HORARI 1

L’horari dels professors d’ensenyament secundari es distribuirà de la manera següent:

- 18 hores de docència setmanal, de dilluns a divendres, amb horari fix en el centre oen l’aula, degudament indicades en la declaració horària individual que signa cada professor. Aquest nombre de 18 hores pot prendre’s com a mitjana mínima quan el centre o l’aula no presenti una distribució horària trimestral uniforme.

- 6 hores amb horari fix en el centre o en l’aula, destinades a tutoria d’alumnes, vigilàncies, reunions setmanals de coordinació, degudament indicades en la declaració horària individual que signa cada professor.

- 6 hores d’activitats no sotmeses necessàriament a horari fix que no han de constar en l’horari setmanal, però que s’han de fer en el centre o aula, i destinades a avaluació, claustres, reunions i altres activitats degudament programades i verificades.

- 7 hores i mitja d’activitats que no s’han de fer necessàriament en el centre o aula, relacionades amb la docència i la formació.

HORARI DEL PROFESSOR 2

L’horari dels docents s’ha elaborat segons l’Ordre Ministerial de 29 de juny de 1994, i es reparteix setmanalment de la següent manera:

Trenta hores de permanència a l’Institut, de les quals divuit hores comprenen els períodes lectius i les altres 12, considerades hores complementàries d’obligada permanència, s’utilitzen per assistir a reunions de claustre i de departament (quatre hores), per acudir a les sessions d’avaluació i de coordinació (quatre hores), i per fer guàrdia durant l’horari lectiu dels altres professors i durant l’estona de pati (quatre hores).

Set hores i mitja de lliure disposició per a la preparació de les activitats docents, el perfeccionament professional i altres activitats pedagògiques complementàries.