Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


RESPOSTES REBUDES A LES PREGUNTES SOBRE EDUCACIÓ ENVIADES PER AMES ALS PRINCIPALS PARTITS POLÍTICS QUE ES PRESENTEN A LES ELECCIONS ESTATALS DEL 9 DE MARÇ DE 2008

(Avui, 4 de març de 2006, ni ERC ni Ciutadans ens han enviat les seves respostes. En quant ho fagin les afegirem)

 

A) Sistema Educatiu

1. Consideren que els mals resultats obtinguts en les proves PISA 2006 en gran part són deguts a què el professorat està poc preparat i treballa poc?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
NO (1)
NO
-
NO
-

(1) Comentari PSC. Les fotografies de l'Informe PISA del 2003 i del 2006 mostren una estabilitat de les dades i la pertinença al bloc central dels països europeus pel que fa als resultats obtinguts en aquest estudi. Val la pena destacar l'estabilitat i la continuïtat d'aquestes dades és molt important, tenint en compte que Catalunya és un país en canvi.

(1) Comentari del PPC. No creiem que el diagnòstic de la situació del sistema educatiu passi, continuadament, per donar les culpes de tots els mal al nostre professorat. Una cosa és debatre sobre l'adaptació dels plans d'estudis universitaris del nostre professorat, i una altra ben diferent, carregar en els nostres docents amb totes les responsabilitats i totes les culpes.


2. Pensen que els mals resultats obtinguts en les proves PISA 2006 en gran part són deguts a què els nostres alumnes treballen poc perquè no tenen prou estímuls?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI (1)
-
NO
-

(1) Comentari de PSC. Mateixa comentari que l'anterior.

(1) Comentari del PPC. La promoció automàtica té una gran part de culpa sobre la situació del nostre sistema educatiu. La manca d'estímuls a l'estudi, la tendència al 'pactisme de les notes' fan que molts alumnes busquin dreceres únicament per a aprovar el curs i no pas per aprendre. Això crea un efecte negatiu que fa que els nostres alumnes no creïn hàbits de treball ni interès per aprendre.

(1) Comentari de CiU. Entre altres explicacions


3. Consideren que un estímul fonamental pels alumnes de l'ESO podria ser establir una prova d'entrada al Batxillerat i la FP, pels alumnes que ja han aprovat l'ESO?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
(1)
-
NO (1)
-

(1) Comentari del PSC. El que cal és estimular l'alumnat d'ESO perquè continuï estudis postobligatoris.

(1) Comentari del PPC. És una mesura a estudiar en el proper curs. Les proves d'accés i diagnòstiques externes són necessàries per garantir l'equitat i la qualitat del sistema a més d'un estímul per l'aprenentatge dels alumnes.

(1) Comentari de CiU. Preferiria més una prova a l'ESO.

(1) Comentari d'IC-V. L'estímul no passa per posar més barreres als que volen continuar formant-se. El que cal és garantir un bon nivell en finalitzar l'ESO.


4. Pensen que els mals resultats en les proves PISA 2006 demostren que, com no pot ser que tots els alumnes i els professors fallin, el que està fallant és l'actual sistema educatiu?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI (1)
-
SI
-

(1) Comentari del PSC. Justament el Govern de Catalunya treballa en l'elaboració de la primera Llei d'Educació del nostre país. La futura LEC haurà de permetre que el sistema pugui adoptar en tot moment les mesures concretes per satisfer les situacions diverses que representa una societat complexa.

(1) Comentari del PPC. Es pot realitzar molts debats sobre la inversió educatiu, el model educatiu, la configuració dels centres, l'entorn escolar, els professors, l'administració, o les famílies. Si no posem a l'alumne al centre del debat polític no ens en sortirem. L'actual sistema educatiu parla de tothom excepte de l'alumne que el configura com a subjecte passiu sense cap tipus de decisió sobre ell mateix.

(1) Comentari de CiU. Cal entendre el sistema com el conjunt de disposicions que afecten a la formació inicial del professorat, la promoció i avaluació dels alumnes, la direcció dels centres, el clima escolar……


5. Estan d'acord amb què la promoció automàtica de curs dels repetidors a l'ESO és un inconvenient per poder estimular als alumnes?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI
-
SI
-

(1) Comentari del PSC. En el marc d'una major autonomia dels centres, el que cal és poder donar solucions adaptades a les necessitats de cada zona i de cada alumne/a.

