ORDENACIÓ DE L'ESO DOGC núm. 4915 - 29/06/2007

Annex 3

L'assignació horària global de les matèries dels tres primers cursos de l'educació secundària obligatòria és la següent:

Llengua catalana i literatura: 315 hores.

Llengua castellana i literatura: 315 hores.

Llengua estrangera: 315 hores.

Matemàtiques: 315 hores.

Ciències de la naturalesa: 350 hores.

Ciències socials, geografia i història: 315 hores.

Educació física: 210 hores.

Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores.

Educació visual i plàstica: 140 hores.

Música: 140 hores.

Tecnologies: 210 hores.

Matèries optatives: 245 hores.

Tutoria: 105 hores.

Religió (voluntària): 140 hores.

Quart curs

L'assignació horària de les matèries del quart curs de l'educació secundària obligatòria és la següent:

Llengua catalana i literatura: 105 hores.

Llengua castellana: i literatura 105 hores.

Llengua estrangera: 105 hores.

Matemàtiques: 105 hores.

Ciències socials, geografia i història: 105 hores.

Educació eticocívica: 35 hores.

Educació física: 70 hores.

Biologia i geologia: 105* hores.

Educació visual i plàstica: 105* hores.

Física i química: 105* hores.

Informàtica: 105* hores.

Llatí: 105* hores.

Música: 105* hores.

Segona llengua estrangera: 105* hores.

Tecnologia: 105* hores.

Projecte de recerca: 35 hores.

Tutoria: 35 hores.

Religió (voluntària): 35 hores.

* L'alumnat cursarà tres de les matèries senyalades.

Annex 4

Assignacions horàries de les diferents matèries

Cursos de primer a tercer. Mitjana setmanal

Matèries

1r

2n

3r

Llengua catalana i literatura

3

3

3

Llengua castellana i literatura

3

3

3

Llengua estrangera

3

3

3

Matemàtiques

3

3

3

Ciències de la naturalesa

3

3

4

Ciències socials, geografia i història

3

3

3

Educació física

2

2

2

Música

3

-

1

Educació visual i plàstica

-

3

1

Tecnologia

2

2

2

Educació per a la ciutadania

-

-

1

Religió (opcional)

2

1

1

Tutoria

1

1

1

Matèries optatives

2

3

2

Total setmanal

30

30

30

El treball de síntesi, en cas que s'organitzi de forma extensiva, es durà a terme dins l'horari de les matèries.

Quart curs. Mitjana setmanal

Matèries

4t

Llengua catalana i literatura

3

Llengua castellana i literatura

3

Llengua estrangera

3

Matemàtiques

3

Ciències socials, geografia i història

3

Educació eticocívica

1

Educació física

2

Projecte de recerca

1

Religió (opcional)

1

Tutoria

1

Matèries optatives específiques

9

Total setmanal

30

*L'alumnat ha de cursar tres matèries optatives específiques a raó de tres hores setmanals d'entre les següents:

Biologia i geologia.

Física i química.

Educació visual i plàstica.

Música.

Tecnologia.

Informàtica.

Llatí.

Segona llengua estrangera.

Annex 5

Els projectes interdisciplinars o globalitzats que els centres implementin, amb l'aprovació del Consell Escolar o, en el seu cas, del titular del centre, a l'empara de l'article 23.8 d'aquest decret, hauran de mantenir els següents mínims d'hores per matèria:

Assignació horària global mínima de les matèries dels tres primers cursos

Llengua catalana i literatura: 300 hores.

Llengua castellana i literatura: 300 hores.

Llengua estrangera: 280 hores.

Matemàtiques: 245 hores.

Ciències de la naturalesa: 210 hores.

Ciències socials, geografia i història: 210 hores.

Educació física: 105 hores.

Educació per a la ciutadania i els drets humans: 35 hores.

Educació visual i plàstica: 105 hores.

Música: 105 hores.

Tecnologies: 140 hores.

Religió (voluntària): 140 hores.

Assignació horària mínima de les matèries de quart curs

Llengua catalana i literatura: 105 hores.

Llengua castellana i literatura: 105 hores.

Llengua estrangera: 90 hores.

Matemàtiques: 90 hores.

Ciències socials, geografia i història: 70 hores.

Educació eticocívica: 35 hores.

Educació física: 35 hores.

Biologia i geologia: 70* hores.

Educació visual i plàstica: 70* hores.

Física i química: 70* hores.

Informàtica: 70* hores.

Llatí: 70* hores.

Música: 70* hores.

Segona llengua estrangera: 70* hores.

Tecnologia: 70* hores.

Religió (voluntària): 35 hores.

* L'alumnat cursarà tres de les matèries senyalades.

Cada curs tindrà el màxim d'hores setmanals que estableix l'article 11.1.

(07.176.092)