El fracàs escolar i la LEC

Antonio Jimeno

President d’Acció per a la Millora del l’Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)

 

Un jove professor s’ha dirigit al nostre sindicat dient-nos que estava indignat perquè en el seu centre s’havia passat a 4t d’ESO a molts alumnes de 3r que tenien de 6 a 12 suspensos; que en alguns casos això s’havia fet fins i tot contra la voluntat dels alumnes i dels seus pares, que havien demanat poder repetir el 3r d’ESO. A alguns alumnes que els havien quedat 4 o 5 matèries suspeses, l’equip de professors els havia aprovat una o dues matèries perquè només els quedessin tres suspensos i així poder-los passar a 4t; que a tots els alumnes que havien acabat el 4t d’ESO amb una, dues o tres matèries suspeses se’ls havia donat el títol de l’ESO sense cap excepció; i que a la gran majoria dels alumnes de 4t que tenien quatre matèries suspeses, l’equip de professors els en havia aprovat una perquè només en tinguessin tres de suspeses i així poder decidir després, sense cap excepció, donar-los el títol de l’ESO.

Lamentablement li hem hagut de dir que amb la normativa establerta pel Departament d’Educació no es pot actuar contra aquests abusos i que segons diuen això s’està fent en molts centres. En aquesta normativa s’estableix que dos terços del professorat poden aprovar a un alumne de qualsevol matèria, sense necessitat d’una nota mínima, fins i tot contra la voluntat del professor de la matèria, i sense límit de matèries. Que aquestes qualificacions s’han d’assenyalar a l’acta d’avaluació amb un asterisc, però que aquest asterisc no surt en les qualificacions que reben els pares. També s’estableix que l’equip docent pot decidir per majoria simple el pas al curs següent d’un alumne amb tres matèries suspeses. D’altra banda la LOE estableix que un alumne repetidor, encara que tingui un zero en totes les matèries, sempre ha de passar al curs següent.

Per entendre perquè en molts centres es fa tot això amb el vist i plau del Director, cal tenir en compte que cada any les aules de 1r d’ESO han de quedar buides per rebre els nous alumnes, que molts arriben de la Primària sense estar prou preparats, que tots els alumnes han de fer l’ESO sigui quina sigui la seva capacitat i interessos i que com que l’ensenyament és obligatori, els centres no poden donar de baixa els alumnes que es neguen a treballar i, pel mateix motiu, tenen moltes dificultats legals per fer fora els alumnes conflictius que, si repeteixen curs, tenen dret a continuar en el centre fins els 18 anys. Si a tot això se suma que l’Administració no fa cap control extern amb valor acadèmic ni al final de la Primària ni al final de l’ESO, que seria la gran solució, ja tenim l’explicació del que està passant.

Lamentablement la nova Llei d’Educació de Catalunya (LEC) tampoc estableix la realització de proves externes als alumnes, per la qual cosa tot continuarà igual. El partits polítics que la recolzen haurien d’explicar a la societat perquè no els ha interessat millorar aquesta situació i els partits que estan en contra de la LEC haurien de dir si la rebutgen per aquest motiu o és per uns altres motius "més importants".

Antonio Jimeno

President d’Acció per a la Millora del l’Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)