CURS DE PROGRAMACIÓ DE FP SEGONS LA LOE

ESQUEMA GENERAL PROGRAMACIÓ. 1ª PART

Introducció:

1.- Contextualització del centre

Definir les característiques sociològiques del Centre.

Definir les característiques físicas del Centre

Definir la tradició i realitat pedagògica del Centre. Documents

Definir les característiques organitzatives del Centre.

Definir els serveis del Centre i/o Zona.

2.- Ubicació del mòdul..............en el cicle formatiu de grau.......

Fonamentació

Perfil professional.......

Competència general.

Competència professional, personal i social

Unitats de competència i realitzacions i dominis professionals.

Objectius generals del cicle formatiu........

Ordenació didàctica del cicle formatiu

3.- Programació del mòdul .........................

Fonamentació.

Temporalització

Objectius.

( Objectiu fonamental)

Organització de continguts.

Tipus i enunciat del contingut organitzador.

Estructura de les unitats formatives

(petita introducció- explicació a les unitats formatives del mòdul)

Metodologia.

Avaluació. Criteris d’ avaluació

Activitats complementaries i extraescolars

Organització dels espais i recursos

Atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques

Tractament de temes transversals

L’ús de les tecnologies de la informació.

ESQUEMA UNITAT FORMATIVA (2ª PART)

( això s’explicarà en les dues primeres sessions, que seran presencials)

UF1

 

a) Resultats d’aprenentatge, criteris d’avaluació i continguts.

 

Resultats de l'aprenentatge i criteris d'avaluació:

Continguts:

 

b) Activitats d’ensenyament i aprenentatge

UF1 Electrònica digital no programable

Activitats

Avaluació

d’ensenyament i Aprenentatge

RA

Continguts

CA

Instruments d’Avaluació

c) Metodologia de la unitat formativa.

 

 

 

d) Instruments d’avaluació i recuperació de la unitat formativa

 

Instruments d’avaluació: Obtenció de la qualificació de cada resultat d’aprenentatge. Qualificació dels Resultats d’Aprenentatge, Instruments d’avaluació (%), Qüestionaris, Pràctiques, Taller Fitxes Activitat, Proves escrites, Q1, Q2, Q3, Pt1, Pt2, Pt3, Fa1, Fa2, Fa3, Pe1, Pe2, RA1, RA2,

 

e) Espais, equipaments i recursos de la unitat formativa

Bibliografia