Tecnologia (optativa de quart d'ESO)

Continguts

L'habitatge

Anàlisi dels elements que condicionen el disseny d'un habitatge: situació, característiques bàsiques, necessitats dels usuaris, estètica.

Caracterització del protocol d'accés a un habitatge: tràmits per a la seva compra o lloguer , condicions d'habitabilitat, accés als serveis.

Anàlisi dels components que configuren les instal·lacions d'un habitatge, utilitzant la simbologia corresponent i reconeixent la normativa de seguretat. Identificació del cost dels serveis bàsics.

Reconeixement de les tècniques bàsiques i dels materials de manteniment i reparació d'un habitatge. Aplicació de tècniques de manteniment i reparació a situacions concretes. Valoració dels avantatges de la utilització de nous materials als habitatges. Mesures de seguretat a l'habitatge.

Valoració d'estratègies d'estalvi energètic i d'aigua als habitatges: arquitectura bioclimàtica i domòtica.

Electrònica, pneumàtica i hidràulica

Anàlisi de circuits electrònics analògics i digitals senzills, reconeixent els components bàsics, la seva simbologia i el seu funcionament. Realització de càlculs.

Caracterització d'aplicacions de l'electrònica a processos tècnics i aparells.

Anàlisi i descripció dels components dels sistemes pneumàtic i hidràulic i dels seus principis de funcionament.

Aplicació de la pneumàtica i la hidràulica a la indústria i altres entorns tècnics.

Ús de simuladors per analitzar el funcionament de circuits electrònics i dissenyar circuits pneumàtics i hidràulics

Disseny i muntatge de circuits electrònics i pneumàtics que compleixin o realitzin una funció determinada.

Control i automatització

Anàlisi dels diferents elements de control: sensors, actuadors i dispositius de comandament.

Anàlisi de sistemes automàtics: components i funcionament

Aplicació de la tecnologia de control a les instal·lacions dels habitatges i a la indústria.

Disseny, planificació i construcció de sistemes automàtics. Ús de l'ordinador com a element de programació i control.

Ús de simuladors informàtics per comprendre el funcionament de sistemes automàtics i fer-ne el disseny.

Màquines automàtiques i robots: automatismes. Arquitectura d'un robot. Elements mecànics i elèctrics necessaris per el seu moviment.

Disseny, construcció i programació de robots.

Valoració de la incidència de l'automatització en el desenvolupament tecnològic al llarg de la història.

Connexions amb altres matèries

Amb totes les matèries, utilització dels recursos TIC.

Criteris d'avaluació

Comprendre el procés d'accés i les característiques bàsiques dels habitatges. Reconeixement i valoració de l'evolució tecnològica als habitatges.

Descriure i identificar els elements de les diferents instal·lacions domèstiques per tal de comprendre el seu funcionament , el cost de la seva utilització, així com les mesures de seguretat a contemplar

Realitzar activitats de manteniment i reparacions bàsiques a partir d'un exemple real.

Proposar estratègies d'estalvi d'energia i aigua a les llars així com d'automatització aplicada a casos reals o simulats.

Descriure el funcionament i l'aplicació de circuits electrònics senzills.

Realitzar operacions lògiques emprant l'àlgebra de Boole, relacionant plantejaments lògics amb processos tècnics i resoldre mitjançant portes lògiques problemes tecnològics senzills.

Analitzar i descriure els components de sistemes pneumàtics i hidràulics i identificar-ne les seves aplicacions a sistemes de l'entorn.

Dissenyar i construir circuits electrònics i pneumàtics senzills amb components que compleixin una determinada funció en un mecanisme o màquina i mitjançant simuladors.

Analitzar els diferents elements de control de sistemes automàtics i descriure'n el seu funcionament i aplicacions.

Dissenyar i construir sistemes automàtics i robots utilitzant les eines informàtiques adients per a la seva programació i aplicar-los a sistemes tècnics quotidians.

Materialitzar un projecte tècnic, individual o en grup, integrador de les tecnologies treballades, elaborant la memòria tècnica en suport informàtic i realitzant l'exposició en públic i amb suport multimèdia.

Relacionar els factors que poden permetre que les noves tecnologies millorin el procés de producció: aplicació de la informàtica i substitució d'eines per la robòtica amb disminució de riscos i millora de l'eficàcia.