ÀREA: Coneixement del medi natural, social i cultural

UNITAT DIDÀCTICA nº: 2 L’energia.

Cicle: Superior

Nivell: 6é

Temporalització: 10 sessions

Període:2n trimestre

Curs escolar: 2009-2010

 

 

 

INTRODUCCIÓ:

En aquesta unitat els alumnes s’endinsaran dins el món de l’energia i la seva importància per a la vida quotidiana, les fonts i tipus d’energia, així com els usos que en fem valorant la utilització d’energies renovables. Al llarg de la unitat, també es tractarà un tema present a tota l’escola i que es treballa a tots els cursos relacionat amb l’estalvi d’energia: "el reciclatge". Es recomana l’inici d’aquesta unitat durant el mes de Gener.

OBJECTIUS:

TREBALL DE COMPETÈNCIES BÀSIQUES:

El desenvolupament d’aquesta unitat contribueix al desenvolupament de les competències de:

Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

(Obj. 1 i 2).- Realitzar observacions directes amb consciència del marc teòric.

(Obj. 8 i 9).- Prendre decisions sobre el món físic i sobre la influència de l’activitat humana, amb especial atenció a la cura del medi ambient i el consum racional i responsable.

Competència matemàtica.

(Obj. 3 i 4).- Expressar i interpretar amb claredat i precisió informacions, dades i argumentacions.

(Obj. 4, 5, 6 i 7).- Seguir determinats processos de pensament (com la inducció i la deducció, entre d’altres).

Competència comunicativa lingüística i audiovisual.

(Obj. 4, 5 i 6).- Manejar diverses fonts d’informació.

(Obj. 10).- Utilitzar el vocabulari adequat.

Competència social i ciutadana.

(Obj. 8 i 9).- Reflexionar de manera crítica sobre els fets i els problemes.

(Obj. 8 i 9).- Practicar el diàleg i la negociació per tal d’arribar a acords com la manera de solucionar conflictes

CONTINGUTS:

(Obj. 1).- L’energia.

(Obj. 2).- Tipus d’energia.

(Obj. 3).- Transformació de l’energia.

(Obj. 4).- Les principals fonts energètiques.

(Obj. 5).- L’electricitat.

(Obj. 6).- La calor, la llum i el so.

(Obj. 7).- Usos de l’energia i, l’energia renovable.

(Obj. 8).- El medi ambient

CONNEXIONS AMB ALTRES ÀREES:

Llengua: elaboració de textos de diversa tipologia de forma coherent amb l’ús del vocabulari adquirit.

Matemàtiques: raonar el de procés de producció i transformació d’energia, etc.

TIC: cerca d’imatges i informació sobre l’energia.

ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE

1ª. Sessió (1 hora):

2ª. Sessió (45 min.):

3ª. Sessió (1 hora):

4ª. Sessió (1 hora.):

5ª. Sessió (45 min):

6ª. Sessió (1 hora):

7ª. Sessió (1 hora):

8ª. Sessió (45 min.):

9ª. Sessió (1 hora):

10ª. Sessió:

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ (fitxa d’avaluació)

ACTIVITATS DE REFORÇ

ACTIVITATS DAMPLIACIÓ

CONEIXEMENTS PREVIS NECESSARIS:

Al inici de la unitat es recordarà als alumnes continguts que ja han estudiat en cursos anteriors sobre l’energia, les fonts energètiques i les combustions. També alguns aspectes sobre l’electricitat que els alumnes ja coneixen. Aquests coneixements han de servir de base per aprofundir al llarg de la unitat sobre aspectes més concrets quan a la producció i consum d’energia i en especial en relació amb el seu ús i la utilització de noves energies renovables.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT:

Entre aquestes mesures, a més de les activitats de reforç, es tindrà en compte per als tres alumnes amb nee, les possibles modificacions i/o exercicis especialment dissenyats acord a les seves capacitats i necessitats. Caldrà tenir en compte dedicar uns minuts per a donar-los explicacions individualitzades referents a les activitats i continguts, així com promoure i reforçar els treballs cooperatius i en grup, atès que són activitats que motiven i desperten el interès en aquest alumnat. Es tindrà especial cura en quant a la ubicació i el material destinats als alumnes amb dèficit sensorial per que s’ajustin a les seves necessitats. Per a les activitats d’avaluació, aquest alumnat disposarà de deu minuts més que la resta de d’alumnes.

ORIENTACIÓNS METODOLÒGIQUES:

Al inici de la unitat s’exposarà als alumnes el contingut general de la mateixa creant dubtes, interrogants i idees que s’aniran desvetllant a mesura que s’avançarà sobre el tema. Es realitzarà una introducció al tema presentant la nova informació, plantejant reptes i incitant a l’exploració i la descoberta guiada de continguts propers a la vida dels alumnes. La realització de les activitats es realitzarà de forma variada, a partir dels treballs individuals, en gran i petit grup, la qual cosa servirà, a més de potenciar l’aprenentatge significatiu, per valorar a grans trets: el respecte entre l’alumnat, l’ajut i la cooperació, etc.

AVALUACIÓ:

Donat que l’avaluació serà continua, partirà de l’avaluació inicial i es tindrà en compte en el moment de fer la valoració al final de la unitat el seguiment de l’evolució dels alumnes, es realitzarà a partir d’una graella on es valoraran tant aspectes propis de contingut, com de conducta i de relació entre companys.

Inicial: es farà palesa a través de preguntes directes i la pluja d’idees.

Formativa: es realitzarà mitjançant el treball diari, a través de la realització de resums, esquemes, murals...

Sumativa: a partir d’activitats sobre coneixements concrets i específics treballats al llarg de la unitat.

INSTRUMENTS D’AVALUACIÓ

Els instruments d’avaluació seran bàsicament la observació i seguiment del treball dels alumnes tant de forma grupal com individual i que es reuniran en forma de registre en la graella d’avaluació amb l a finalitat de valorar l’assoliment dels objectius proposats. En finalitzar cada unitat, es realitzarà un control d’avaluació final que servirà per cerciorar si s’han assolit els continguts i poder valorar, juntament amb la resta de treballs, l’evolució i progrés de cada alumne.

CRITERIS D’AVALUACIÓ

Al final de la unitat, l’alumnat ha d’haver assolit els continguts essencials:

RECURSOS: