EXEMPLES DE COM S'HAN PRESENTAT LES COMPETÈNCIES BÀSIQUES EN DIFERENTS PROGRAMACIONS DE DIFERENTS MATÈRIES

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 1

S’entén per competència la capacitat d’utilitzar els coneixements i habilitats, de manera transversal i interactiva, en contextos i situacions que requereixen la intervenció de coneixements vinculats a diferents sabers, cosa que implica la comprensió, la reflexió i el discerniment tenint en compte la dimensió social de cada situació.

Per a l’ESO, s’identifiquen com a competències bàsiques les vuit competències següents:

Les competències comunicatives (transversals):

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual

és a la base de tots els aprenentatges i el seu desenvolupament és responsabilitat de totes les àrees i matèries del currículum, ja que en totes s’han d’utilitzar els llenguatges com a instruments de comunicació.

2. Competències artística i cultural

suposa conèixer, comprendre, apreciar i valorar críticament diferents manifestacions culturals i artístiques, utilitzar-les com a font d’enriquiment i gaudi i considerar-les com a part del patrimoni dels pobles.

Les competències metodològiques (transversals):

3. Tractament de la informació i competència digital

incorpora diferents habilitats, que van des de l’accés a la informació fins a la seva transmissió, incloent-hi la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació com element essencial per informar-se, aprendre i comunicar-se.

4. Competència matemàtica

Suposa saber utilitzar i relacionar els números, operacions, raonament matemàtic, etc... per produir i interpretar informació i per entendre i resoldre problemes relacionats amb la vida quotidiana.

5. Competència d’aprendre a aprendre

Permet ésser capaç de continuar aprenent de manera cada vegada més eficaç i autònoma d’acord amb els propis objectius i necessitats.

Les competències personals (transversals):

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal

És l’adquisició de la consciència i aplicació d’un conjunt de valors i actituds personals interrelacionades, com la responsabilitat, la perseverança, el coneixement de si mateix i l’autoestima, la creativitat...

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món:

7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

permet comprendre la societat i el món en què es desenvolupa, predir conseqüències i dirigir reflexivament accions per a la millora de la pròpia societat i del món.

8. Competència social i ciutadana

Permet comprendre la realitat social en què es viu, cooperar, conviure i exercir la ciutadania democràtica en una societat plural, així com comprometre’s a contribuir en la seva millora.

COMPETÈNCIES BÀSIQUES 2

La finalitat de l’educació és aconseguir que els nois i noies adquireixin les eines necessàries per entendre el món en què estan creixent i que els guiïn en la seva manera d’actuar.

La necessitat de plantejar com a finalitat educativa la millora de les capacitats de les persones per poder actuar adequadament i amb eficàcia fa que sigui imprescindible centrar el currículum en les competències bàsiques.

Entenem com a Competències Bàsiques el conjunt d’habilitats cognitives, procedimentals i actitudinals que s’han d’assolir al llarg de l’ensenyament obligatori per tot l’alumnat , respectant les característiques individuals. (Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria).

Hi ha vuit Competències bàsiques:

Competències transversals

Comunicatives:

  1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
  2. Competència artística i cultural
  3. Metodològiques:

  4. Tractament de la informació i competència digital.

4. Competència matemàtica.

5. Competència d’aprendre a aprendre.

Personals:

6. Competència d’autonomia i iniciativa personal.

Competències específiques centrades en conviure i habitar el món

  1. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
  2. Competència social i ciutadana.

Per avançar en l’assoliment de les competències bàsiques és fonamental emmarcar els processos d’ensenyament i d’aprenentatge entorn als quatre eixos següents:

 

OBJECTIUS I CONTINGUTS

OBJECTIUS GENERALS DE LA ETAPA

L’ESO contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies:

a) Assumir amb responsabilitat els seus deures i exercir els seus drets respecte als altres, entendre el valor del diàleg, de la cooperació, de la solidaritat, del respecte als drets humans com a valors bàsics per a una ciutadania democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits d’esforç, d’estudi, de treball individual i cooperatiu i de disciplina com a base indispensable per a un aprenentatge eficaç i per aconseguir un desenvolupament personal equilibrat.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar els estereotips que suposin discriminació entre homes i dones.

d) Enfortir les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i amb la relació amb els altres, i rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre els conflictes pacíficament.

e) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

f) Conèixer, valorar i respectar els valors bàsics i la manera de viure de la pròpia cultura i d’altres cultures, i respectar-ne el patrimoni artístic i cultural.

g) Identificar com a pròpies les característiques històriques, culturals, geogràfiques i socials de la societat catalana, i progressar en el sentiment de pertinença al país.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, textos i missatges complexos en llengua catalana, en llengua castellana i, en el seu cas, en aranès, i consolidar hàbits de lectura i comunicació empàtica. Iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

i) Comprendre i expressar-se de manera apropiada en una o més llengües estrangeres.

j) Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses, especialment en el camp de les tecnologies, per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb sentit crític.

k) Comprendre que el coneixement científic és un saber integrat que s’estructura en diverses disciplines, i conèixer i aplicar els mètodes de la ciència per identificar els problemes propis de cada àmbit per a la seva resolució i presa de decisions.

l) Adquirir coneixements bàsics que capacitin per a l’exercici d’activitats professionals i alhora facilitin el pas del món educatiu al món laboral.

m) Gaudir i respectar la creació artística i comprendre els llenguatges de les diferents manifestacions artístiques i utilitzar diversos mitjans d’expressió i representació.

n) Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum i el medi ambient, i contribuir a la seva conservació i millora.

p) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, afermar els hàbits de salut i incorporar la pràctica de l’activitat física i l’esport a la vida quotidiana per afavorir el desenvolupament personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seva diversitat.