(1) Comentari del PPC. L'actual sistema logsià de promoció automàtica oblida enfortir els valors de l'esforç en l'alumne i no estimula l'aprenentatge facilitant el desenvolupament de la llei del mínim esforç. A més treu autoritat al professor ja que no depèn de les notes de la seva assignatura el fet que un alumne passi o no de curs.


6. Estarien d'acord amb l'establiment d'una via de preparació per al món laboral a partir dels 14 anys per aquells alumnes que, després de repetir curs, tornen a suspendre moltes assignatures?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI (1)
-
NO (1)
-

(1) Comentari del PSC. Mateix comentari que l'anterior.

(1) Comentari del PPC. Independentment de l'edat d'inici, que es podria discutir, creiem que és necessari donar sortides educatives i professionals adaptades a cadascú, per assegurar que el futur laboral i formatiu es configuri de forma realista.

(1) Comentari de CiU. Amb possibilitats de retorn al sistema ordinari

(1) Comentari d'IC-V. És massa d'hora per deixar de formar-se de manera integral i encara són necessàries unes bases de continguts menys especialitzats que en una preparació pel món laboral.


7. Són partidaris d'establir que per poder aprovar l'ESO amb dues assignatures pendents seria convenient establir una nota mínima?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI
-
Prefereixo no contestar
-

(1) Comentari del PSC. Més que dels apriorismes, considerem que cada situació ha de ser valorada per si mateixa i actuar en conseqüència a les característiques de cada cas.

(1) Comentari del PPC. Els criteris d'exigència sobre el que ha de ser una nota mínima es poden discutir (hi ha països on l'aprovat no consisteix en l'assoliment del 50% dels coneixements). El fet important és eliminar l'actual sistema de promoció automàtica.


8. Consideren que l'Administració Educativa catalana hauria d'establir algun tipus de control extern als centres, sobre els coneixements reals dels alumnes?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI (1)
-
SI
 

(1) Comentari del PSC. Sempre que es parla de dotar els centres de més autonomia, no pot deixar de dir-se que això implica millors mètodes d'avaluació del sistema.

(1) Comentari del PPC. Com dèiem a la pregunta 3 "les proves d'accés i diagnòstiques externes són necessàries per garantir l'equitat i la qualitat del sistema a més d'un estímul per l'aprenentatge dels alumnes"

(1) Comentari de CiU. És la funció del consell superior d’avaluació


9. Si és així considerarien que, per no augmentar el fracàs escolar, en lloc de fer una revalida de l'ESO, seria més convenient establir una prova d'accés al Batxillerat i a la FP?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
NO (1)
NO
-
NO
 

(1) Comentari del PSC. Creiem que l'avaluació de tots els agents i elements del sistema educatiu ha de ser general i continuada al llarg de totes les etapes i nivells.

(1) Comentari del PPC. El més important és reconèixer la necessitat de l'avaluació i el control extern per garantir la qualitat del sistema i promoure l'esforç dels nostres alumnes. La forma de realitzar-ho hauria de ser consensuada per la comunitat educativa.


10. Són partidaris que els exàmens extraordinaris per a recuperar assignatures pendents es facin al setembre i no al juny, per donar més temps per a preparar-se?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
(1)
-
Prefereixo no contestar
 

(1) Comentari del PSC. Sabem que en alguns casos complicaria la gestió dels centres i la planificació del curs següent. En tot cas, seguint la línia de l'autonomia de centres, hauria de ser possible que cada centre educatiu cerqués el millor moment a parer seu.

(1) Comentari del PPC. Absolutament. Ja ens vam pronunciar al respecte quan va sorgir el debat arran de l'aprovació de la LOE. Un alumne que hagi suspès no té temps suficient per a preparar-se continguts de cara a juny. El setembre permet un periode d'estudi que a més, serveix com a advertència per a molts alumnes que no volen passar les vacances estudiant.

(1) Comentari de CiU. Crec que haurien de quedar obertes les dues possibilitats.


11. Consideren que s'hauria d'establir un Batxillerat de 3 anys per a tots els alumnes?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
-
-
NO (1)
 

(1) Comentari del PSC. No per a tots, però sí per aquells que ho desitgin.

(1) Comentari del PPC. El PP ja va mostrar el seu acord a una dignificació del batxillerat i va signar la proposta de batxillerat de tres anys presentada per alguns sindicats. El batxillerat ha de ser més que un pont entre la secundària i la universitat.

(1). Comentari de CiU. Aquesta proposta endarrereix l’entrada uniiversitària i afecta a la durada dels títols. En tot cas caldria estudiar si cal iniciar el batxillerat als 15 anys sempre que el puguis oferir gratuït¨atès que l’obligatorietat és fins a 16.

