1. NOTA DE PREMSA
  2. CARTA DIRIGIDA A LA CONSELLERA MARTA CID
  3. CARTA DIRIGIDA A LA MINISTRA MARIA JESUS SANSEGUNDO
  4. CARTA DIRIGIDA A "CARTES AL DIRECTOR"

---------------------------------------------------------

1. NOTA DE PREMSA: Associacions de Pares, Claustres de Professors i Sindicats de Professors demanen exàmens al setembre

Els sindicats de professors de Secundària AMES i ASPEPC han endegat una campanya demanant que s'estableixin "Proves Extraordinàries d'ESO i Batxillerat al setembre". Ja han recollit més de 600 adhesions entre Associacions de pares i mares d'alumnes (AMPAs) (41), Claustres de Professors (13), Consells Escolars i d'Administració (13) i professorat a títol individual (551).

En aquestes primeres setmanes que es porten de campanya hem pogut constatar que a Catalunya l'opinió majoritària dels professors de Secundària, tant de centres públics com privats, és que la promoció automàtica ha estat un greu error perquè ha propiciat la manca d’esforç per part de molts alumnes. També consideren que cal oferir una segona oportunitat al setembre als alumnes que el mes de juny tenen assignatures suspeses, per afavorir així que puguin assolir els coneixements mínims necessaris abans de començar el curs següent.

Els sindicats AMES i ASPEPC faran arribar aquesta reivindicació dels professionals de l'Ensenyament i dels pares i mares dels alumnes, tant al Departament d'Ensenyament com al Ministeri d'Educació, per tal que en aquest període transitori fins que no estigui redefinit el marc educatiu estatal i aprovada la Llei Catalana d'Educació, no es torni a establir un dels errors de la LOGSE, que va ser fer desaparèixer els exàmens de setembre.

Barcelona, 26 d'abril de 2004

AMES (Tf: 659 002 871) ASPEPC Tf. 934292906

 

2. CARTA DIRIGIDA A LA CONSELLERA MARTA CID

Honorable Senyora Marta Cid

Consellera d'Ensenyament

Generalitat de Catalunya

 

Honorable Consellera,

Els sindicats de Professors d’Ensenyament Secundari AMES i ASPEPC volem demanar-li que a Catalunya els alumnes d’ESO i Batxillerat que tenen assignatures suspeses en acabar el curs escolar el mes de juny, tinguin la possibilitat de fer exàmens extraordinaris de recuperació el mes de setembre. Hem demanat adhesions a aquesta proposta i en poques setmanes ja hem recollit més de 600 adhesions entre Claustres de Professors, AMPAS, Consells Escolars i d'Administració i professorat a nivell individual.

En aquestes setmanes hem pogut constatar que a Catalunya l'opinió majoritària dels professors de Secundària, tant de centres públics com privats, i del pares i mares d’alumnes d’ESO i Batxillerat, és que la promoció automàtica ha estat un greu error perquè ha propiciat la manca d’esforç per part de molts alumnes. També consideren que cal oferir una segona oportunitat al setembre als alumnes que el mes de juny tenen assignatures suspeses, per afavorir així que puguin assolir els coneixements mínims necessaris abans de començar el curs següent.

AMES i ASPEPC, sol·licitem que en aquest període transitori fins que no estigui redefinit el marc educatiu estatal i aprovada la necessària Llei Catalana d'Educació, no es torni a establir un dels errors de la LOGSE, que va ser fer desaparèixer els exàmens de setembre.

Atès que la redefinició per part del Departament d'Ensenyament d'aquest tema serà cabdal per assolir un ensenyament català de qualitat, aprofitem l'avinentesa per sol·licitar-vos una entrevista per parlar sobre aquest tema en profunditat i per lliurar-vos totes les adhesions recollides.

Barcelona, 27 d’abril de 2004

Atentament.

Antonio Jimeno Xavier Massó

President d’AMES Secretari General d’ASPEPC

 

3. CARTA DIRIGIDA A LA MINISTRA MARIA JESUS SANSEGUNDO

Excelentísima Señora Doña María Jesús Sansegundo

Ministra de Educación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD)

 

Excelentísima Señora:

Los sindicatos de profesores de enseñanza Secundaria de Cataluña AMES y ASPEPC queremos pedirle que para mejorar nuestro sistema educativo, se establezca que los alumnos de ESO y Bachillerato que tengan asignaturas suspendidas el mes de junio, tengan la posibilidad de hacer exámenes extraordinarios de recuperación el mes de septiembre. Hemos pedido adhesiones a esta propuesta y en pocas semanas ya hemos recogido más de 600 adhesiones entre Claustros de Profesores, Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (AMPAS), Consejos Escolares y de Administración y profesores a nivel individual.

En estas semanas hemos podido constatar que a Cataluña la opinión mayoritaria de los profesores de Secundaria, tanto de centros públicos como privados, y del padres y madres de alumnos de ESO y Bachillerato, es que la promoción automática ha estado un grave error porque ha propiciado la falta de esfuerzo de muchos alumnos. Los profesores y los padres también consideran que hace falta ofrecer una segunda oportunidad en septiembre a los alumnos que el mes de junio tienen asignaturas suspensas, para favorecer que puedan adquirir los conocimientos mínimos necesarios antes de empezar el curso siguiente.

Los sindicatos AMES y ASPEPC le solicitamos que en este período transitorio hasta que no esté redefinido el marco educativo estatal y aprobados los Reales decretos de su aplicación, no se vuelva a establecer un de los errores de la LOGSE en la Secundaria, que fue hacer desaparecer los exámenes de septiembre.

Aprovechamos esta oportunidad y el nuevo período de consultas con toda la Comunidad Educativa que su Ministerio va a iniciar, para solicitarle una entrevista para entregarle las firmas recogidas y poder hablar sobre este tema y sobre otra propuesta que consideramos muy interesante para facilitar el tan necesario pacto de Estado en educación.

Barcelona, 27 de abril de 2004.

  1. CARTA DIRIGIDA A "CARTES AL DIRECTOR"

Exàmens al setembre

Els sindicats de professors de Secundària AMES i ASPEPC hem endegat una campanya demanant que s'estableixin "Proves Extraordinàries d'ESO i Batxillerat al setembre". Ja hem recollit més de 600 adhesions entre Associacions de pares i mares d'alumnes (AMPAs) , Claustres de Professors, Consells Escolars i d'Administració i professors a títol individual.

En aquestes primeres setmanes que es porten de campanya hem pogut constatar que a Catalunya l'opinió majoritària dels professors de Secundària, tant de centres públics com privats, és que la promoció automàtica ha estat un greu error perquè ha propiciat la manca d’esforç per part de molts alumnes. També consideren que cal oferir una segona oportunitat al setembre als alumnes que el mes de juny tenen assignatures suspeses, per afavorir així que puguin assolir els coneixements mínims necessaris abans de començar el curs següent.

 

Pròximament farem arribar aquesta reivindicació dels professors i de les famílies tant al Departament d'Ensenyament com al Ministeri d'Educació, per tal que, fins que no estigui redefinit el marc general educatiu estatal i aprovada la Llei Catalana d'Educació, no es torni a establir un dels errors de la LOGSE, que va ser fer desaparèixer els exàmens de setembre.

 

Pere Barat (ASPEPC) i Antonio Jimeno (AMES)