Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari) Apartat de Correus 20.091 08080 BARCELONA. E-mail: ames@telefonica.net T: 659002871 Presentació -- Sindicats federats en la FPS -- Traducción al castellano
FITXA D'AFILIACIÓ A AMES


ACCÉS ALS COSSOS  DE CATEDRÀTICS – DOTZENA CIRCULAR

Full d’autobaremàció de mèrits i sol·licitud de valoració de documents

Benvolgut/da company/a,

El Departament d’Educació ja ha penjat a la seva plana WEB el “Full d’autobaremàció de mèrits” (en format DOC de WORD) i el model de “Sol·licitud de valoració de documents” que li acompanya (en format PDF d’Acrobat). 

En la mateixa WEB el Departament recorda que la consulta de la puntuació de cadascun (prevista per quan s’hagi fet pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos) es farà de manera TELEMÀTICA. Per accedir s’haurà d’utilitzar el nom d’usuari i la contrasenya dels serveis d’internet de l'XTEC. Per tant, si tu no ets usuari d’XTEC o no recordes el teu nom i la teva contrasenya, l'has de demanar a XTEC. Per demanar una adreça electrònica d’XTEC cal omplir l’imprès que hi ha en la següent adreça i enviar-lo per FAX al 932002921 o per correu al Departament (Via Augusta 202. 08021 Barcelona): http://www.xtec.cat/at_usuari/gestusu/identificacio/formularis/form_alta.htm

A la “Sol·licitud de valoració dels documents” només s'ha d’omplir la part de les dades personals perquè simplement és el full que acompanya el “Full d’autobaremació de mèrits”. Aquest full serveix per què l'aspirant s'autobaremi respecte a l’apartat de Cursos de formació (Apartat 2) i a l’apartat de Publicacions, participació en projectes educatius i mèrits artístics i esportius (Apartat 3.2). El valor s’ha de posar en la columna A.  Cal observar que en conceptes es pot escriure tantes línies com calgui.

Per saber els punts que s’han de posar es pot consultar el nostre “Full de càlcul” que es troba en l'apartat de la nostra WEB (http:/amesweb.tripod.com) dedicat a l'accés a Catedràtics, posant la CONTRASENYA que vam enviar als afiliats que la vam demanar. Aquest full calcula automàticament el total de punts. Si es prefereix consultar directament el barem publicat en el DOGC, és a dir consultar la RESOLUCIÓ EDU/3679/2007, es pot trobar a: http://www.gencat.net/diari/5027/07333018.htm

El “Full d’autobaremació de mèrits” es pot omplir amb l’ordinador. Com sempre, per si es penja l’ordinador quan s’està per la meitat, es recomana que a mesura que es vagi escrivint es vagin guardant còpies cada 10 minuts.

Aquests dos impresos i el projecte docent, si és que es presenta, s’han de lliurar als tribunals el dia 12 d’abril. Despès caldrà esperar que el tribunal digui quan seran convocats els aspirants del dia següent i així successivament.

Recordem que la Resolució es va modificar posteriorment i ara diu: “L'acte de presentació té caràcter personal i, en conseqüència, la presència en l'acte serà obligada. No obstant això, en casos degudament justificats que impossibilitin la presència de l'aspirant, aquest podrà autoritzar a una persona perquè es pugui presentar en el seu nom i pugui presentar la documentació corresponent als mèrits.”. 

Respecte a la presentació dels justificants sobre els mèrits que correspon a la tutoria, sempre que sigui retribuïda en nòmina, és a dir a partir de l'any 2004/2005 (Apartat 1.2.7) i els justificants de representant del professorat en el Consell Escolar (Apartat 1.2.7), s’ha d'esperar a la publicació de la llista definitiva d'admesos, que sortirà abans del 5 d'abril. En aquest moment es farà pública a la WEB http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm els mèrits de cada aspirant que constin en el Departament i s'obrirà un termini de 7 dies per acceptar o no aquests valors i un termini de 15 dies per aportar els justificants que faltin en SSTT.

Una altre modificació es refereix a què l’avaluació del aspirants per part de l’inspector es farà en els seus centres educatius o en els llocs dels serveis educatius en els que en aquest moment treballin.

Dintre de pocs dies sortirà la composició dels tribunals. La podràs consultar a la WEB del Departament sobre aquest accés que és: http://www.gencat.net/educacio/profe/catedratics.htm

Molts aspirants que no han rebut les nostres circulars ni el nostre assessorament han decidit no presentar-se. Aquesta circumstància augmenta molt les teves possibilitats. Per això, et recomanem que encara que consideris que el teu projecte docent no està prou bé igualment el presentis. No has de deixar perdre cap possibilitat encara que sigui petita.

Una molt cordial salutació

Barcelona,  29 de març de 2008

La Junta Directiva

"Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari (Sindicat AMES)"

http://amesweb.tripod.com

T: 659 002 871