(1) Comentari d'IC-V. És necessari per a casos concrets i de manera opcional. No generalitzar-ho però sí donar la possibilitat que existeixin vies lentes.


12. Estan d'acord amb el dret dels alumnes a la inassistència a classe a partir dels 14 anys?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
NO (1)
NO
-
NO
 

(1) Comentari del PSC. La llei determina com a obligatòria l'escolarització fins als 16 anys i ens sembla bé que sigui així.

(1) Comentari del PPC. Estem en desacord en l'actual configuració del sistema educatiu a partir dels 14 anys que continua un model comprehensiu que pot tenir sentit a la primària. Nosaltres pensem que cal diversificar les ofertes formatives a partir d'una certa edat per adaptar-la a la realitat social. No hi ha res més injust que tractar amb igualtat la desigualtat.


13. Estan d'acord en què és imprescindible arribar a un pacte d'Estat per l'Educació perquè el sistema no canviï cada vegada que hi ha un canvi de govern?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI
-
SI
 

(1) Comentari del PSC. Cal estabilitat en el món educatiu per desenvolupar projectes. Els acords haurien de ser de llarga durada i això vol dir que han de ser prou flexibles per continuar essent vàlids temps després de la seva aprovació, adaptant-se a nous temps amb exigències noves.

(1) Comentari del PPC. Els únics que han canviat de sistema cada cop que han arribat al govern han estat els socialistes. Quan el PP va arribar va estar sis anys sense tocar la LOGSE quan érem clarament contraris a la seva filosofia. Va ser l'any 2002 que es van introduir els elements 'de consens' entre la gran majoria del professorat, com els itineraris a la LOCE. Malauradament la politització d'aquells anys va impedir a alguns sindicats donar-li suport, uns quan havien mostrat el seu acord en un principi, i uns altres, quan les seves enquestes internes donaven un recolzament dels afiliats als punts principals de la llei.


B) Gestió de centres

14. Consideren que els resultats dels nostres alumnes millorarien si el Director/a d'un centre públic tingués la potestat de decidir quins professors entren i quins continuen l'any següent?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
NO (1)
NO
-
NO
 

(1) Comentari del PSC. És necessari reforçar la funció directiva per que sigui clarament competent, professional, formada, estable, reconeguda i amb capacitat de prendre decisions sota la seva responsabilitat.

(1) Comentari del PPC. Els equips directius han de tenir major capacitat de gestió, planificació i de rendiment de comptes que en la situació actual. Tenim les nostres reserves sobre les competències en matèria laboral que poden xocar frontalment amb l'actual situació de la funció docent.

(1). Comentari de CiU. El poder ha de ser per definir perfils i el sistema per ocupar aquestes places ha de ser públic.


15. Consideren que els equips directius dels centres públics han de tenir més competències per organitzar i gestionar els centres i que sigui el resultat dels seus alumnes en les proves externes, en comparació amb centres similars, el principal referent per a avaluar la seva gestió?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI
-
No ha estat contestada
 

(1) Comentari del PSC. Mateixa resposta que l'anterior En tot cas, els mètodes d'avaluació han de tenir en compte els resultats, però cal que vagin més enllà.

(1) Comentari del PPC. Creiem en un augment considerable de les funcions dels equips directius, així com en un canvi important del seu model. Però l'augment de responsabilitats, l'establiment d'una autèntica carrera, o l'augment retributiu, ha de comportar, com dèiem en la pregunta anterior, el rendiment de comptes sobre quina ha estat la gestió de l'equip directiu. Un rendiment de comptes que s'ha de posar en comparació amb l'evolució històrica del centre escolar.


16. Pensen que la principal obligació d'un centre educatiu és proporcionar una bona preparació acadèmica i no simplement la transmissió de valors.

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
(1)
-
(1)
 

(1) Comentari del PSC. Totes dues qüestions, que no són excloents entre si, formen part de la tasca del professorat i són objectius de l'educació obligatòria.

(1) Comentari del PPC. Per suposat. Pensem que les escoles ja no són centres de socialització primària, i malauradament, han passat a un segon pla en el nivell d'influència de la nostra societat. De fet la transmissió de valors és quelcom que supera l'escola i es troba en la família i els mitjans de comunicació, principalment. Quin és el fet diferencial de l'escola respecte les altres institucions socials?. La transmissió de coneixements. Hem de centrar tot els nostres esforços per la preparació acadèmica dels nostres alumnes, així com per l'augment de la voluntat d'aprendre. Enfortir la curiositat i la creativitat és fonamental. No podem exigir-li tot a l'escola per a que, finalment, no aconseguim res.

