Atenció a la diversitat. Necessitats educatives específiques (NEE)

Generalitats

Les tasques que genera el procés de resolució de problemes poden ser graduades de tal manera que pot ser atesa una diversitat d’interessos, de motivacions i capacitats que coexisteix a les aules de l’educació obligatòria de manera que cada alumne/a experimenti un desenvolupament real de les seves capacitats:

Qualsevol grup és divers per definició. Mitjançant les propostes adequades, s’haurà de tenir en compte els aspectes d’aquesta diversitat, amb especial atenció al fet que les propostes no fomentin cap tipus de discriminació de gènere o ètnia.

Una vegada detectada la situació de partida dels alumnes, mitjançant la observació i l’avaluació inicial, es prendran una sèrie de decisions que estaran en funció del tipus de desajustament o discapacitat d’aprenentatge que tingui cada alumne/a. Tanmateix serà útil a l’hora de prendre decisions tots els informes i suport que es pugui rebre dels departaments d’orientació. També cal detectar els alumnes amb capacitats superiors a la mitjana, la qual cosa ens amplia encara més el ventall de la diversitat.

A títol general i detectades les necessitats especials, es proposen quatre mesures d’atenció: