Diners a canvi d'aprovats

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

El Ministeri d'educació va presentar el 22 d'abril un text per arribar a un Pacte Social i Polític per l'Educació. Lamentablement en aquest text no es contempla el donar la condició d'autoritat pública al professorat, ni establir un Batxillerat de 3 anys, ni que les futures proves externes al final de la Primària i de l'ESO serveixin per a determinar si un alumne està prou preparat per passar a l'etapa següent, ni establir vies diferenciades a partir de 3r d'ESO, sinó només en 4t d'ESO.

A més, la proposta està plantejada per obtenir beneficis partidistes, en establir la següent estratègia:

1.) Oferir 1.570 milions d'euros en tres anys a les Comunitats Autònomes a canvi del seu recolzament.

2.) Oferir al professorat "estudiar" la continuïtat de la seva jubilació anticipada als 60 anys, a canvi del recolzament dels grans sindicats del sector. No s'entén perquè, si és bo mantenir aquesta jubilació, això es vincula a la firma o no del pacte.

3.) No establir cap mesura per conèixer els nivells dels alumnes en les matèries comuns, per no molestar a cap Comunitat Autònoma.

4.) Retirar la necessitat dels 2/3 del Parlament per arribar a un Pacte, per així dissimular la possible absència de l'únic partit que és imprescindible perquè aquest pacte tingui estabilitat.

És evident que el Ministeri no vol canviar de model educatiu i que simplement pretén utilitzar els diners de tots, que amb pacte o sense ell s'haurien d'invertir en educació, per a intentar comprar voluntats i així obtenir rèdits partidistes. La qüestió és si cal esperar a un altre ministre, o a un altre govern o no hi ha solució? Si són molts els que signen aquesta pèssima proposta, òbviament per interessos particulars, és evident que no tenim solució.

Dinero a cambio de aprobados

Sindicato AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria)

El Ministerio de educación presentó el 22 de abril un texto para llegar a un Pacto Social y Político por la Educación. Lamentablemente en este texto no se contempla el dar la condición de autoridad pública al profesorado, ni establecer un Bachillerato de 3 años, ni que las futuras pruebas externas al final de la Primaria y de la ESO sirvan para determinar si un alumno está suficientemente preparado para pasar a la etapa siguiente, ni establecer vías diferenciadas a partir de 3r de ESO, sino sólo en 4t de ESO.

Además, la propuesta está planteada para obtener beneficios partidistas al establecerse la siguiente estrategia:

1.) Ofrecer 1.570 millones de euros en tres años a las Comunidades Autónomas a cambio de su apoyo.

2.) Ofrecer al profesorado "estudiar" la continuidad de su jubilación anticipada a los 60 años, a cambio de la firma de los grandes sindicados del sector. No se entiende porque si es bueno mantener esta jubilación, esto se vincula a la firma o no de un Pacto.

3.) No establecer ninguna medida para conocer los niveles de los alumnos en las materias comunes, para no molestar a ninguna Comunidad Autónoma.

4.) Retirar la necesidad de los 2/3 del Parlamento para llegar a un pacto, para así disimular la posible ausencia del único partido indispensable para que dicho pacto tenga estabilidad.

Es evidente que el Ministerio no quiere cambiar de modelo educativo y que simplemente pretende utilizar el dinero de todos, que con pacto o sin él se debe invertir en educación, para intentar comprar voluntades y así obtener réditos partidistas. La cuestión es si hace falta esperar a otro ministro, u a otro gobierno o no hay solución? Si son muchos los que firman esta pésima propuesta, obviamente por intereses particulares, es evidente que no tenemos solución.