PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - CIUTADANS PEL CANVI

ENQUESTA

Professorat

1. Professors desplaçats i pèrdua de plaça als IES. Consideren convenient congelar la supressió de places de professors en els IES prevista pel Departament pel proper curs, fins que no es coneguin les necessitats reals de professorat de cada centre derivades de la futura aplicació de la LOCE?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: (La pregunta és una doble negació que en català són enganyoses) Sens dubte la LOCE pot provocar noves necessitats, però l’estabilització de plantilles és un element fonamental per a la millora de la qualitat de l’educació, per tant, s’ha d’avançar tot el que es pugui cap a aquest objectiu.

2. Continuïtat de tots els professors que ja tenen la condició de Catedràtic. Pensen complir l’última sentència sobre els Catedràtics de Secundària en el sentit que "tots els professors que van obtenir l'accés a la condició de catedràtic a l’última convocatòria han de continuar amb aquesta condició", en lloc de retirar aquesta condició a 60 professors, com pensa fer el Departament?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Agradin o no les sentències s’han de complir. D’altra banda un error de l’Administració de fa tants anys (anunciat en el seu dia per part de molts de nosaltres) no pot perjudicar a l’administrat.

3. Nou concurs-oposició al Cos de Catedràtics. Pensen convocar un nou concurs- oposició per accedir al nou cos de Catedràtics de Secundària en el termini màxim de dos anys per incentivar l'actualització del professorat i per possibilitar la seva promoció professional?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar: X

Comentari: La condició de catedràtic no és la única manera d’incentivar l’actualització del professorat. La promoció professional ha de passar també per altres mesures que no siguin únicament el canvi de cos. Nosaltres proposem una carrera docent, en la que hi té paper la condició de catedràtic, però que vol ser molt més ambiciosa. Quan tota la proposta estigui a punt i l’hàgim negociada (pot ser abns de dos anys i així ho esperem) posarem en marxa les mesures que contingui.

4. Tornar al professor la competència i la responsabilitat de la qualificació dels seus alumnes. Consideren que la qualificació de cada assignatura és una responsabilitat del professor que la imparteix i que, per tant, no ha de poder ser alterada ni canviada per altres professors, com ja ha establert el Departament d’Ensenyament?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari: La qualificació de cada assignatura és una responsabilitat de cada professor, l’avaluació de l’alumne en el seu ensenyament obligatori ha de ser global, com global ha de ser el procés d’ensenyament aprenentatge en aquests nivells. L’equip de professors ha de treballar de manera conjunta i ha de considerar tots els aspectes que incideixen en l’educació dels seus alumnes, que poden ser estrictament relacionats amb una disciplina acadèmica o poden provenir d’altres aspectes.

5. Tornar al professorat la competència de poder establir sancions. Consideren que tots els professors davant del mal comportament d'un alumne han de poder aplicar l'expulsió de classe durant aquella hora i de poder fer-li una amonestació escrita, en lloc d'estar limitats a simplement poder enviar els alumnes a anar a veure al Cap d'Estudis o al Director, com vol establir el Departament d’Ensenyament (Article 32)?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar: X

Comentari: La pregunta està mal formulada en el seu abast. És l’equip de professors d’un centre el que ha d’acordar les normes de funcionament respectant els drets que tenen reconeguts els alumnes i els professors i, sobre aquestes normes, funcionar com un tot. Si un equip de professors d’un centre no és capaç de posar-se d’acord amb la seva manera de funcionar difícilment aconseguirem que els alumnes entenguin com s’han de comportar.

6. Reconeixement de les associacions de professors com interlocutors davant de l’Administració. Pensen mantenir reunions periòdiques amb les associacions de professors per discutir els temes relacionats amb el currículum de la seva especialitat, com ara ja fan amb els sindicats pels temes laborals?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

Sistema Educatiu

7. Exàmens de setembre a l’ESO. Són partidaris que els exàmens extraordinaris de l’ESO per recuperar assignatures pendents es facin al setembre i no a finals de juny, com ha previst el Departament d’Ensenyament, a fi de que els alumnes disposin de temps suficient per preparar-se?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar: X

Comentari:

8. Supressió de la promoció automàtica dintre del cicle. Estan d’acord amb què els alumnes no repetidors d’ESO que, després de la convocatòria ordinària i de la convocatòria extraordinària, tenen més de dues assignatures pendents és convenient que repeteixin curs?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: No estic d’acord amb la promoció automàtica, ara bé, respecte a les dues assignatures ja he comentat que crec que l’avaluació ha de ser global.

