INICIATIVE PER CATALUNYA - ELS VERDS

ENQUESTA:

Professorat

1. Professors desplaçats i pèrdua de plaça als IES. Consideren convenient congelar la supressió de places de professors en els IES prevista pel Departament pel proper curs, fins que no es coneguin les necessitats reals de professorat de cada centre derivades de la futura aplicació de la LOCE?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Fins que no estigui clar l'horari curricular que estableix la LOCE no cal tocar res d'allò que es derivi d'aquest horari.

2. Continuïtat de tots els professors que ja tenen la condició de Catedràtic. Pensen complir l’última sentència sobre els Catedràtics de Secundària en el sentit que "tots els professors que van obtenir l'accés a la condició de catedràtic a l’última convocatòria han de continuar amb aquesta condició", en lloc de retirar aquesta condició a 60 professors, com pensa fer el Departament?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Buscarem la fórmula que faci que ningú en surti perjudicat i al mateix temps poder complir totes les sentències.

3. Nou concurs-oposició al Cos de Catedràtics. Pensen convocar un nou concurs- oposició per accedir al nou cos de Catedràtics de Secundària en el termini màxim de dos anys per incentivar l'actualització del professorat i per possibilitar la seva promoció professional?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

4. Tornar al professor la competència i la responsabilitat de la qualificació dels seus alumnes. Consideren que la qualificació de cada assignatura és una responsabilitat del professor que la imparteix i que, per tant, no ha de poder ser alterada ni canviada per altres professors, com ja ha establert el Departament d’Ensenyament?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Qui ha d'avaluar l'alumne és el professor i l'equip docent

5. Tornar al professorat la competència de poder establir sancions. Consideren que tots els professors davant del mal comportament d'un alumne han de poder aplicar l'expulsió de classe durant aquella hora i de poder fer-li una amonestació escrita, en lloc d'estar limitats a simplement poder enviar els alumnes a anar a veure al Cap d'Estudis o al Director, com vol establir el Departament d’Ensenyament (Article 32)?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

6. Reconeixement de les associacions de professors com interlocutors davant de l’Administració. Pensen mantenir reunions periòdiques amb les associacions de professors per discutir els temes relacionats amb el currículum de la seva especialitat, com ara ja fan amb els sindicats pels temes laborals?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

Sistema Educatiu

7. Exàmens de setembre a l’ESO. Són partidaris que els exàmens extraordinaris de l’ESO per recuperar assignatures pendents es facin al setembre i no a finals de juny, com ha previst el Departament d’Ensenyament, a fi de que els alumnes disposin de temps suficient per preparar-se?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: És indiferent.

8. Supressió de la promoció automàtica dintre del cicle. Estan d’acord amb què els alumnes no repetidors d’ESO que, després de la convocatòria ordinària i de la convocatòria extraordinària, tenen més de dues assignatures pendents és convenient que repeteixin curs?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: No entenc la pregunta. En relació a aquest tema no estem d'acord amb el que proposa la LOCE.

9. Nota mínima per poder aprovar l’ESO amb dues assignatures pendents. Són partidaris d’establir que per poder aprovar l’ESO amb dues assignatures pendents sigui imprescindible una nota mínima en aquesta assignatura i haver mantingut una bona actitud en les seves classes?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Els criteris d'avaluació els ha de fixar el professor i l'equip docent.

10. Garantir les qualificacions finals. Consideren que l’Administració Educativa catalana hauria d’establir algun tipus de control extern als centres, sobre els coneixements dels alumnes, com es fa en altres països, per garantir que les qualificacions finals de l’ESO que donen els centres, reflecteixen els coneixements reals dels alumnes?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

11. Proves d’accés. Si és així considerarien que, per no augmentar el fracàs escolar, en lloc de fer una revalida de l'ESO seria més convenient establir una prova d’accés al Batxillerat i a la FP només pels alumnes que, amb l’ESO acabada, vulguin cursar aquests estudis?

Si: /// No: X /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

12. Itineraris a l’ESO. Estan d’acord amb l’establiment d’itineraris flexibles al segon cicle de l’ESO, com ja ha establert la LOCE, per a què l’alumnat i les seves famílies puguin triar el que considerin més adequat?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Estem d'acord amb els itineraris flexibles. Els de la LOCE no ho són.

Gestió dels centres

13. Admissió proporcional d’alumnes immigrants. Consideren que els alumnes que arriben d’altres països sense suficients coneixements de la nostra llengua i amb dèficits educatius greus, han de ser acollits pels centres públics i pels centres concertats en la mateixa proporció, encara que no puguin abonar les activitats complementàries que es demanen en els concertats?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

14. Major competència dels equips directius. Consideren que els equips directius dels centres públics han de tenir més competències per organitzar i gestionar els centres i deixar que sigui el resultat de les proves externes dels alumnes de la mateixa zona una de les eines principals per avaluar la seva gestió?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Estem d'acord en què els equips directius han de tenir més competències

organitzatives, pedagògiques i de gestió de recursos humans i econòmics. I han de ser

avaluats com qualsevol aspecte del sistema educatiu.

15. Tots els itineraris en tots els centres. Són partidaris de que en tots els centres d’ESO s’ofereixin tots els itineraris, encara que hi hagi pocs alumnes en algun d’aquests itineraris?

Si: X /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari:

16. Continuïtat de gestió dels IES per part de la Generalitat. Pensen que la Generalitat ha de mantenir la gestió dels seus centres educatius en lloc de transferir-la al respectius municipis?

Si: /// No: /// Prefereixo no contestar:

Comentari: Som partidaris que els municipis vagin assumint competències de manera

gradual. De coordinació de serveis educatius i de gestió en infantil i primària.