BUTLLETA D'AFILIACIÓ AL SINDICAT DE PROFESSORS "ACCIÓ PER A LA MILLORA DE L'ENSENYAMENT SECUNDARI" (AMES)

 

El Professor/a: _________________________________________________________

Domicili: carrer: __________________________________ nš ________ porta _____

Població: _______________________________________ Codi Postal _____________

Telèfon __________________ DNI ________________ e-mail ________________

Lloc de treball: ____________________________________ Prof. de: ________________

Adreça ________________________________________ Telèfon ________________

Desitja associar-se a: "Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" (AMES)

Domiciliació de rebuts (50 euros anuals)

Nom del Banc o Caixa: __________________________________________________

Adreça de l'Agencia: ______________________________ Població: ______________

Nš Compte:

 

 

 

---

 

 

 

 

---

 

 

---

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senyor Director, li prego que atengui, amb càrrec al meu compte/llibreta, els rebuts que li presentarà l'associació "Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari" (AMES)

Data: ___________________

 

 

  

Signatura del titular del compte o llibreta

 

Enviar aquesta butlleta signada a: AMES. Apartat de Correus 20.091 (08080) Barcelona.

E-mail: ames@telefonica.net WEB: http://amesweb.tripod.com