1.) Primer exemple sobre com exposar l'atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE)

El Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'ESO estableix que les mesures d’atenció a la diversitat tenen com a objectiu atendre les necessitats educatives de cada alumne per poder assolir les competències bàsiques, els objectius educatius i els continguts de l’etapa. Ni la diversitat sociocultural de l’alumnat, ni la diversitat en el procés d’aprenentatge, ni les discapacitats, poden suposar cap tipus de discriminació, que els impedeixi aconseguir els objectius previstos ni la titulació corresponent.

Tenint en compte les característiques dels dos alumnes amb necessitats educatives específiques que hi ha al grup, establim els ajuts necessaris i en fem un seguiment acurat per tal d’assolir les fites marcades i evitar el seu desànim (vegeu punt 3.3. alumnat de NEE). Els criteris d’avaluació divergiran dels de la resta de companys, tenint sempre presents les seves particularitats (necessitats educatives, discapacitat, nivell sociocultural...). L’objectiu primordial serà el desenvolupament de les competències bàsiques, especialment aquelles que, degut a la idiosincràcia d’aquests dos alumnes, els presenten més dificultat, com poden ser la comunicativa lingüística i la d’aprendre a aprendre.

2.) Segon exemple sobre com exposar l'atenció a la diversitat i als alumnes amb necessitats educatives especials (NEE)

Generalitats

Les tasques que genera el procés de resolució de problemes poden ser graduades de tal manera que pot ser atesa una diversitat d’interessos, de motivacions i capacitats que coexisteix a les aules de l’educació obligatòria de manera que cada alumne/a experimenti un desenvolupament real de les seves capacitats:

Qualsevol grup és divers per definició. Mitjançant les propostes adequades, s’haurà de tenir en compte els aspectes d’aquesta diversitat, amb especial atenció al fet que les propostes no fomentin cap tipus de discriminació de gènere o ètnia.

Una vegada detectada la situació de partida dels alumnes, mitjançant la observació i l’avaluació inicial, es prendran una sèrie de decisions que estaran en funció del tipus de desajustament o discapacitat d’aprenentatge que tingui cada alumne/a. Tanmateix serà útil a l’hora de prendre decisions tots els informes i suport que es pugui rebre dels departaments d’orientació. També cal detectar els alumnes amb capacitats superiors a la mitjana, la qual cosa ens amplia encara més el ventall de la diversitat.

A títol general i detectades les necessitats especials, es proposen quatre mesures d’atenció: