Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


PROPOSTES SOBRE ELS EQUIPS DIRECTIUS

1.) A la coalició sindical AMES-USOC considerem que un dels principals objectius de tot professor és aconseguir que el centre on treballa mantingui el nombre d'alumnes i que això, en gran part, passa per tenir un bon Equip Directiu.

2.) Que per poder realitzar una bona gestió de govern els Equips Directius necessiten aconseguir les següents competències i millores:

a) Que en matèria curricular i de mesures correctores els Equips Directius siguin els màxims òrgans de govern del centre. Això vol dir que respecte a aquests dos temes els Consells Escolars només siguin òrgans assessors de l'Equip Directiu.

b) Que la selecció del Director sigui realitzada exclusivament per professionals del sector i en base al projecte, capacitat i mèrit dels candidats. Que la formació dels Equips Directius es faci dintre de l'horari laboral. Que les retribucions estiguin d'acord amb el grau de responsabilitat. Que s'estableixi un any sabàtic cada 10 anys d'exercici de càrrec directiu, per a formació i actualització en organització i gestió de centres. Que s'incrementin les hores destinades a gestió dels Equips directius.

c) Que els càrrecs directius han de tenir possibilitat de continuïtat indefinida, inclòs en el mateix centre, sempre i quan superin periòdicament els controls externs pertinents. Només així els membres dels Equips Directius poden compensar l'esforç personal realitzat i l'Administració pot disposar d'experts en gestió directiva.

d) Que l'avaluació periòdica de la seva gestió es faci en funció de resultats objectius. Aquests bàsicament han de ser els resultats dels alumnes del centre en proves externes anuals, les futures proves de diagnòstic, en comparació amb els resultats d'altres centres propers o de centres d'altres barris de similar context social.

3.) Que si bé l'autonomia de centre és imprescindible per a poder adequar el servei educatiu a les necessitats de l'alumnat, l'autonomia de centre només pot donar bons resultats si s'estableixin proves externes anuals al final de cada etapa. Només així és poden evitar possibles abusos respecte a la qualitat de l'ensenyament que realment imparteix el centre.

Sindicat AMES
www.ames-fps.com
T: 659 002 871
Sindicat USOC
www.usoc.es/ensenyament/
T: 933.298.111