1.) EXEMPLE DE COM PLANTEJAR LA LA UTILITZACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ (TIC) A LA MATÈRIA "TECNOLOGIA"

Les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) tenen en la nostra societat un importància capdal amb l’ús de l’ordinador com una eina bàsica i imprescindible per a la comunicació i gestió de la informació, per tant, tenim que afavorir la seva presència i saber-los utilitzar de forma eficient.

Des da la matèria de Tecnologia s’ha de vetllar perquè l’alumnat adquireixi habilitats i competències en les tecnologies de la informació i comunicació – explorar, obtenir, analitzar, intercanviar i presentar informació – per poder-les utilitzar directament en les altres matèries, en les situacions quotidianes de comunicació i per garantir-ne l’ús de manera autònoma a fi de continuar el seu aprenentatge al llarg de tota la vida.

A la secció de Tecnologia d’ESO del portat edu365.com, es pot trobar col·leccions d’exercicis i problemes per temes.

Visualització de vídeos de l’àrea de Tecnologia i diccionari de les TIC

2.) EXEMPLE DE COM PLANTEJAR L’ÚS DE LES NOVES TECNOLOGIES EN ELS INSTITUTS

Els instituts i la tasca docent que en ells es porta a terme es troben dintre d’una societat que viu plenament en l’era de les noves tecnologies. Les noves tecnologies, com la televisió, els DVD, Internet, la telefonia mòbil i els ordinadors, s’han convertit en eines quotidianes per a la comunicació, la feina i la recerca de informació.

Atès que la formació que vol oferir el centre pretén ser integral i integradora, l’ús de les noves tecnologies en el procés d’ensenyament- aprenentatge, resulta imprescindible si volem aconseguir, per una banda, la plena formació d’un alumnat que necessitarà dominar aquestes tecnologies per a la seva correcte inserció social i laboral en la societat actual, i, per l’altre, apropar-nos a uns alumnes que pertanyen a una generació que ha crescut i s’ha desenvolupat amb l’ús dels nous mitjans i que fins i tot els conceptualitza com a marca identitària.

Es per tot plegat que en aquesta Programació Didàctica s’ha procurat que hi siguin presents les noves tecnologies, per aprendre a utilitzar-les, però també com a eines en sí mateixes i elements motivadors i diversificadors del procés educatiu, donat l’alt grau de variabilitat que ofereixen en les activitats.