Educació valora com un avenç el projecte de llei de la LOE, però lamenta que encara quedin pendents qüestions importants

El finançament, la religió, la política de concerts i l'accés a la funció pública docent són alguns dels temes per resoldre

El Departament d'Educació valora com un avenç el projecte de Llei Orgànica d'Educació (LOE) aprovat avui pel Consell de Ministres perquè suposa la derogació de la LOCE, una simplificació normativa i un major respecte competencial per a la Generalitat. Tot i això, constata que encara resten pendents de millora aspectes molt importants com el finançament, l'ensenyament de la religió, l'accés a la funció pública docent i la regulació dels concerts educatius, entre d'altres.

Aspectes que cal millorar abans de l'aprovació definitiva de la llei:

1. El finançament de la Llei. La memòria econòmica presentada pel Ministeri d'Educació i Ciència fins al moment no garanteix un finançament suficient i adequat de la Llei. El Departament d'Educació estima que caldria que l'Estat invertís en educació a Catalunya més de 1.200 milions d'euros per poder fer front a l'aplicació de la nova llei.

2. Tractament de la religió. El Projecte manté l'ensenyament confessional de la religió als centres públics, en condicions equiparables a les matèries pròpies del currículum. El Departament d'Educació considera que la LOE hauria de revisar en profunditat aquesta qüestió.

3. La regulació de l'accés a la funció pública docent. El Departament d'Educació considera que la Llei hauria d'atorgar a les Comunitats Autònomes un major marge d'actuació en aquesta matèria que permeti valorar l'exercici docent dels funcionaris interins en els processos de selecció.

4. La regulació de les condicions d'accés als concerts educatius. El Departament d'Educació considera que el projecte de Llei hauria de donar un tractament més acurat i precís a les condicions d'accés al concert educatiu, i també hauria d'atribuir expressament a les Comunitats Autònomes la competència per al desenvolupament reglamentari de la legislació orgànica.

5. Remissions a la potestat reglamentària del Govern central. Tot i la millora considerable que suposa el Projecte de Llei respecte la legislació vigent, encara manté algunes remissions a la potestat reglamentària del Govern de l'Estat que caldria limitar. Per exemple, les relatives a les beques i els ajuts a l'estudi, els concerts educatius o les bases del règim estatutari dels funcionaris docents.

6. Ordenació curricular i organització de l'ESO. Tot i la millora que suposa el Projecte de Llei respecte de la LOCE en relació amb la regulació dels ensenyaments mínims que s'atribueix al Govern central, es considera que caldria anar més enllà, limitant la potestat de l'Estat a l'establiment dels objectius generals de cada etapa i deixant a les Comunitats Autònomes la concreció curricular d'aquests objectius.

7. Intervenció de les Administracions educatives en els processos d'escolarització. El Departament d'Educació considera que és necessari que s'atribueixi a les Administracions educatives la gestió dels processos d'escolarització.

Aspectes positius que suposen un avenç:

1. Increment de les matèries regulades directament per les Comunitats Autònomes. Entre aquestes, destaca l'organització de les proves d'accés a la universitat, conjuntament amb les Universitats; les avaluacions de diagnòstic de les competències bàsiques; la regulació de les proves d'accés a la formació professional i als diferents ensenyaments artístics; l'organització dels ensenyaments elementals de música i dansa; la regulació de les escoles oficials d'idiomes, etc.

2. Delimitació clara dels preceptes amb caràcter bàsic i l'àmbit competencial de les Comunitats Autònomes. Amb aquesta tècnica legislativa es corregeix la invasió competencial de l'Estat que suposa la LOCE en matèries com l'organització de la formació adreçada a les persones adultes; la formació permanent del professorat; la regulació de l'autonomia dels centres educatius; l'avaluació dels centres i de la funció directiva, algunes mesures de reconeixement i suport del professorat, etc.

3. Supressió de 24 dels 32 motius d'inconstitucionalitat denunciats en el recurs interposat pel Govern de la Generalitat contra la Llei Orgànica de Qualitat de l'Educació. El Departament d'Educació considera que els vuit restants s'hauran de corregir abans de l'aprovació definitiva de la llei.

4. Àmplia reducció de les remissions a la potestat reglamentària del Govern central. La majoria de les remissions que es mantenen en el Projecte preveuen la consulta a les Comunitats Autònomes i es limita l'abast de la regulació reglamentària que en el seu moment farà el Govern central.

5. Reducció de la intervenció del Govern central en l'organització del currículum (a diferència de la LOCE) i eliminació d'aquesta intervenció en matèries tan rellevants com les proves d'avaluació de les competències bàsiques (que ara s'atribueixen expressament a les comunitats autònomes); la regulació de les escoles oficials d'idiomes; les proves d'accés a la formació professional i als ensenyaments artístics superiors; l'organització dels aspectes educatius del primer cicle d'educació infantil; l'establiment de noves modalitats del batxillerat, la inspecció del sistema educatiu o l'avaluació general del sistema educatiu.

6. Retorn a la concepció de la regulació curricular de la LOGSE. Es substitueix el concepte de "continguts comuns" de la LOCE pel de "continguts mínims". El Projecte aprovat també suprimeix diverses intervencions del Govern central en l'organització del currículum que es disposen a la LOCE, com ara la determinació de les àrees que s'han d'impartir en cada cicle de l'educació primària i en cada curs de l'educació secundària obligatòria i del batxillerat, la determinació de les assignatures comunes i específiques dels itineraris que es preveuen a la LOCE per al tercer i el quart de l'ESO, l'establiment de nous itineraris, l'establiment de les condicions de promoció de curs en el cas de l'alumnat que ja hagués repetit un curs, les condicions bàsiques per a la realització de les avaluacions de les competències bàsiques, l'establiment de noves modalitats del batxillerat, etc.