OBJECTIUS GENERALS DE L’ÀREA DE TECNOLOGIA

1.- Concebre la tecnologia com un conjunt de coneixements operatius de diferents àrees del coneixement destinats a cobrir determinades necessitats de les persones individualment o col·lectiva.

2.- Relacionar la tecnologia amb els factors que caracteritzen el desenvolupament econòmic i social tot cercant propostes solidàries i sostenibles.

3.- Analitzar materials, objectes i sistemes tècnics per comprendre el seu funcionament, conèixer els seus elements i les funcions que realitzen, aprendre la millor forma d’utilitzar-los i controlar-los, entendre les raons que condicionen el seu disseny i construcció.

4.- Projectar i construir objectes i sistemes tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i elaborar la documentació pertinent, dissenyar i construir objectes o sistemes que resolguin el problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat.

5.- Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant recursos gràfics i informàtics, la terminologia i la simbologia adients.

6.- Treballar de forma autònoma, responsable i creativa en la presa de decisions, en l’execució de tasques i en la recerca de solucions, tot mostrant una actitud dialogant i de respecte en el treball en equip. Aplicar sempre la normalització i les mesures de seguretat.

7.- Utilitzar els diferents recursos que ens ofereixen les TIC i Internet com a eines de treball habitual així com gestionar, de forma correcta i amb seguretat, la informació, els sistemes operatius i els programes informàtics adients per a la resolució d’un problema concret o per a la representació i disseny d’objectes o processos.

8.- Utilitzar els serveis telemàtics adequats com a resposta a les necessitats relacionades amb la formació, l’oci, la inserció laboral, l’administració, la salut o el comerç, valorant fins a quin punt cobreixen les necessitats i si ho fan d’una forma apropiada i segura.

9.- Valorar de forma crítica els avenços tecnològics, la seva influència en el medi ambient, la salut i el benestar individual i col·lectiu i en la societat en general.

CONTINGUTS GENERALS DE L’ÀREA

La matèria presenta, d’una banda, els continguts tecnològics que s’han de desenvolupar en els cursos de primer a tercer per a tot l’alumnat en la matèria de Tecnologies; i de l’altra, els continguts de dues matèries optatives en el quart curs: Tecnologia i Informàtica.

Els continguts del primer curs són: La tecnologia i el procés tecnològic. Eines i materials de tecnologia; Disseny i construcció d’objectes; Les TIC com a eina per a la integració i la comunicació de la informació. Els continguts del segon curs giren a l’entorn de: Electricitat; Processos i transformacions tecnològiques en la vida quotidiana; L’ordinador com a mitjà d’informació i comunicació. Finalment, els continguts del tercer curs són: Màquines, mecanismes i estructures; Els projectes tecnològics; Les comunicacions.

Pel que fa a la matèria optativa de Tecnologia, els seus continguts se centren en: L’habitatge; Electrònica, pneumàtica i hidràulica; Control i automatització. Continguts que detallem a continuació:

QUART CURS

L’habitatge

Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d’un habitatge: situació, característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica.

Caracterització del protocol d’accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o lloguer , condicions d’habitabilitat, accés als serveis.

Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d’un habitatge, utilitzant la simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. Identificació del cost dels serveis bàsics.

Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació d’un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a situacions concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. Mesures de seguretat a l’habitatge.

Valoració d’estratègies d’estalvi energètic i d’aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i domòtica.

Electrònica, pneumàtica i hidràulica

Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de càlculs.

Caracterització d’aplicacions de l’electrònica a processos tècnics i aparells.

Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus principis de funcionament.

Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics.

Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits pneumàtics i hidràulics

Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una funció determinada.

Control i automatització

Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament.

Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament

Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la indústria.

Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l’ordinador com a element de programació i control.

Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-ne el disseny.

Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d’un robot. Elements mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment.

Disseny, construcció i programació de robots.

Valoració de la incidència de l’automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg de la història.

 

 OBJECTIUS I CONTINGUTS DIDÀCTICS (unitats didàctiques) Fer un petit resum dels

que estan redactats a les unitats didàctiques.

Objectius- continguts 2

Objectius Generals d’etapa

L’educació secundaria obligatòria contribuirà a desenvolupar les habilitats i les competències que permetin als nois i a les noies:

Objectius Generals d’àrea (veure annex número 1) estan dins del decret seria un " corta pega"

 

OBJECTIUS DE LA PROGRAMACIÓ Exemple de petit resum de les unitats i una petita menció als principals objectius i continguts

Unitat 1: Conec les parts del meu cos.

Unitat 2: El cos en equilibri.

Unitat 3: Ens concentrem

Unitat 4: Discriminació fonològica.

Unitat 5: contem fins a 99.

Unitat 6: Anem a comprar.

Unitat 7: Treballem la comprensió.

CONTINGUTS

CONTINGUTS PROGRAMACIÓ Exemple de petit resum de les unitats i una petita menció als principals objectius i continguts

Unitat 1: Conec les parts del meu cos

Unitat 2: El cos en equilibri.

Unitat 3: Ens concentrem

Unitat 4: Discriminació fonològica.

Unitat 5: Contem fins a 99.

Unitat 6: Anem a comprar

Unitat 7: Treballem la comprensió.