9. Nota mínima per poder aprovar l’ESO amb dues assignatures pendents. Són partidaris d’establir que per poder aprovar l’ESO amb dues assignatures pendents sigui imprescindible una nota mínima en aquesta assignatura i haver mantingut una bona actitud en les seves classes?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Per aprovar l’ESO s’ha de fer una avaluació global positiva, no podem certificar que un o una alumna hagin adquirit les competències suficients si això no és així, si en alguns aspectes de la seva educació no ha arribat a assolir els mínims satisfactoris, per tant, tan el rendiment acadèmic com l’actitud personal són elements clau a l’hora d’avaluar. En qualsevol cas, i seguint el fil conductor del conjunt de les seves preguntes que han fet fins ara, considero que no s’hauria d’arribar a una situació final on les discrepàncies entre les persones que formen l’equip d’avaluació estiguin tan "confrontades". De les seves preguntes se’n podria desprendre que l’equip de professors que dona classe a un grup d’alumnes no manté contactes sobre el funcionament del grup fins a final de curs i, crec, que això no és així, sigui quina sigui la normativa que s’apliqui. Està clar que els professors d’un grup haurien d’afrontar els problemes de cada un dels alumnes abans d’haver d’arribar a una situació final de "crisi" de l’equip a l’hora d’acordar la seva avaluació i buscar-hi solucions abans de no ser-hi a temps.

10. Garantir les qualificacions finals. Consideren que l’Administració Educativa catalana hauria d’establir algun tipus de control extern als centres, sobre els coneixements dels alumnes, com es fa en altres països, per garantir que les qualificacions finals de l’ESO que donen els centres, reflecteixen els coneixements reals dels alumnes?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Per garantir les qualificacions finals i l’avaluació final que es fa de tots i de cada un dels alumnes del centre, així com de les raons dels problemes i llacunes que es puguin detectar, per tant una avaluació de resultats i una avaluació de processos.

11. Proves d’accés. Si és així considerarien que, per no augmentar el fracàs escolar, en lloc de fer una revalida de l'ESO seria més convenient establir una prova d’accés al Batxillerat i a la FP només pels alumnes que, amb l’ESO acabada, vulguin cursar aquests estudis?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Els resultats de les avaluacions del professorat d’un centre, sobre tot si estan contrastades per una avaluació externa, han de ser el referent per a poder accedir a altres ensenyaments. S’ha de tenir en compte que les competències que han d’adquirir els alumnes en un procés d’ensenyament aprenentatge no són avaluables únicament mitjançant una prova externa, les anàlisis que s’han fet a nivell europeu per poder establir sistemes d’avaluació fiables i integrals amb una única prova externa presenten serioses dificultats. Per tant, l’autoritat avaluadora ha de recaure sobre l’equip d’avaluació d’un centre amb els contrastos externs que ens permetin detectar si el sistema té desviacions importants i les raons per les quals es produeixen.

12. Itineraris a l’ESO. Estan d’acord amb l’establiment d’itineraris flexibles al segon cicle de l’ESO, com ja ha establert la LOCE, per a què l’alumnat i les seves famílies puguin triar el que considerin més adequat?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Si m’expliquen quina és la "flexibilitat" d’aquests itineraris potser arribaré a entendre’ls, tal i com estan plantejats ara el que fan és introduir més rigidesa i no resolen els problemes de tractament de la diversitat. Parteixen d’idees preconcebudes que no s’adapten a les necessitats tant de la nova societat com del mercat de treball.

Gestió dels centres

13. Admissió proporcional d’alumnes immigrants. Consideren que els alumnes que arriben d’altres països sense suficients coneixements de la nostra llengua i amb dèficits educatius greus, han de ser acollits pels centres públics i pels centres concertats en la mateixa proporció, encara que no puguin abonar les activitats complementàries que es demanen en els concertats?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

14. Major competència dels equips directius. Consideren que els equips directius dels centres públics han de tenir més competències per organitzar i gestionar els centres i deixar que sigui el resultat de les proves externes dels alumnes de la mateixa zona una de les eines principals per avaluar la seva gestió?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Aquesta és la solució que ha de donar-se als itineraris i als projectes educatius de centre. Vostès parlen únicament de proves, crec que l’avaluació externa ha d’anar més enllà de les proves, encara que aquestes també s’han de fer, i analitzar les situacions contextualitzades.

15. Tots els itineraris en tots els centres. Són partidaris de que en tots els centres d’ESO s’ofereixin tots els itineraris, encara que hi hagi pocs alumnes en algun d’aquests itineraris?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

16. Continuïtat de gestió dels IES per part de la Generalitat. Pensen que la Generalitat ha de mantenir la gestió dels seus centres educatius en lloc de transferir-la al respectius municipis?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar: X

Comentari: La participació dels Ajuntaments en el sistema educatiu no s’ha de fonamentar en la gestió dels centres. La nostra proposta va més en la línia de la cooperació institucional que en la de la divisió mecànica de les competències, Generalitat i Ajuntaments han de cooperar en el sistema educatiu i prendre decisions conjuntes en aquells temes que els afectin. Els centres els han de gestionar l’equip directiu i l’equip de professors que són els que saben que s’ha de fer. La relació amb els problemes que es deriven de la situació dels alumnes s’han de resoldre amb els Ajuntaments, que tenen recursos que s’han d’aprofitar. La gestió del professorat i del curriculum general l’ha de fer la Generalitat.