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


Curs d' Accés als Cossos de Catedràtics d'Ensenyament Secundari, d'Arts Plàstiques i Disseny i d'Escoles Oficials d'Idiomes

Si tens qualsevol dubte envia'ns un e-mail a: ames@telefonica.net o truca'ns al 659002871 (tardes)

 

1.) CONVOCATÒRIA DE L'ACCÉS DE L'ANY 2009, RECTIFICACIONS I NORMATIVES LEGALS

11.) Llista provisional d'aspirants seleccionats i no seleccionats un darrera de l'altre per ordre de puntuació total

10.) Llista provisional d'aspirants seleccionats i no seleccionats amb detall de puntuació a cadascun dels apartats (Consulta per NIF)

9.) Full d'autobaremació 2009.

8.) Llista dels llocs on estan tots els tribunals segons les diferents especialitats

7.) Consulta i acceptació o rebuig de l'assignació automàtica de puntuació (Fins el 3 de juny. Cal posar el correu de XTEC).

6.) Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos. Convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. RESOLUCIÓ EDU/1389/2009, de 15 de maig (DOGC 5386 del 25/05/09. Pàg. 42467)

5.) Llista de vocals per formar part dels tribunals.

4.) Llista provisional d'aspirants admesos i exclosos. Convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. RESOLUCIÓ EDU/822/2009, de 24 de març, per la qual es declara aprovada la (Pàg. 27769)

3.) Modificació de la convocatòria d'accés a Càtedres en el sentit de poder mantenir la puntuació de l'any anterior i afegir nous mèrits. Resolució EDU/616/2009 (DOGC 5337, de 12.3.2009)

2.) LA CONVOCATÒRIA D'ACCÉS ALS COSSOS DE CATEDRÀTICS. RESOLUCIÓ EDU/417/2009, de 23 de febrer,(DOGC 25/02/2009)

1.) Imprès en pdf de la Sol·licitud telemàtica.

 

2.) CIRCULARS D'AMES

9a circular. Full d'autobaremació i calendari

8a circular. Full d'autobaremació i calendari

7a circular. Justificació de la reclamació sobre la puntuació automàtica

6a circular. Puntuació automàtica donada pel Departament

5a circular. Puntuació en el accés anterior

4a circular. Llista provisional d'aspirants admesos/exclosos

3a circular. La sessió presencial serà el 15 d'abril de 2009

2ª cirircular. El Termini finalitza el 17 de març

 

3.) MATERIALS PER PREPARAR L'ACCÉS (Tots aquests documents són propietat intel·lectual del sindicat AMES. Queda prohibida la seva reproducció parcial o total)

Calendari de tot el procediment i terminis previstos

Full per calcular els punts que té l'aspirant segons el barem establert

Pautes i criteris d'elaboració del Projecte Docent vinculat al Departament Didàctic de l'especialitat

Criteris de valoració dels mèrits que tindran en compte els tribunals (Apartats 2 i 3.2)

Com preparar la visita de l'inspector o "Avaluació de l'Activitat Docent"

 

4.) WEBS SOBRE L'ACCÉS A CÀTEDRES.

WEB del Departament sobre l'accés a Càtedres

WEB de l'XTEC on es pot consultar els cursos de formació i perfeccionament superats

 

5.) INDICACIONS GENERALS

INFORMACIÓ GENERAL. Hi han 700 places per a Secundària, 22 per EOI i 13 per plàstiques. El procediment selectiu començarà al 19 de juny de 2009. Termini fins el 17 de març. Els que es van presentar l'any passat podran demanar que es mantingui la puntuació de l'avaluació de l'activitat docent i la valoració de mèrits de l'apartat 2 i del subapartat 3.2 obtinguda l'any passat.

Què són els Cossos de Catedràtics, quines avantatges té ser Catedràtic i per què és molt convenient no deixar passar aquesta propera convocatòria d’accés.

Com fer la sol·licitud per a presentar-se a l’Accés als Cossos de Catedràtics

Valoració del sindicat AMES del passat concurs d’accés al cossos de Catedràtics de Secundària, d’Arts plàstiques i disseny i d’Escoles Oficials d’idiomes realitzat el curs 2007/2008.

 

6.) CONVOCATÒRIA DE L'ACCÉS QUE ES VA FINALITZAR L'ANY 2008

RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes. (DOGC del 12 de desembre de 2007).

Resolució EDU/655/2008, de 26 de febrer, de modificació de la Resolució EDU/3679/2007, de 3 de desembre, de convocatòria pública d'accés als cossos de catedràtics d'ensenyament secundari, d'arts plàstiques i disseny i d'escoles oficials d'idiomes

RESOLUCIÓ EDU/1046/2008, de 7 d'abril, per la qual es dóna publicitat a la Resolució de 3 d'abril de 2008 sobre un recurs de reposició presentat pel senyor José Luis Piñeiro Gómez sobre la BAREMACIÓ DE LES TUTORIES