Diners a canvi de pacte

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)

El Ministeri d'Educació va presentar el 22 d'abril un text per arribar a un Pacte Social i Polític. Les principals conclusions que es poden deduir d'aquest document són: que el Ministeri es nega a donar la condició d'autoritat pública al professorat, que no vol establir un Batxillerat de 3 anys, que no s'atreveix a establir que les futures proves externes al final de la Primària i de l'ESO serveixin per a determinar si un alumne pot canviar o no d'etapa i que al Batxillerat es podrà accedir també fent a 4t d'ESO la via dirigida a la FP.

A més, el Pacte està plantejat per a obtenir beneficis partidistes, en establir la següent estratègia:

1.) Oferir 1.570 milions d'euros en tres anys a les Comunitats Autònomes a canvi del seu recolzament.

2.) Oferir al professorat "estudiar" la continuïtat fins la propera regulació, de la gratificació extraordinària per jubilació anticipada als 60 anys que finalitza el 2011, a canvi del recolzament dels grans sindicats. No s'entén perquè les grans avantatges de mantenir aquesta jubilació es vinculen a la firma o no d'un pacte.

3.) No establir cap mesura per conèixer els nivells dels alumnes en les "matèries comunes", per a no molestar a cap Comunitat Autònoma.

4.) Retirar la necessitat dels 2/3 dels diputats per arribar al pacte, per així fer-ho possible sense l'únic partit imprescindible perquè es pogués mantenir si hi hagués un canvi de govern.

És evident que el Ministeri no vol canviar el model educatiu i que simplement pretén utilitzar els diners de tots, que amb pacte o sense pacte s'han d'invertir en educació, per a intentar comprar voluntats i així obtenir rèdits partidistes. La qüestió és si cal esperar a un altre ministre, o un altre govern o no hi ha solució? Si són molts els que recolzen aquesta pèssima proposta, òbviament per interessos particulars, continuarem tenint el que mereixem.

Dinero a cambio de pacto

Sindicato AMES (Acción para la Mejora de la Enseñanza Secundaria)

El Ministerio de Educación presentó el 22 de abril un texto para llegar a un Pacto Social y Político. Las principales conclusiones que se pueden deducir de este documento son: que el Ministerio se niega a dar la condición de autoridad pública al profesorado, que no quiere establecer un Bachillerato de 3 años, que no se atreve a establecer que las futuras pruebas externas al final de la Primaria y de la ESO sirvan para determinar si un alumno puede cambiar o no de etapa y que al Bachillerato se podrá acceder también haciendo en 4º de ESO la vía dirigida a la FP.

Además, el pacto está planteado para obtener beneficios partidistas, al establecer la siguiente estrategia:

1.) Ofrecer 1.570 millones de euros en tres años a las Comunidades Autónomas a cambio de su apoyo.

2.) Ofrecer al profesorado "estudiar" la continuidad, hasta la próxima regulación, de la gratificación extraordinaria por jubilación anticipada a los 60 años y que finaliza el 2011, a cambio del apoyo de los grandes sindicados. No se entiende por qué las grandes ventajas de mantener esta jubilación se vinculan a la firma o no de un pacto.

3.) No establecer ninguna medida para conocer los niveles de los alumnos en las "materias comunes", para no molestar a ninguna Comunidad Autónoma.

4.) Retirar la necesidad de los 2/3 de los diputados para llegar al pacto, para así hacerlo posible sin el único partido imprescindible para su continuidad si hubiera un cambio de gobierno.

Es evidente que el Ministerio no quiere cambiar el modelo educativo y que simplemente pretende utilizar el dinero de todos, que con pacto o sin pacto se han de invertir en educación, para intentar comprar voluntades y así obtener réditos partidistas. La cuestión es si hace falta esperar a otro ministro, u otro gobierno o no hay solución? Si son muchos los que apoyan esta pésima propuesta, obviamente por intereses particulares, continuaremos teniendo lo que merecemos.