(1) Comentari de CiU. Crec que hi ha molta relació entre el què cal ensenyar i el per què i el com i això comporta una escala de valors

(1) Comentari d'IC-V. Les dues coses són importants. És evident que la principal aportació de l'escola, a diferència d'altres actors socialitzadors, és l'aportació de continguts acadèmics. Però a l'escola no es poden transmetre només continguts, sinó també habilitats i capacitat d'aprenentatge, valors de convivència. Els nens i nenes passen moltes hores diàries a l'escola.


17. Estan d'acord en mantenir la sisena hora a Primària?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
SI
NO (1)
(1)
-
SI (1)
 

(1) Comentari del PPC. No és qüestió de si o no. És qüestió de com s'ha d'implementar aquesta sisena hora i quines són les prioritats del nostre sistema educatiu. Creiem que augmentar indiscriminadament les hores a l'escola no resol els problemes del nostre sistema i la manca de preparació dels nostres alumnes.

(1) Comentari de CiU. Impartida amb altres condicions, sí

(1) Si, però cal vetllar per a que es garanteixin veritablement tots els recursos econòmics i humans necessaris per a que no suposi un trasbals en comptes de ser una millora de qualitat.


18. Estan d'acord en què l'autonomia de centre ha de possibilitar establir vies diferents a partir dels 14 anys?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
(1)
-
NO
 

(1) Comentari del PSC. En el marc d'una major autonomia dels centres, el que cal és poder donar solucions adaptades a les necessitats de cada zona i de cada alumne/a.

(1) Comentari del PPC. De fet creiem que una via per superar les diferències entre sistemes educatius, i el canvi de lleis que ens demaneu, és establir una major autonomia curricular dels centres per a que puguin decidir amb criteris pedagògics l'establiment dels itineraris. Ha estat una idea que hem repetit durant la campanya electoral.

(1) Comentari de CiU. A 15 o a 14, el que cal sempre és garantir els ponts de retorn.


19. Consideren que a Catalunya s'hauria de deixar llibertat als centres, públics i privats, per decidir si volen fer totes les classes entre el matí i el migdia i així poder desenvolupar activitats complementàries a les tardes?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
(1)
-
NO (1)
 

(1) Comentari del PSC. Mateixa resposta que l'anterior.

(1) Comentari del PPC. Creiem en una major autonomia de centre. De totes formes les mesures que afecten als horaris dels alumnes han de tenir consens per part dels pares dels alumnes. Creiem que les propostes han de ser refrendades pels pares després d'un període de proves, com ja fem en moltes comunitats governades pel PP:

(1). Comentari de CiU. Crec que la jornada única a la pública pot ser la mort de l’ escola pública si la concertada ofereix matí i tarda.Calen canvis horaris generals i de cultura organitzativa.

(1) Comentari d'IC-V. Cal una certa homogeneïtzació d'horaris escolars, i començar per racionalitzar els horaris a la resta del mercat laboral, sinó encara crearíem més incompatibilitats per conciliar els hotraris de pares, mares i fills.


20. Consideren que els alumnes que arriben d'altres països sense suficients coneixements, han de ser acollits en centres específics, públics i concertats, fins que aprenguin la llengua i adquireixin els coneixements suficients per poder anar a un centre regular?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
-
-
NO (1)
 

(1) Comentari del PSC. Cal atendre les necessitats educatives específiques de tot l'alumnat i, molt especialment, vetllar per que la matrícula viva, en un moment de gran mobilitat de la població escolar catalana, sigui compatible amb el bon funcionament dels centres. Això implica nous recursos específics.

(1) Comentari del PPC. Com totes les mesures han de tenir un consens absolut per part de la comunitat educativa, del govern i dels seus diferents departaments (educació i immigració). No podem fer experiments, com hem fet dins ara, sense coordinació entre els responsables d'educació i els d'immigració, sense parlar amb el món local, sense consultar el professorat. Des d'aquest punt de vista a Catalunya ho hem fet d'una forma irresponsable.

(1) Comentari de CiU. Cal dissenyar programes específics per aquests alumnes, però no centres aïllats.

(1) Comentari d'IC-V. El model a seguir és el de les aules d'acollida integrades als centres escolars. La segregació encara dificulta més els processos d'integració. Les aules d'acollida i el reequilibri en el nombre permeten que els centres


21. Pensen que els alumnes i les seves famílies han de tenir dret a escollir el centre que vulguin independentment d'on estigui ubicat?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
(1)
-
(1)
 

(1) Comentari del PSC. Ja el tenen. El que no tenen és un plus de puntuació, que només es rep en la pròpia zona. Aquest mecanisme és el que permet garantir l'oferta educativa suficients per a tots els nens i les nenes del nostre país.

