DESTINACIONS PROVISIONALS I SUBSTITUCIONS CURS 2012/2013

Tota aquesta informació és provisional i està pendent de la seva publicació en el DOGC


1.) DESTINACIONS PROVISIONALS CURS 2012/2013


Els funcionaris de carrera i tots els que estan en pràctiques SENSE DESTINACIÓ DEFINITIVA han de demanar obligatòriament una adjudicació. Cal recordar que el Departament té potestat per adjudicar un destí a qualsevol punt de Catalunya.

Els funcionaris de carrera amb una plaça definitiva (comissions de servei), els interins i tot el personal interí i substitut poden demanar voluntàriament adjudicacions.

No han de demanar obligatòriament una adjudicació tots els docents que ja tenen destinació per al curs 2012-2013, els directors que van ser nomenats amb data d'1 de juliol de 2012 i els docents funcionari de carrera i en pràctiques que actualment estan destinats en serveis educatius, als quals se'ls prorroga el nomenament fins el 31 d'agost de 2013.

Els terminis previstos són els següents, encara que quan surtin publicats en el DOGC poden haver algunes diferències:

a) Funcionaris de carrera del 17 de maig a l'1 de juny.

b) Interins i substituts del 4 al 18 de juny. El 4 de juny es publicarà el barem provisional, nombre d'ordre, amb les dades que té el Departament a data de 14 de maig de 2012. El termini de reclamacions contra aquesta baremació serà del 4 al 18 de juny. La publicació del barem definitiu amb les dades que tingui el Departament fins el 29 de juny de 2012 es publicarà abans del 15 de juliol de 2012.

c) Propostes de les direccions dels centres: segurament a finals de juny. Les direccions dels centres poden fer propostes de continuïtat i també de no continuïtat. Encara no s'ha fixat el termini per fer-les.

Les adjudicacions provisionals del funcionaris de carrera i dels interins està prevista per mitjans del mes de juliol de 2012. Es disposarà de tres dies per presentar reclamacions.Les adjudicacions definitives està previst que surtin a finals de juliol.

2.) SUBSTITUCIONS

Es confirma que el Departament no pensa enviar substituts als centres fins que les baixes, permisos o llicències no superin els 10 dies. En el computo es tindrà en compte si hi ha més d'un docent en baixa en el centre.

La data de finalització de les substitucions per reducció de jornada serà el 30 de juny i no el 31 d'agost, per la qual cosa no es cobraran aquests dos mesos. Per a poder cobrar el mes de juliol s'haurà d'haver treballat nou mesos.

A la pàgina WEB de cada Servei Territorial s'anunciarà el calendari mensual dels nomenaments telemàtics que farà cadascun d'ells. El 31 d'agost de 2012 s'adjudicaran les primeres substitucions del curs 2012/2013. Els interins i substituts que no nomenats podran modificar l'àmbit territorial preferent el 17 de setembre de 2012. .

Barcelona, 4 de maig de 2012

Sindicat AMES (Acció per a la Millora de l'Ensenyament Secundari)
ames@ames-fps.com
www.ames-fps.com

NOTA: Pots enviar la teva opinió sobre aquest article a: ames@ames-fps.com