RESUM DE L’ENTREVISTA AMB EL DIRECTOR GENERAL DE L’EDUCACIÓ BÁSICA I EL BATXILLERAT, EL SENYOR JAUME GRAELLS, SOBRE LES PROPOSTES DEL SINDICAT AMES EN RELACIÓ A LA FUTURA LLEI DE L’EDUCACIÓ DE CATALUNYA (LEC) I EL FUTUR DECRET DE BATXILLERAT

La reunió es va celebrar el dimarts 18 de març a les 10h. Per part d’AMES van assistir el president, Antonio Jimeno, i el Secretari, Josep Marlés.

Respecte al futur Decret de Batxillerat

Li vam lliurar una còpia de les propostes que el divendres 14 de març ja havíem entrat per Registre. Aquestes propostes han estat elaborades a partir de les opinions que hem rebut dels afiliats i simpatitzants. Els podeu consultar polsant aquí.

El senyor Graells ens va comentar que s’està estudiant la possibilitat d’establir una via dintre del Batxillerat no encaminada cap a la Universitat sinó cap a la FP superior, la conveniència de disposar de més hores per les matèries de modalitat i que per això s’han vist obligats a reduir les hores de català i castellà en l’horari de comuns. Segons ens va indicar a la resta d’Europa les matèries comuns no superen el 35% del total i nosaltres encara tindrem un 47%. 

Vam comentar la possibilitat de gratificar la tutoria de treballs de recerca de Batxillerat amb una remuneració econòmica específica, en lloc d’una simple disminució d’hores i que això compti com a mèrit.

Respecte a la futura Llei de l’Educació de Catalunya

Ens va comentar que totes les propostes contingudes en el Document de Bases són discutibles, que el Departament agraïa el diàleg amb tots i que no es podia entendre una posició prèvia de ruptura.

Nosaltres li vam exposar que per això mateix no havíem secundat la vaga del 14 de febrer, però que estàvem molt preocupats per la possibilitat que la incorporació del professorat als centres i la seva  continuïtat pogués passar a no estar basada en capacitat i mèrits, sinó en el criteri subjectiu del Director. Li vam preguntar la seva opinió sobre la nostra proposta d’establir unes proves externes al final de l’ESO pels alumnes que volen continuar estudiant (FP o Batxillerat) i li van explicar que els resultats dels alumnes en aquestes proves, comparats amb els dels alumnes d’altres centres del mateix context social, podrien servir per avaluar tant a les direccions com al professorat i evitar així arbitrarietats i subjectivismes. Podeu consultar la nostra proposta complerta polsant aquí.

El senyor Jaume Graells ens va comentar que el Departament es planteja establir unes proves al final de l’ESO, però simplement amb caràcter de diagnosi i no amb caràcter acadèmic com nosaltres demanem, que volen que estiguin molt ben fetes i que això requereix temps i molta feina de preparació, que els resultats seran públics però no per a fer cap ranking de centres, sinó per estimular els equips docents; que s’estudia que el professorat amb més experiència realitzin tasques de formació i assessorament del professorat novell; que volen que el 80% de les plantilles siguin fixes i que només la resta pugui ser perfilat; que els equips directius, una vegada finalitzada la seva tasca en un centre, haurien de poder continuar fent-la en altres centres, que això també afavorirà l’estabilitat de la plantilla fixa del centre; que el Departament es proposa millorar el seu coneixement sobre les necessitats i potencialitats de cada centre per poder fer unes bones avaluacions; i que demana a tots els col·lectius implicats en l’educació una disposició de diàleg i de responsabilitat per poder millorar el nostre sistema educatiu.

Nosaltres vam valorar positivament la voluntat de fer aquestes proves externes al final de l’ESO, ja que poden servir perquè el professorat tingui proves objectives de la qualitat del seu treball, davant de possibles arbitrarietats. Vam lamentar que el Departament no els vulgui donar valor acadèmic per l’alumne, com per exemple que la nota sigui un mèrit en el procés de matriculació en un centre, ja que així es perd el seu valor d’estímul a l’esforç. Respecte a les direccions vam comentar que estem d’acord en què el sistema aprofiti al màxim l’experiència adquirida pels directors, en lloc de desaprofitar-la com, desgraciadament, passa ara. Nosaltres pensem que, en canvi, els Caps dels Departaments Didàctics d'un centre sí s’haurien de mantenir durant molts anys, per poder consolidar l’estil de treball i la seva experiència didàctica.  Els Caps dels Departaments Didàctics han de constituir el nucli del projecte docent del centre.