(1) Comentari del PPC. Hem de caminar cap a un sistema on les famílies tinguin major capacitat de decidir l'educació dels seus fills, una de les decisions cabdals de la seva vida. Escollir centre, públic o privat, escollir ubicació, escollir llengua d'escolarització ha de se un dels reptes més importants. L'altre és una major autonomia de centre per a que cada centre tingui una oferta diferenciada i pròpia i una major implicació de la comunitat educativa identificada amb un projecte de centre.

(1) Comentari de CiU. Com a principi bàsic, si. Sobretot per seguir la post-obligatòria

(1) Comentari d'IC-V. Crec que hi ha més criteris a més d'aquesta llibertat d'elecció. Hem de garantir la qualitat de tots els centres i garantir que a cap centre finançat amb fons públics s'exclogui a ningú. Cal una certa llibertat d'elecció per l'administració ha de vetllar per una distribució equitativa i equiñoibrada de l'alumnat.


22. Consideren que els alumnes i les seves famílies tenen dret a saber els rendiments acadèmics dels centres abans de matricular als seus fills?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI
-
SI
 

(1) Comentari del PSC. Les famílies han de poder disposar de la informació necessària sobre el centre on volen matricular els seus fills o filles.

(1) Comentari del PPC. Com ja fem a d'altres comunitats governades per nosaltres, publicarem els rànquings de centres així com les variacions respecte a d'altres anys. És de justícia per a les famílies per a garantir el dret a escollir, i és un estímul als centres per millorar.


Professorat

23. Consideren que la qualificació de cada assignatura és una responsabilitat del professor que la imparteix i que, per tant, no ha de poder ser alterada ni canviada pels altres professors i sense necessitat d'una nota mínima?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
(1)
-
Prefereixo no contestar (1)
 

(1) Comentari del PSC. Un cop més, cal que cada cas sigui valorat de forma individualitzada, fent prevaldre sempre sobre tota altra consideració l'interès educatiu.

(1) Comentari del PPC. Com dèiem a la pregunta 5 treure la capacitat dels professors per avaluar la seva assignatura, i donar capacitat a l'alumne per regatejar amb les notes, sobretot quan el límit de suspensos d'assignatures és tant alt, no només elimina l'autoritat del professorat (ja anulada socialment de forma prèvia) sinó que desincentiva l'estudi als alumnes.

(1) Comentari de CiU. Calen límits però en general cal preservar la decisió del professor si hi ha abusos o exageracions el centre ha d’actuar

(1) Comentari d'IC-V. Hi pot haver molts casos i contextos diferents i per tant no es pot respondre categòricament a aquesta pregunta.


24. Consideren que tots els professors davant del mal comportament d'un alumne han de poder aplicar una sanció, en lloc d'estar limitats a enviar els alumnes al Cap d'Estudis o al Director?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
SI (1)
SI (1)
-
SI
 

(1) Comentari del PSC. Els règims disciplinaris, sempre dins del marc dels reglaments de drets i deures de l'alumnat o altres que es puguin establir, els ha de poder dictaminar cada centre en base a la seva autonomia.

(1) Comentari del PPC. S'ha d'establir sistemes de sancions i capacitats de sanció per a professors i directors. Per això estem impulsant, al Parlament de Catalunya, el reconeixement de directors i professors com a autoritats dintre dels centres educatius.

(1) Comentari de CiU. Excepte en les faltes molt greus que ha de ser una decisió de centre


25. Pensen que els representants de les associacions de professors han de tenir reducció horària laboral per atendre les tasques de les associacions i per cooperar amb l'Administració en els temes curriculars relacionats amb la seva especialitat, com ara tenen els representants sindicals pels temes laborals?

PSC
PPC
CiU
ERC
IC-V
Ciutadans
(1)
Prefereixo no contestar (1)
-
-
SI
 

(1) Comentari del PSC. Cal afavorir la innovació educativa i la recerca en l'àmbit de l'educació. Ara ja existeixen permisos, llicències i beques per aquests supòsits i és positiu que el màxim nombre de mestres i de professores i professors hi puguin tenir accés.

(1) Comentari del PPC. En tot cas seria una proposta a estudiar i parlar amb les diferents associacions representatives del professorat.

(1) Comentari de CiU. Els moviments de renovació ho tenen. Depèn de la representativitat.


 

 

 

 


Estadisticas gratis